Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 1 lutego 2013, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 2/2013 (luty 2013)

 

Nowości wydawnicze

 Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. 
Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce. 
Armin Mikos von Rohrscheidt
Wersja elektroniczna - PDF oraz E-BOOK na płycie CD
Format: pudełko SLIM 135 x 190 x 9 mm
Wydawnictwo Kultour.pl
Poznań 2013
ISBN 978-83-930211-3-0

Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany.  
Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce.

Na monografię składa się szersze omówienie szeregu problemów posiadających kluczowe znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce. Tłem poszczególnych analiz jest stanowiąca środowisko i tło aktywności turystycznej płynna rzeczywistość i nieustannie zmieniające się potrzeby turystów. W podziale na kilkadziesiąt szczegółowych elementów (rozdziałów) zobrazowane zostały wyzwania i trudności, szanse i niezbędne działania, z którymi aktualnie są i nadal będą konfrontowani twórcy oferty turystyczno-kulturowej, administratorzy obiektów i organizatorzy eventów stanowiących jej atrakcje, prowadzący badania naukowe w jej zakresie, pomysłodawcy i liderzy projektów i produktów, organizatorzy podróży i kadra ich obsługi. Zamieszczone analizy, diagnozy i postulaty są odniesione do polskiej rzeczywistości, przykłady spoza krajowej przestrzeni i oferty turystycznej mają za zadanie ilustrować sprawdzone lub chybione rozwiązania omawianych problemów. 
Niezależnie od zachowania naukowej formy opracowania (odwoływanie się do wyników badań, referencje wykorzystanych źródeł, w tym wyników badań pierwotnych, aparat przypisów) oraz języka wypowiedzi, dla ułatwienia przekazu i uproszczenia poszukiwania przez Czytelników interesujących ich zagadnień zaprezentowano je w formie pytań i odpowiedzi, rozbudowanych i szerzej uzasadnionych w systematycznym wywodzie. Tytułowe pytania poszczególnych rozdziałów są skróconymi wersjami tych, które postawili uczestnicy Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, moderowanego przez autora gremium ponad dwudziestu specjalistów, wywodzących się ze środowisk badaczy, dydaktyków i praktyków organizacji wypraw kulturowych, przez co zbiór wyartykułowanych kwestii jest reprezentatywny dla aktualnej sytuacji turystyki kulturowej w Polsce a zawartość książki odbija rzeczywiste problemy, wpływające aktualnie na kształtowanie oferty i na poziom organizacji turystyki kulturowej, zagospodarowanie jej rozmaitych walorów, kształcenie kadr, współpracę podmiotów i środowisk, informację i promocję, badania naukowe i dydaktykę istotnych dla niej treści. 
Książka jest przeznaczona dla kilku grup adresatów. Jedną z nich są badacze zagadnień związanych z turystyka oraz uczestnictwem w kulturze: znajdą tu szereg wskazówek odnośnie tematów i problemów nie poddawanych dotychczas analizie i krytyczne omówienie niektórych metod badawczych, analizę potrzeb w zakresie metodologii wraz z omówieniem kryteriów, które powinny być uwzględniane w badaniach. Z kolei twórcy oferty turystyczno kulturowej w obiektach (muzea, atrakcje tematyczne, obiekty zabytkowe) miejscowościach (pakiety lokalne, trasy turystyczne, eventy) oraz w regionach (szlaki turystyczne, wyprawy regionalne), a także pracownicy struktur samorządowych odpowiedzialni w nich za rozwój i promocję turystyki ora za upowszechnianie oferty kulturalnej. Mogą się oni zapoznać z szeregiem problemów, o których istnieniu wiedzą, lub które dopiero napotkają realizując swoje przedsięwzięcia i z propozycjami rozwiązań szczegółowych kwestii, proponowanych i wdrażanych gdzie indziej w podobnych warunkach. Wykładający i studiujący turystykę kulturową w ramach studiów turystyki i kulturoznawstwa oraz szkolący kadry dla wypraw i produktów (m.in. przewodników i pilotów wycieczek), wreszcie twórcy i realizatorzy regionalnej edukacji turystycznej w formie szkolnej i pozaszkolnej znajdą tu zestawienie kluczowych zagadnień i propozycje programów. Wszyscy interesujący się zawodowo rozlicznymi dziedzinami kultury, a szczególnie jej upowszechnianiem mogą z korzyścią dla tworzonych przez siebie programów i ofert zapoznać się z istotnymi elementami funkcjonowania tej skomplikowanej rzeczywistości: zbioru idei, ludzi, miejsc i złożonych systemów, jaką jest – w ujęciu globalnym i lokalnym – organizacja podróży kulturowych.

Spis treści
Wstęp
1. Szanse Polski jako destynacji turystyki kulturowej
2. Masowość czy elitarność - dokąd zmierza turystyka kulturowa?
3. Nowe typy atrakcji turystycznych a turystyka kulturowa
4. Cena dziedzictwa – problem opłat za zwiedzanie walorów kultury
5. Literackie opisy podróży a współczesne produkty turystyczne
6. Perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej i religijnej w Polsce i Europie
7. Zasadność wspólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie turystyki kulturowej
8. Ile powinien wiedzieć i co umieć przewodnik i pilot wypraw kulturowych?
9. Modernizacja i urozmaicanie oferty polskich szlaków tematycznych
10. Formy promocji turystyki kulturowej
11. Kształtowanie przestrzeni i organizacja ruchu turystycznego w kurortach
12. Wykorzystanie źródeł internetowych w publikacjach naukowych z dziedziny turystyki 
13. O rzeczywistej możliwości kontaktu z kulturowym autentykiem w turystyce
14. O sensowności nazywania i klasyfikowania w turystyce kulturowej
15. Kompetencje pilotów i przewodników jako pośredników kulturowych
16. Współpraca kreatorów oferty, środowiska naukowego i samorządów w tworzeniu produktów turystyki kulturowej
17. Polskie muzea regionalne a problem wzbogacania oferty turystyczno-kulturowej
18. Jak daleko można się posunąć w odrębnej analizie form turystyki kulturowej?
19. Turystyka kreatywna czy kreatywne elementy w turystyce kulturowej?
20. O porównywalnych narzędziach mierzenia efektywności turystycznej eventów
21. Jak studia turystyki przygotowują na jej współczesne wyzwania? 
22. Uwzględnianie turystyki kulturowej w życiu gmin, powiatów i województw
23. W jakim kierunku rozwijać struktury szlaków dziedzictwa kulturowego?
24. Rozwój nowych typów atrakcji a szanse klasycznej oferty turystyki kulturowej
25. O odrębnym zarządzaniu turystyką kulturową w samorządach
26. "Skansenizacja" dziedzictwa kulturowego w turystyce: zagrożenie czy szansa?
27. Czy i jak wyróżniać i promować sztandarowe atrakcje turystyczno-kulturowe?
28. O sensowności i skutkach deregulacji zawodów przewodnika i pilota wycieczek 
29. Czy musimy wiedzieć, że mówimy prozą czyli o samoświadomości turysty
30. Wytyczanie granic między turystyką kulturową a innymi formami turystyki
31. Edukacja regionalna a turystyka kulturowa
32. Wpływ międzynarodowych imprez sportowych na rozwój turystyki kulturowej
33. Białe plamy w naukowej refleksji na temat turystyki kulturowej
34. Znaczenie turystyki kulturowej dla procesów zmiany społecznej 
35. Eskapizm czy inscenizacja: w którym kierunku podąży turystyka żywej historii?
36. Rola instytucji oświatowych w kreowaniu potrzeby odkrywania świata
37. Problem finansowania złożonych produktów turystyczno-kulturowych
Zakończenie

Możliwość zakupu publikacji:
Zamówienia realizuje biuro Kultour.pl, składanie zamówień biuro@kultour.pl   
Turystyka: moda na sukces 
red. tomu Joanna Kowalczyk-Anioł, Marzena Makowska-Iskierka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2012
Liczba stron: 234 
ISBN 978-83-7525-713-7

Turystyka: moda na sukces 

Spis treści:
Moda na turystykę. Moda na zachowania proekologiczne w turystyce – uwarunkowania i problemy – Agnieszka Niezgoda
Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach – Andrzej Kowalczyk
Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze. Pomysł na sukces? – Marta Derek
Podkarpacka kuchnia regionalna i jej znaczenie dla turystyki – Witold Półtorak, Grzegorz Bielec
Turystyka w miejscowości i w regionie. Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego – Marzena Makowska-Iskierka, Bogdan Włodarczyk
Charakterystyka geograficzna, demograficzna i społeczno-ekonomiczna właścicieli domów letniskowych w Polsce – Czesław Adamiak
Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych województwa lubelskiego przez przedstawicieli lubelskiego sektora organizatorów turystyki – Sławomir Kula
Znaczenie tragicznych wydarzeń historycznych dla turystyki na przykładzie rodziny Ulmów w Markowej – Witold Połtorak, Grzegorz Bielec
Wędruj z nami – sukces ogólnopolskich akcji PTTK – Jolanta Śledzińska
Badania w turystyce. Badania geograficzne a niepełnosprawnosc – Alina Zajadacz
Przydatność metody SERVQUAL w ocenie projektowanego produktu turystycznego na przykładzie Bitwy Łódzkiej – Bartosz Bończak
Atrakcyjność turystyczna szlaków pieszych – metoda oceny – Mateusz Rogowski


Możliwość zakupu publikacji:
Zamówienia realizuje Główna księgarnia wydawnictw prawnych i ekonomicznych: http://www.narrida.pl/wiecej.php?id=dz-782
Współczesna turystyka i rekreacja - nowe wyzwania i trendy
pod red. Ireny Ozimek
Wydawnictwo SGGW
Warszawa 2012
Liczba stron: 259
ISBN 978-83-7583-392-8

Współczesna turystyka i rekreacja - nowe wyzwania i trendy 

Spis treści:
Wprowadzenie – Irena Ozimek ... 5
Rozdział I. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich ... 7
Geneza i etapy rozwoju agroturystyki w Polsce – Izabella Sikorska-Wolak, Jan Zawadka ... 9
Marka jako szansa na kształtowanie konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych – Hanna Górska-Warsewicz ... 30
Promocja oferty usług turystycznych na obszarach wiejskich – Monika Świątkowska, Beata Sawicka ... 48
Rozdział II. Turystyka aktywna i rekreacja ... 71
Ogólnodostępne narzędzia geoinformacyjne w turystyce aktywnej – Joanna Adamczyk ... 73
Turystyka wspinaczkowa a środowisko jej uprawiania – Jarosław Skłodowski ... 95
Turystyka jeździecka w Beskidzie Niskim – Jacek Łojek, Włodzimierz Kario, Anna Łojek ... 105
Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania urządzeń rekreacyjnego wyposażenia lasu – Emilia Janeczko, Krzysztof Janeczko ... 139
Rozdział III. Hotelarstwo i gastronomia ... 151
Organizacja zaplecza hotelowego – Wiesława Grzesińska ... 153
Produkcja i dystrybucja żywności w świetle wymagań prawnych – wybrane zagadnienia – Irena Ozimek ... 169
Żywienie turystów – Anna Kołłajtis-Dołowy ... 185 
Jakość obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych – Ewa Czarniecka-Skubina ... 206 
Rozdział IV. Nowe wyzwania i trendy we współczesnej turystyce ... 219
Zarządzanie jakością w turystyce – Agata Balińska ... 221
Slow tourism – nowy trend w rozwoju współczesnej turystyki – Katarzyna Gralak ... 235
Wolontariat w turystyce – Agnieszka Bobola ... 249
Informacje o autorach ... 259


Możliwość zakupu publikacji:
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa SGGW, http://www.wydawnictwosggw.pl/?s__karta.id__646 


 
Przygotowała Magda Banaszkiewicz oraz informacja Kultour.pl
 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij