Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 września 2010, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 10/2010 (październik 2010)

 

Nowości wydawnicze

 


TURYSTYKA KULTUROWA
Fenomen - Potencjał - Perspektywy.
Wydanie drugie, rozszerzone i uzupełnione
Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt
Wydawnictwo: KulTour.pl, Poznań 2010
Stron: 528
Wersja elektroniczna - PDF oraz E-BOOK na płycie CD
Format: pudełko SLIM 135 x 19 x 7 mm.
ISBN: 978-83-930211-0-9 
 

TURYSTYKA KULTUROWA. Fenomen - Potencjał - Perspektywy.
Wydanie drugie, rozszerzone i uzupełnione
Autor: Armin Mikos von Rohrscheidt

Zamówienie i wysyłka: Zamówienia należy kierować na adres: biuro@kultour.pl 
Wysyłka listem poleconym w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
Szczegóły: http://kultour.pl/pl/?ps=wyd 


Spis treści:
Wstęp 
Wstęp do wydania drugiego 

Rozdział pierwszy
Czym jest turystyka kulturowa: pojęcia i zakres zjawiska 

1.1. Definicje turystyki i turysty 
1.2. Definicje kultury 
1.3. Kulturowy charakter turystyki 
1.4. Różne aspekty w definiowaniu pojęcia turystyki kulturowej. Problemy definicyjne. 
1.4.1. Przyczyny trudności w definiowaniu turystyki kulturowej 
1.4.2. Ewolucja pojmowania treści i zakresu turystyki kulturowej
1.4.3. Akcentowanie różnych aspektów we współczesnych definicjach turystyki kulturowej 
1.4.4. Próby definicji całościowych 
1.5. Propozycja całościowej definicji funkcjonalnej turystyki kulturowej 
1.6. Turystyka kulturowa jako odrębny rodzaj w ramach zjawiska turystyki 
1.7. Turystyka kulturowa a turystyka krajoznawcza 
1.8. Współczesny turysta kulturowy – profil 
1.9. Historyczne etapy rozwoju turystyki kulturowej

Rozdział drugi
Rodzaje i formy turystyki kulturowej 

2.1. Klasyczne podróże kulturowe 
2.1.1. Turystyka dziedzictwa kulturowego (heritage tourism) 
2.1.2. Turystyka muzealna 
2.1.3. Turystyka literacka 
2.1.4. Elitarna turystyka eventowa . 
2.2. Turystyka Edukacyjna 
2.2.1. Podróże studyjne 
2.2.2. Podróże tematyczne 
2.2.3. Podróże językowe 
2.2.4. Podróże seminaryjne 
2.3. Powszechna Turystyka Kulturowa 
2.3.1. Turystyka miejska 
2.3.2. Turystyka kulturowa obszarów wiejskich 
2.3.3. Turystyka etniczna 
2.3.4. Kulturowa turystyka militarna 
2.3.5. Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych 
2.3.6. Turystyka historyczna i „turystyka żywej historii” 
2.3.7. Turystyka kulturowo-przyrodnicza 
2.3.8. Kulturowa turystyka egzotyczna 
2.3.9. Turystyka religijna i pielgrzymkowa 
2.3.10. Turystyka kulinarna 
2.3.11. Turystyka hobbystyczna i kolekcjonerska 
2.3.12. Regionalna turystyka kulturowa 
2.3.13. Popularna turystyka eventowa 
2.3.14. Inne formy turystyki kulturowej 

Rozdział trzeci
Turystyczno-kulturowy potencjał Polski 

3.1. Miejsce turystyki kulturowej w rozwoju turystycznym Polski 
3.1.1.Turystyka kulturowa jako produkt markowy polskiej turystyki przyjazdowej 
3.1.2. Kompetencje centralnych i samorządowych instytucji publi-cznych w zakresie koordynacji i promocji turystyki kulturowej 
3.2. Wybrane destynacje i atrakcje polskiej turystyki kulturowej w układzie tematycznym 
3.2.1. Turystyka dziedzictwa kulturowego 
3.2.1.1. Polskie obiekty UNESCO 
3.2.1.2. Pomniki Historii
3.2.1.3. Ważniejsze rezydencje polskie
3.2.2. Stan i główne destynacje turystyki muzealnej
3.2.3. Turystyka eventowa i żywej historii
3.2.3.1. Miejsca eventów masowych
3.2.3.2. Najważniejsze eventy kultury wysokiej w Polsce
3.2.3.3. Najważniejsze eventy kultury popularnej w Polsce
3.2.3.4. Najważniejsze wydarzenia religijne w Polsce
3.2.4. Turystyka miejska
3.2.4.1. Najważniejsze polskie ośrodki turystyki miejskiej
3.2.4.2. Drugorzędne destynacje turystyki miejskiej
3.2.5. Turystyka religijna i pielgrzymkowa
3.2.5.1. Najważniejsze sanktuaria Polski
3.2.5.2. Inne ważne lub cenne miejsca kultu
3.2.6. Turystyka obiektów militarnych
3.2.7. Turystyka obiektów przemysłowych i technicznych
3.2.7.1. Najważniejsze pomniki techniki oraz skanseny „in situ” w Polsce
3.2.7.2. Najważniejsze muzea techniki
3.2.7.3. Funkcjonujące obiekty przemysłowe i lokalne produkty turystyczne
3.2.8. Potencjał Polski w odniesieniu do pozostałych typów turystyki kulturowej
3.2.8.1. Turystyka etniczna
3.2.8.2. Turystyka studyjna
3.2.8.3. Turystyka kulturowo-przyrodnicza
3.3. Wybrane cele turystyczno-kulturowe w układzie regionalnym
3.3.1. Województwo Małopolskie
3.3.2. Województwo Mazowieckie
3.3.3. Województwo Wielkopolskie
3.3.4. Województwo Pomorskie
3.3.5. Województwo Śląskie
3.3.6. Województwo Dolnośląskie
3.3.7. Województwo Zachodniopomorskie
3.3.8. Województwo Kujawsko-Pomorskie
3.3.9. Województwo Lubelskie
3.3.10. Województwo Podkarpackie
3.3.11. Województwo Warmińsko-Mazurskie
3.3.12. Województwo Lubuskie
3.3.13. Województwo Podlaskie
3.3.14. Województwo Łódzkie
3.3.15. Województwo Świętokrzyskie
3.3.16. Województwo Opolskie 
3.4. Istniejące szlaki turystyki kulturowej w Polsce
3.4.1. Szlaki materialne, realne i wirtualne: kryteria podziału
3.4.2. Materialne i realne szlaki turystyczno-kulturowe w Polsce
3.4.3. Wirtualne szlaki turystyczno-kulturowe o znaczeniu krajowym
3.4.4. Wybrane szlaki turystyczno-kulturowe o znaczeniu regionalnym i lokalnym
3.4.4.1. Przykłady szlaków o znaczeniu regionalnym
3.4.4.2. Trasy turystyczno-kulturowe jako szlaki lokalne 
3.4.4.3. Propozycje turystyczno-kulturowych tras wycieczek jako odrębny rodzaj szlaków wirtualnych
3.5. Wyspecjalizowani polscy organizatorzy turystyki kulturowej
3.5.1. Sposoby organizacji wypraw kulturowych i podmioty aktywne
3.5.2. Polscy touroperatorzy a popyt turystyczno-kulturowy
3.5.3. Touroperatorzy wyspecjalizowani
3.5.3.1. Klasyczni organizatorzy turystyki kulturowej
3.5.3.2. Organizatorzy imprez poszczególnych typów turystyki kulturowej

Rozdział czwarty
Polska oferta turystyki kulturowej: szanse, perspektywy, postulaty

4.1. Szanse i kierunki rozwoju polskiej turystyki kulturowej
4.1.1. Aktualne trendy obserwowane na rynku turystycznym
4.1.2. Krajowa i przyjazdowa turystyka kulturowa – kierunki rozwoju oferty i potrzebne działania
4.1.2.1. Zasadnicze kierunki tworzenia oferty
4.1.2.2. Postulat tematyzacji oferty
4.1.2.3. Postulat uwzględnienia komponentu eventowego i rozrywko-wego w ofercie turystyki
kulturowej
4.1.2.4. Postulat promowania jakości
4.1.2.5. Postulat „sieciowania” oferty
4.1.3. Wyjazdowa turystyka kulturowa – szanse i postulaty
4.1.3.1. Popularne produkty wyjazdowej turystyki kulturowej 
4.1.3.2. Postulaty rozwojowe z zakresie wyjazdowej turystyki kulturowej
4.2. Turystyka miejska: trendy i postulaty uzupełnienia oferty turystycznej
4.2.1. Tendencje rozwojowe w turystyce miejskiej
4.2.2. Rozwój oferty turystyczno-kulturowej polskich miast – postulaty
4.3. Polskie obiekty zabytkowe i kulturalne – funkcjonowanie i modernizacja oferty
4.3.1. Funkcjonowanie obiektów zabytkowych i kulturalnych w turystyce
4.3.2. Nowe metody i techniki prezentacji
4.3.3. Współczesne strategie promocyjne obiektów zabytkowych i kulturalnych
4.3.4. Obiekty sakralne – postulaty dotyczące współpracy gospodarzy z turystyką
4.4. Infrastruktura turystyczna i dopełniająca – stan i potrzeby
4.4.1. Baza noclegowa 
4.4.2. Infrastruktura gastronomiczna służąca turystyce
4.4.3. Infrastruktura komunikacyjna
4.5. Personel obsługi polskiej turystyki kulturowej
4.5.1. Pilot wycieczek kulturowych
4.5.2. Przewodnik obiektowy
4.5.3. Przewodnik miejski i terenowy
4.5.4. Przewodnik trasowy – postulat nowych uprawnień w turystyce
4.6. Polskie szlaki turystyki kulturowej – postulaty rozwoju
4.6.1. Propozycje szlaków międzynarodowych i ogólnokrajowych
4.6.2. Propozycje regionalnych szlaków materialnych
4.6.3. Tworzenie szlaków wirtualnych
4.6.4. Postulowane metody promocji polskich szlaków turystycznych

Rozdział piąty
Metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów. Propozycja 

5.1.Przegląd wybranych polskich analiz walorów turystycznych 
5.2. Propozycja waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Polski 
5.3. Kategorie i elementy oceny turystyczno-kulturowego potencjału mikroregionów 
5.4. Procedura oceny potencjału mikroregionu i interpretacja wyników 
5.5. Przykłady analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów 
5.5.1. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego miasta Poznania i powiatu poznańskiego 
5.5.2. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego 
5.5.3. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu wolsztyńskiego 
Zakończenie 
Wykorzystana literatura

 


Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego
(zeszyt 1)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha;
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”,
2010,
56 s..; il., mapy;
ISBN 978-83-7005-516-5

Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego
(zeszyt 1)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha

Spis treści
Wprowadzenie do materiałów VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego
1. Koncepcja programowa VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego
2. Janusz Zdebski, VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego „Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców
3. 80 lat Kongresów Krajoznawczych
„Warmia i Mazury – gospodarz VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego”
1. Andrzej Kopiczko, Struktura narodowościowa i wyznaniowa Warmii i Mazur
2. Maria Lubocka-Hoffmann, Osadnictwo miejskie na Warmii i Mazurach
3. Krzysztof Młynarczyk, Przyroda Warmii, Mazur i Powiśla
4. Jerzy Sikorski, Warmia Mikołaja Kopernika
5. Leszek Sarzyński, Kilka refleksji o muzyce na Warmii i Mazurach

 


Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy: Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce (zeszyt 2)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha;
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”,
2010,
128 s..; il., wykr., tab., mapy;
ISBN 978-83-7005-517-2

Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy: Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce
(zeszyt 2)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha


Spis treści
Zespół : Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy
Wprowadzenie, Franciszek Midura i Jan W. Sienkiewicz
1. Franciszek Midura, Walory krajoznawcze regionom pełniących funkcje stołeczne
2. Jan Wiktor Sienkiewicz, Krajobraz Ziemi Ojczystej w wizji polskich twórców na emigracji. Artyści
Polskiego Londynu
Zespół: Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w Polsce
Wprowadzenie, Franciszek Ziejka
1. Andrzej Sakson, Mniejszości narodowe w Polsce Północnej
2. Wiesław Banys, Wojciech Świątkiewicz, Mniejszości narodowe na Górnym Śląsku
3. Bruno Drweski, Historyczna wspólnota polsko-litewsko-ruska
4. Krzysztof Zamorski, Galicjanie dzisiaj, czyli o tym, co nam zostało ze społeczeństwa
wielokulturowego przełomu XIX i XX stulecia
5. Adam Czesław Dobroński, Współistnienie kultur na Kresach Północno-Wschodnich
Rzeczypospolitej

 


Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce : Tradycja, współczesność, przyszłość; Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy (zeszyt 3)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha;
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Warszawa: Wyd. PTTK „Kraj”,
2010,
104 s..; il., tab;
ISBN 978-83-7005-518-9

Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce : Tradycja, współczesność, przyszłość; Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy
(zeszyt 3)
Red. Marek Boguszewski, Andrzej Wielocha

Spis treści
Zespół: Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość
Wprowadzenie, Jacek Purchla
1. Jacek Purchla, Przyszłość przeszłości. W stronę systemu ochrony dziedzictwa – dylematy
polskiej transformacji
2. Aleksander Bohm, Udane i nieudane związki ochrony krajobrazu i planowania przestrzennego w Polsce
Zespół: Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy
1. Kazimierz Denek, Krajoznawstwo w społeczeństwie wiedzy
2. Joanna Angiel, Krajoznawstwo jako dar doświadczenia przez studentów miejsc swojego
życia
3. Adam Massalski, Cezary Jastrzębski, Rola krajoznawstwa w działalności harcerskiej
4. Adam Chyżewski, Turystyka krajoznawcza w rodzinie

Zeszyty zawierają wybór referatów zgłoszonych na VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego (Olsztyn10-12 września 2010 roku), dostępne są w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Bibliotece PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl 

 

 
 Informacje wybrała z komunikatów Konfraterni Turystycznej SBP autorstwa Wojciecha Rozwadowskiego oraz uzupełniła materiałami przesłanymi przez Wyd. Proksenia – Karolina Buczkowska.
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij