Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2018, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2018 (listopad-grudzień 2018)

 

Badania i szkolenia

 
Bliższe informacje na temat badania:
redakcja@turystykakulturowa.org  
Tel: 61 879 50 62

Badanie szlaku 
Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego

Adresaci oferty: 
Samorządy regionalne i lokalne (wydziały ds. turystyki, kultury lub promocji), regionalne i lokalne organizacje turystyczne, urzędy miejskie, instytucje lub organizacje koordynujące funkcjonowanie turystycznych szlaków tematycznych

Przedmiot badania:
- funkcjonujące szlaki tematyczne o zasięgu regionalnym, subregionalnym i lokalnym (historyczne lub tematyczne trasy turystyczne)
- przestrzeń planowanych szlaków tematycznych o zasięgu regionalnym, subregionalnym i lokalnym
- projekty tematycznych szlaków i tras turystycznych w regionach, mikroregionach i miejscowościach

Cele badania: 
- ustalenie potencjału turystycznego szlaku (projektu) w odniesieniu do poszczególnych form turystyki kulturowej, 
- sporządzenie raportu stanowiącego podstawę do sformułowania wniosków dotyczących modyfikacji lub korekty struktury i oferty szlaku, propozycji ewentualnych działań naprawczych,
- przygotowanie i przedłożenie propozycji pakietów turystycznych i ofert zwiedzania szlaku dla turystów kulturowych, 
- rozwinięcie wybranej przez zleceniodawcę oferty do formy wstepnego projektu
- przygotowanie i realizacja publikacji popularyzującej szlak jako destynację turystyki kulturowej,
- stworzenie podstawy teoretycznej dla szkolenia kadr lokalnych oraz konstrukcji markowego produktu turystyki kulturowej dla szlaku,

Opis badania: Badanie potencjału turystyczno-kulturowego szlaku dokonuje się w oparciu o przedłożoną i zrecenzowaną w roku 2010 metodę oceny potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych w formie zmodyfikowanej bonitacji punktowej. Jest to pierwsza w polskim obszarze metoda sformułowana w odniesieniu do zasobów, walorów i atrakcji linearnych systemów penetracji turystycznej o profilu kulturowym. Metoda, opracowana przez dr Armina Mikos v. Rohrscheidt, łączy cechy i narzędzia istniejących metod bonitacji ogólno-turystycznej, jak i zagranicznych metod bonitacji szczegółowej. Uwzględnia ona kilkadziesiąt czynników wpływających na ogólną ocenę szlaku, w tym te dotyczące jego organizacji (uzasadniona tematyzacja, dostępność komunikacyjna i faktyczna obiektów, koordynacja szlaku, oznaczenie przebiegu szlaku), ogólnej atrakcyjnosci turystycznej (zwartość systemu, estetyczna atrakcyjność obiektów, autentyczność kulturowa), znaczenia kulturowego, w tym unikalności o rozpoznawalności obiektów, miejsc i eventów w przestrzeni szlaku), informacji i promocji szlaku i obiektów, innych walorów w przestrzeni szlaku, infrastruktury około-turystycznej (w tym komunikacji i transportu, jakości oferty noclegowej i gastronomicznej, tras alternatywnych i dla aktywnych turystów, stopnia eventyzacji systemu, istniejącej oferty wycieczek i pakietów turystycznych oraz licznych innych faktorów. Badanie obejmuje kilka faz i jest realizowane m.in. poprzez kwerendę źródeł naukowych i zasobów informacyjnych, zastosowanie rozbudowanych kwestionariuszy bonitacyjnych, system ankiet i zapytań inwentaryzacyjnych dla szlaku i obiektów, wizje lokalne. Część badań prowadzona jest na miejscu w przestrzeni szlaku. Badanie jest każdorazowo wykonywane przez zespół, w skład którego wchodzą: teoretyk-dydaktyk z zakresu turystyki kulturowej, specjalizujący się w problematyce szlaków kulturowych, praktyk obsługi ruchu turystycznego oraz (dla nadzorowanych badań pomocniczych) 2 studentów ostatniego roku specjalizacji „turystyka kulturowa” uczestniczących w badaniu w ramach swojej praktyki studenckiej. 

Raport: W ciągu 30 dni od zakończenia badań terenowych sporządzany jest raport. Składają się na niego:
- wyniki inwentaryzacji przestrzeni szlaku
- wypełniony rozbudowany formularz waloryzacyjny szlaku z oceną końcową.
- wnioski z waloryzacji (w tym postulaty modyfikacji oferty turystyczno-kulturowej szlaku)
- propozycja kilkudniowego pobytu turystyczno-kulturowego w przestrzeni szlaku
- gotowa propozycja pakietu turystyczno-kulturowego dla szlaku
- propozycja uzupełniających tras turystyczno-kulturowych dla szlaku lub trasy alternatywnej dla turystów aktywnych
- artykuł o profilu naukowym, stanowiący uzasadnienie tematyzacji szlaku jako produktu turystyki kulturowej 
Pomoc w wykorzystaniu: Zespół redakcyjny Turystyki kulturowej oferuje dalej idące wsparcie merytoryczne i logistyczne dla zleceniodawcy po wykonaniu badania. Jego elementami (wybranymi przez zleceniodawcę) mogą być: 
Publikacja: Raport wraz z propozycją pobytu, zestawem przydatnych adresów, wywiadem na temat perspektyw turystyki kulturowej w przestrzeni szlaku i. innymi elementami zostanie opublikowany jako element szerszej publikacji w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” w dziale ”Szlaki i miejsca” i pozostanie dostępny w Internecie przynajmniej przez okres następnych 5 lat. Raport i jego elementy mogą być także wykorzystywane przez zleceniodawcę w celach informacyjnych i promocyjnych, a także dalej publikowane w całości i w częściach. Publikacja odbywa się w ramach umowy o badaniu potencjału, nie generuje zatem dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

Szkolenie: Na podstawie wyników badania potencjału szlaku (lup projektu szlaku) oferujemy także zorganizowanie szkolenia teoretyczno-warsztatowego na temat: 
„Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu – miasta” (z uwzględnieniem badanego szlaku) 
lub:
„Szlak tematyczny XXX jako markowy produkt turystyki kulturowej dla regionu (miasta Y)”
Szkolenie jest skierowane dla kadr koordynacji szlaku, pracowników obsługi turystyki, partnerów szlaku, zarządzających obiektami szlaku, pracowników wydziałów promocji, turystyki i kultury w jednostkach administracyjnych w przestrzeni szlaku.
Konferencja: Redakcja „Turystyki Kulturowej” może podjąć się także we współpracy ze zleceniodawcą jako partnerem merytorycznej organizacji konferencji naukowej lub popularyzatorskiej na temat szlaku lub jego projektu.

Bliższe informacje na temat badania:
redakcja@turystykakulturowa.org  
Tel: 61 879 50 62

Badanie regionu: 
Oferta badania potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu (powiatu)

Adresaci oferty: starostwa powiatowe, urzędy miast powiatowych i wydzielonych powiatów grodzkich 

Cele badania: 
- ustalenie potencjału turystycznego obszaru mikroregionu w odniesieniu do poszczególnych form turystyki kulturowej, 
- sporządzenie raportu stanowiącego podstawę do sformułowania oferty mikroregionu dla różnych grup turystów kulturowych, 
- przygotowanie i przedłożenie propozycji kilkudniowego pobytu turystycznego w mikroregionie dla turystów kulturowych
- przygotowanie i realizacja publikacji popularyzującej region jako cel turystyki kulturowej,
- stworzenie podstawy teoretycznej dla szkolenia kadr lokalnych oraz konstrukcji markowego produktu turystyki kulturowej dla mikroregionu,

Opis badania: Badanie potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu dokonuje się w oparciu o opublikowaną w marcu 2008 metodę oceny walorów i infrastruktury obszaru w formie bonitacji punktowej, pierwszą w polskim obszarze sformułowaną w odniesieniu do zasobów i atrakcji turystyczno-kulturowych. Metoda łączy cechy i narzędzia istniejących metod bonitacji ogólno-turystycznej, jak i zagranicznych metod bonitacji szczegółowej, (por. publikacja naukowa: Mikos v. Rohrscheidt, A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, część piąta, s. 413-438). Obejmuje ona kilka faz (m.in. kwerenda fachowej literatury). Dwie z nich są realizowane w terenie. Są to: 1. inwentaryzacja (w tym wizja lokalna) obiektów historycznych i atrakcji turystycznych, placówek kulturalnych (np. muzea), obiektów gastronomicznych i hotelarskich, dokonywana w oparciu o kwestionariusze punktowe: 2. szereg krótkich spotkań z przedstawicielami starostwa, urzędów miejskich i gminnych, personelem informacji turystycznej, ewentualnie lokalnej organizacji turystycznej i pracownikami biur podroży z ofertą przyjazdową, szereg tematycznych wywiadów dotyczących poszczególnych obiektów, miejscowości, wydarzeń i turystyki w mikroregionie, w tym jego historii, regularnych eventów kulturalnych, grup działających w terenie w tym zakresie (np. organizujących imprezy żywej historii) oraz założeń strategii rozwoju. Dokonuje tego każdorazowo jeden z członków redakcji TK (będący jednocześnie wykładowcą turystyki kulturowej i czynnym pilotem lub organizatorem wypraw kulturowych) z pomocą 2 lub 3 praktykantów - studentów turystyki w zakresie specjalności „turystyka kulturowa”, dla których jest to element praktyki zawodowej. Etapy realizowane na terenie odnośnego powiatu trwają w sumie około 3 dni.

Raport: W ciągu 30 dni od zakończenia badań terenowych sporządzany jest raport. Składają się na niego:
- wypełniony rozbudowany formularz waloryzacyjny z oceną końcową
- wnioski z waloryzacji (w tym postulaty modyfikacji lokalnej oferty turystyczno-kulturowej )
- prezentacja potencjalnych wiodących form turystyki kulturowej dla badanego obszaru
- propozycja kilkudniowego pobytu turystyczno-kulturowego na terenie powiatu
- gotowa propozycja pakietu turystyczno-kulturowego dla powiatu
- propozycja lokalnych tras turystyczno-kulturowych dla powiatu
- zarys dziejów obszaru powiatu w wersji dla turystów, zainteresowanych jego zwiedzaniem
Raport wraz z propozycją pobytu, zestawem przydatnych adresów, wywiadem na temat perspektyw turystyki kulturowej w regionie i in. zostanie opublikowany jako element szerszej publikacji w czasopiśmie „Turystyka Kulturowa” w dziale ”Szlaki i miejsca” i pozostanie dostępny w Internecie przynajmniej przez okres następnych 5 lat. Raport i jego elementy mogą być także wykorzystywane przez samorząd, który go zamówił w celach informacyjnych i promocyjnych a także dalej publikowane w całości i w częściach. Na podstawie raportu oferujemy także zorganizowanie szkolenia teoretyczno-warsztatowego na temat: 
„Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej”

Bliższe informacje
na temat szkolenia:
biuro@kultour.pl  
lub tel.: 61 879 50 62

Szkolenie teoretyczno warsztatowe: 
Kulturowe szlaki tematyczne jako markowy produkt turystyczny regionu - powiatu - miasta

Adresaci szkolenia: samorządy lokalne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne koordynatorzy, zarządzający i pracownicy organizacja szlaków i obiektów.
Pożądaną grupą docelową bezpośrednich uczestników szkolenia są: 
a) członkowie władz samorządowych na szczeblu województw i powiatów, gmin i miast oraz pracownicy urzędów samorządowych, szczególnie odpowiedzialni za działy: turystyka, promocja, kultura, 
b) kierownicy i pracownicy obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz placówek kulturalnych (muzea publiczne i prywatne, cenne obiekty sakralne, skanseny, parki tematyczne, parki kulturowe, parki narodowe i krajobrazowe, inne atrakcje turystyczne, teatry i domy kultury)
c) właściciele i kierownicy hoteli, lokali gastronomicznych oraz usług transportowych
d) przewodnicy miejscy i terenowi, kierownicy lokalnych i pracownicy organizacji turystycznych, informacji turystycznej oraz biur podroży, zajmujących się turystyką przyjazdową, przedstawiciele zespołów artystycznych, środowisk twórczych lub grup rekonstrukcji historycznych 
e) przedstawiciele miejscowych uczelni i szkół średnich, prowadzących zajęcia z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
f) inne osoby lub reprezentanci instytucji, które zdaniem zlecającego szkolenie mają lub mogą mieć związek z turystyką przyjazdową na terenie miasta i regionu

Opis szkolenia: Dwudniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i warsztatowe. 
Jest ono przygotowane na podstawie wyników poprzedzającej je oceny potencjału turystyczno-kulturowego przestrzeni istniejącego, planowanego lub konstruowanego szlaku. Na zlecenie Starostw Powiatowych, urzędów miejskich Regionalnych (ROT) i Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT)oraz innych instytucji szkolenie przeprowadza zespół dydaktyków i praktyków z uczelni poznańskich oraz poznańskiego touroperatora: Biura Podróży KulTour.pl, specjalizującego się w organizowaniu wypraw turystyki kulturowej oraz jej promocji. 
Szkolenie jest organizowane na podstawie uzgodnionego programu i pod kierunkiem dr Armina Mikos von Rohrscheidt, wykładowcy specjalności „turystyka kulturowa”, autora licznych publikacji teoretycznych na temat szlaków kulturowych, ich tematyzacji i organizacji, a jednocześnie autora pierwszej polskiej monografii na ten temat („Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy”, wyd. 2008).
Cel szkolenia:
Przygotowanie oferty regionalnego lub subregionalnego tematycznego szlaku turystycznego albo lokalnej trasy tematycznej na podstawie realnie istniejącego potencjału w zakresie turystyki kulturowej i zgodnie z zasadami organizowania produktu turystycznego. Ewentualnie: modyfikacja strukturalna i ofertowa istniejących produktów (szlaków lub tras) tematycznych 

Elementy szkolenia:
1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami popytowymi oraz zakresem i rodzajami turystyki kulturowej, 
2. Wprowadzenie w teoretyczne podstawy i zasady wyznaczania, tematyzacji i organizacji turystycznych szlaków tematycznych (regionalnych i tras lokalnych) jako formy organizacji turystyki kulturowej na obszarze jej recepcji.
3. Ukazanie szans mikroregionów i miast, wynikających z organizacji szlaku na ich obszarze, w tym: wzrostu identyfikacji regionalnej, promocji regionu, zwiększeniu zysku z turystyki.
4. Przedstawienie możliwości wynikających z funkcjonowania w przestrzeni szlaku tematycznego dla obiektów i placówek kulturalnych oraz pozostałych potencjalnych atrakcji turystycznych na danym obszarze
5. Prezentacja wyników przeprowadzonej waloryzacji i analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta, mikroregionu lub regionu w ujęciu tematycznym oraz wynikających z niej wniosków w zakresie możliwej turystycznej oferty tematycznej,
6. Prezentacja i wybór propozycji szlaków tematycznych dla regionu/mikroregionu/miasta
7. zapoznanie z mechanizmami współpracy w budowaniu szlaku tematycznego jako produktu turystyki kulturowej dla (mikro)regionu 
8. Warsztat w zakresie tworzenia szlaku tematycznego i powołanie lokalnego zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

Oczekiwany efekt szkolenia:
- przyrost fachowej wiedzy uczestników na temat oczekiwań współczesnych turystów kulturowych oraz organizatorów turystyki i sposobów ich zaspokajania, 
- uzyskanie znajomości nowoczesnych zasad i mechanizmów budowania szlaków jako produktów w szeroko rozumianej turystyce kulturowej, 
- intensyfikacja konkretnych działań regionie lub mieście na rzecz poprawy jakości istniejącej oferty oraz jej lepszej promocji, 
- podjęcie konkretnych działań na rzecz tworzenia szlaków tematycznych lub poprawy funkcjonowania istniejących tras i szlaków, w tym koordynacji, dostępności obiektów i uzupełnienia ich o brakujące moduły oferty turystyczno-kulturowej, wzbogacenie wachlarza usług usługi.

Bliższe informacje
na temat szkolenia:
biuro@kultour.pl  
lub tel.: 61 879 50 62

Szkolenie teoretyczno warsztatowe: 
Pakiety turystyczne w mikroregionie

Cel Szkolenia: Ukazanie roli pakietu we w kontekście trendów rozwojowych współczesnej turystyki. Zapoznanie uczestników z istota pakietu turystycznego, rodzajami, modelami i sposobami funkcjonowania lokalnych pakietów turystycznych. Dobór rodzajów i modeli pakietów do istniejących zasobów turystycznych mikroregionu. Wspólne opracowanie modelu pakietu turystycznego dla mikroregionu, opartego na istniejących zasobach, inicjalizacja grupy roboczej pracującej nad tworzeniem produktu turystyczno-kulturowego mikroregionu.
Adresaci Szkolenia: Właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz przedsiębiorstw przewozu osób, lokalni touroperatorzy, personel lokalnych organizacji turystycznych, czynni przewodnicy turystyczni, kierownicy i pracownicy obsługi ruchu turystycznego, kierownicy i pracownicy instytucji samorządowych na poziomie powiatu lub miasta, zajmujący się promocja, kulturą, sportem i turystyką., kierownicy i pracownicy merytoryczni obiektów kulturalnych, zarządcy pozostałych potencjalnych atrakcji turystycznych, 
Organizator Szkolenia: Władze samorządowe mikroregionu lub miejscowości, Regionalne Organizacje Turystyczne (jako zlecający)
Wykonawca Szkolenia: KulTour.pl . Wszyscy prowadzący zajęcia to wykładowcy akademiccy w dziedzinie turystyki (w tym autorzy polskich prac i podręczników n.t. turystyki kulturowej), autorzy i konsultanci polskich i międzynarodowych projektów i produktów turystycznych (w tym projektów regionalnych oraz lokalnych pakietów turystycznych ), jednocześnie praktycy: organizatorzy turystyki przyjazdowej, doświadczeni piloci i przewodnicy turystyczni.
Tryb zamawiania i realizacji szkolenia: 
1. Zgłoszenie wstępne do wykonawcy na adres: biuro@kultour.pl 
2. Wypełnienie nadesłanego przez wykonawcę formularza.
3. Ustalenia dotyczące terminów i warunków przeprowadzenia szkolenia
4. Zawarcie umowy
5. Realizacja
6. Rozliczenie
Tryb realizacji: Szkolenie trwa jeden pełny dzień roboczy. Obejmuje 10 godzin dydaktycznych, w tym: wykład, prezentację, multimedialną, dwa warsztaty tematyczne, dyskusję sterowaną. Obejmuje wspólny wybór modelu pakietów, wstępne opracowanie modelu markowego produktu kulturowo-turystycznego mikroregionu, inicjacje funkcjonowania lokalnej grupy organizującej pakiet. 
Wielkość grupy: 20-35 osób

1.Wykład: Wprowadzenie w istotę funkcjonowania pakietów turystycznych
Turystyka grupowa a indywidualna dziś skala i trendy * Wymagania współczesnych turystów, w tym kulturowych wobec obszarów odwiedzanych * Definicja pakietu turystycznego * Miejsce pakietu w zaspokajaniu w/w wymagań turystów * Korzyści oferentów z istnienia pakietu .

2. Przegląd form: Rodzaje pakietów turystycznych
Europa i Polska. Najczęstsze typy pakietów * Adresaci pakietów * Konieczne zasoby * 

3..Prezentacja: Jak powstaje pakiet turystyczny:
Modele organizacji pakietów lokalnych* Kwestia koordynacji pakietu * Etapy tworzenia pakietu *Potencjalni i pożądani partnerzy pakietu * Tryb współpracy oferentów na etapie tworzenia pakietu

4. Zajęcia warsztatowe I: tworzymy pakiet turystyczny
Typy pakietów możliwe do realizacji w przypadku destynacji XXX * Wybieramy typy potrzebnych i potencjalnie atrakcyjnych pakietów dla XXX * Ustalenie modułów pakietu podstawowego i rozszerzonego dla XXX * Wskazanie potencjalnych oferentów usług pakietu *Ustalenie potencjalnych koordynatorów pakietu i warunków jego funkcjonowania 

5. Zajęcia warsztatowe II: jak powinien funkcjonować pakiet
Organizacja funkcjonowania pakietu* Promocja pakietu lokalnego * Integracja pakietu w inne oferty *Dystrybucja: pakietu: metody, kanały * Modele rozliczania zysków.

Bliższe informacje
na temat szkolenia:
biuro@kultour.pl  
lub tel.: 61 879 50 62

Szkolenie teoretyczno warsztatowe: 
Wykorzystanie zasobów mikroregionu w turystyce kulturowej.

Cel Szkolenia: Wprowadzenie uczestników w tematykę, zakres i formy współczesnej turystyki kulturowej, wspólna ocena potencjału mikroregionu w dziedzinie turystyki kultury wysokiej i powszechnej, zapoznanie z potencjalnymi możliwościami rozwijania t.k. w mikroregionie, przedstawienie struktury i sposobu funkcjonowania produktów t.k, opracowanie modelu produktu turystyczno-kulturowego mikroregionu opartego na istniejących zasobach, inicjalizacja grupy roboczej pracującej nad tworzeniem produktu turystyczno-kulturowego mikroregionu.

Adresaci Szkolenia: Pracownicy instytucji samorządowych na poziomie powiatu lub miasta, pracownicy obsługi ruchu turystycznego, kierownicy i pracownicy merytoryczni obiektów kulturalnych, zarządcy pozostałych potencjalnych atrakcji turystycznych, właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz przedsiębiorstw przewozu osób, personel lokalnych organizacji turystycznych, czynni przewodnicy turystyczni.

Organizator Szkolenia: Samorząd Powiatu lub miasta, Regionalna Organizacja Turystyczna (jako zamawiający)

Wykonawca szkolenia: KulTour.pl – organizator turystyki kulturowej i edukacyjnej. Wszyscy prowadzący zajęcia to wyspecjalizowani organizatorzy turystyki kulturowej, wykładowcy akademiccy w dziedzinie turystyki (w tym autorzy polskich prac i podręczników n.t. turystyki kulturowej), autorzy i konsultanci polskich i międzynarodowych projektów i produktów turystycznych (w tym turystyczno-kulturowych), jednocześnie bez wyjątku doświadczeni piloci wypraw kulturowych, tematycznych, studyjnych i edukacyjnych, wykładowcy i instruktorzy kursów przewodnictwa i pilotażu turystycznego. Przewodnicy turystyczni. 

Tryb zamawiania i realizacji szkolenia: 
1. Zgłoszenie wstępne do wykonawcy na adres: biuro@kultour.pl 
2. Wypełnienie nadesłanego przez wykonawcę formularza 
3. Ustalenia dotyczące terminów i warunków przeprowadzenia szkolenia
4. Zawarcie umowy
4.a. (przeprowadzenie badań waloryzacyjnych – jeśli konieczne)
5. Realizacja
6. Rozliczenie

Tryb realizacji: Szkolenie trwa jeden pełny dzień roboczy. Obejmuje 10 godzin dydaktycznych, w tym: wykład, prezentację, multimedialną, dwa warsztaty tematyczne, dyskusję sterowaną. Obejmuje wspólne ustalenie i wstępne opracowanie modelu markowego produktu kulturowo-turystycznego mikroregionu. 

Wielkość grupy: 20-35 osób

Rodzaje zajęć: Wykład multimedialny, prezentacja multimedialna, warsztaty tematyczne, dyskusja sterowana 

Wykłady i prezentacje:
Współczesna turystyka kulturowa (zakres, formy, profile turystów, przykłady) *
Mikroregion „XXX” jako potencjalny cel turystyki kulturowej (wyniki analizy potencjalu)
Mikroregion jako destynacja turystyki kulturowej (czyli co i jak można „sprzedać”)
Warsztaty do wyboru (dwa spośród pięciu)

Temat I: Pakiet lokalny i pakiety tematyczne dla weekendowego (kilkudniowego wakacyjnego) pobytu w mieście „XXX” i powiecie „XXX-X”

Temat II: Tematyczny system zwiedzania („paszport turystyczny) dla powiatu „XXX” (Struktura, organizacja i koordynacja projektu)

Temat III: Turystyczne trasy lokalne jako markowy produkt turystyczny miasta „XXX” / gminy „X”

Temat IV: Model organizacji i koordynacji oferty przyjazdowej turystyki kulturowej dla mikroregionu „XXX”

Temat V: Integracja mikroregionu „XXX” w szlaki turystyczno-kulturowe i regionalna ofertę turystyki kulturowej

Bliższe informacje
na temat szkolenia:
biuro@kultour.pl  
lub tel.: 61 879 50 62

Szkolenie teoretyczno warsztatowe: 
”Turystyka Kulturowa dla samorządów lokalnych, zarządzających i pracowników obiektów celowych i infrastrukturalnych” 

Dwudniowe szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne i warsztatowe, przygotowane i przeprowadzane na podstawie uprzedniej waloryzacji turystyczno-kulturowej zamawiającego miasta lub mikroregionu. Na zlecenie Starostw Powiatowych i urzędów miejskich oraz innych instytucji szkolenie przeprowadza zespół dydaktyków i praktyków z uczelni poznańskich oraz poznańskiego turoperatora: Biura Podróży KulTour.pl, specjalizującego się w organizowaniu wypraw turystyki kulturowej oraz jej promocji. Szkolenie jest organizowane na podstawie uzgodnionego programu i pod kierunkiem dr Armina Mikos von Rohrscheidt, wykładowcy specjalności „turystyka kulturowa” oraz autora pierwszej polskiej monografii na ten temat („Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy”, wyd. 2008).
Cele szkolenia: 
1) zapoznanie uczestników z aktualnymi trendami popytowymi oraz zakresem i rodzajami turystyki kulturowej, 
2) zwrócenie uwagi na wynikające z nich szanse dla mikroregionu, jego poszczególnych miejscowości i obiektów, placówek kulturalnych i organizacji,
3) przedstawienie wyników przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego miasta lub mikroregionu, wynikających z niej szans, mocnych i słabych stron,
4) wskazanie możliwości rozwijania oferty turystyki kulturowej w oparciu o potencjał miasta lub mikroregionu,
5) przedstawienie mechanizmów współpracy w budowaniu wspólnego integralnego produktu turystyki kulturowej dla mikroregionu lub w ramach szlaków turystyczno-kulturowych 
6) umożliwienie dyskusji pomiędzy zainteresowanymi w rozwoju takiego produktu i (ewentualnie) powołanie zespołu działającego na rzecz jego tworzenia.

Pożądaną grupą docelową uczestników szkolenia są: 
a) członkowie władz samorządowych na szczeblu powiatów, gmin i miast oraz pracownicy urzędów samorządowych, szczególnie odpowiedzialni za działy: turystyka, promocja, kultura, 
b) kierownicy i pracownicy obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz placówek kulturalnych (muzea publiczne i prywatne, cenne obiekty sakralne, skanseny, parki tematyczne, parki kulturowe, parki narodowe i krajobrazowe, inne atrakcje turystyczne, teatry i domy kultury)
c) właściciele i kierownicy hoteli, lokali gastronomicznych oraz usług transportowych
d) przewodnicy miejscy i terenowi, kierownicy lokalnych organizacji turystycznych oraz biur podroży, zajmujących się turystyką przyjazdową, przedstawiciele zespołów artystycznych, środowisk twórczych lub grup rekonstrukcji historycznych 
e) przedstawiciele miejscowych uczelni i szkół średnich, prowadzących zajęcia z zakresu turystyki, gastronomii, hotelarstwa,
f) inne osoby lub reprezentanci instytucji, które zdaniem zlecającego szkolenie mają lub mogą mieć związek z turystyką przyjazdową na terenie miasta i regionu

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że efektem szkoleń jest nie tylko przyrost fachowej wiedzy uczestników i uzyskanie znajomości nowoczesnych mechanizmów budowania produktów w szeroko rozumianej turystyce kulturowej, ale intensyfikacja konkretnych działań w mieście lub regionie na rzecz poprawy jakości istniejącej oferty oraz jej lepszej promocji, przede wszystkim zaś konkretne podejmowanie działań na rzecz tworzenia brakujących, elementów oferty turystyczno-kulturowej, w tym tematycznych pakietów i eventów.

 

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij