Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2018, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2018 (listopad-grudzień 2018)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Świecia i powiatu stargardzkiego

 

Tomasz Duda

Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

I. Dane dotyczące przebiegu badania
Obszar badań: powiat stargardzki
Lokalizacja: województwo zachodniopomorskie
Zasięg: mikroregion
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów zawarta w: Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (wyd.2), wyd. KulTour.pl, Poznań
Kwerenda: źródłowa i literatury: kwiecień-czerwiec 2018 i październik-listopad 2018
Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: lipiec, październik-listopad 2018
Badania terenowe: listopad-grudzień 2018
Prowadzący badania terenowe: Tomasz Duda
Data wypełnienia formularza: grudzień 2018

II. Formularz waloryzacyjny:
Kategoria I:Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A.: zabytki
I.A.a) obiekty sakralne:
Historyczna katedra (12 punktów)
brak
Historyczna bazylika (za pierwsze dwie, punkty tylko wówczas, jeśli nie są katedrami) (6)
brak
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6)
brak
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3)
Zespół poklasztorny cysterek wraz z gotyckim kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (3)
Historyczna znacząca świątynia innych religii ZD (za pierwsze dwie) (6)
brak
Sanktuarium historyczne o znaczeniu międzynarodowym (10)
brak
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym) (jedno pierwsze) (6)
brak
Sanktuarium o znaczeniu ponadregionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (7)
brak
Inne sanktuarium tej rangi lub sanktuarium o znaczeniu regionalnym bez historycznego kultu (za pierwsze dwa) (3)
brak
Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii (4)
Neogotycka, XIX-wieczna cerkiew prawosławna pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie (4)
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Jozefata Kuncewicza w Stargardzie (2)
Aktualna siedziba biskupia (6)
brak
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4)
Gotycka Kolegiata pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie (4)
Gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (4)
Klasycystyczny kościół pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach (4)
Gotycki kościół klasztorny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (-)
Neogotycki kościół pw. Świętego Ducha w Stargardzie (-)
I.A.b) Zamki i pałace:
Monumentalny zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy) (12)
brak
Monumentalny zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (10)
brak
Zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy) (5)
brak
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Średniowieczny zamek joannitów i rodowy w Pęzinie, zachowany i użytkowany (3)
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)
Zespół pałacowo-parkowy w Małkocinie, obecnie kompleks konferencyjny Uniwersytetu Szczecińskiego (2)
Eklektyczny zespół parkowo-pałacowy w Koszewie, obecnie kompleks hotelowo-gastronomiczny (2)
Neorenesansowy zespół parkowo-pałacowy w Koszewku, obecnie ośrodek hotelowy (-)
Dwór lub inna rezydencja, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy**) (6)
brak
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu D (za pierwsze trzy***) (2)
Pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu w Szadzku (-)
Ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego w Szadzku (-)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu, niedostępna (za pierwsze trzy****) (1)
Pozostałości średniowiecznego zamku rodowego Wedlów w Krępcewie (-)
I.A.c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Średniowieczny cenny zespół urbanistyczny z rynkiem i ulicami, zachowany w znacznej części (za pierwsze trzy) (12)
brak
Inny cenny zespół urbanistyczny na przynajmniej krajową skalę (10)
brak
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Średniowieczny zespół urbanistyczny z rynkiem i murami miejskimi w Stargardzie (3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze trzy) (6)
brak
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń Z (pierwsze dwa**) (3)
brak
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4)
Późnogotycki ratusz miejski w Stargardzie, użytkowany (4)
Gotycka kamienica mieszczańska, użytkowana obecnie jako siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej w Stargardzie (4)
Gotycka brama wodna, jedna z trzech zachowanych tego typu w Europie, w Stargardzie (4)
Budynek - miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze dwa***) (4)
brak
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
Gotyckie i renesansowe zabudowania organistówki przy kolegiacie NMP w Stargardzie (3)
Budynek, miejsca ważnych wydarzeń Z (pierwsze dwa*****) (1)
brak
Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane w znacznej części ZD (4)
Zespół murów obronnych wraz z basztami, bramami i barbakanem w Stargardzie (4)
Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2)
brak
Ruiny fortyfikacji miejskich (1)
Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji miejskich w Chociwlu (1)
Zachowane w znacznej części zespoły zabytkowe związane z dziejami innych niż polska grup etnicznych (za pierwsze dwa zespoły) (7)
brak
Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa*) (4)
brak
Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi (pierwsze dwa) (1)
brak
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu międzynarodowym ZD (pierwszy) (10)
brak
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*) (7)
brak
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3)
XIX-wieczny młyn wodny użytkowany obecnie jako hotel i restauracja w Stargardzie (3)
Żelazny most kolejowy, nitowany w Żarowie (3)
XIX-wieczna cukrownia w Stargardzie-Kluczewie (3)
Historyczna, funkcjonująca stale linia kolejowa lub żeglugowa (tylko za przystanek początkowy lub końcowy danej linii) (6)
brak
Historyczna, funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa (lub przystanki pośrednie linii stałej) (za pierwszy przystanek**) (4)
brak
I.A.d) Obiekty militarne:
Zespół forteczny o bardzo dużym znaczeniu militarnym, zachowany w znacznej części ZD (10)
brak
Zespół forteczny o mniejszym znaczeniu lub zachowany w mniejszej części* ZD (4)
brak
Zespół forteczny o mniejszym znaczeniu dostępny sezonowo lub w mniejszej części** (2)
brak
Pojedyncze zachowane obiekty forteczne ZD (za pierwsze dwa***) (2)
brak
Pojedyncze obiekty forteczne dostępne częściowo, ruiny fortec (pierwsze dwie****) (1)
brak
Zachowana w dużej części, dostępna linia umocnień, ważna strategicznie (pierwsze dwie) (4)
brak
Zachowana w niewielkiej części, dostępna linia umocnień* (2)
brak
Pojedyncze dostępne fragmenty umocnień (pierwsze dwa)** (1)
brak
Dodatkowe punkty za obiekty dziedzictwa kulturowego:
Obiekt Dziedzictwa Kulturowego o znaczeniu międzynarodowym ZD: UNESCO (dodatkowo 30)
brak
Obiekt będący na polskiej liście Pomników Historii ZD (dodatkowo, jeśli nie znajduje się on na liście UNESCO) (15)
Zespół kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie (15)
Przy braku ogólnej dostępności obiektów z tej grupy punkty są odejmowane, pozostawia się tylko 1/3 punktów przyznanych za dany obiekt, jeśli inaczej nie wskazano
nie dotyczy
Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:
Za stałych przewodników miejskich, oprowadzających po obiektach lub przewodników obiektowych w języku polskim (za pierwsze pięć) (2)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (2)
Zespół murów obronnych z wejściem do Baszty Czerwone Morze i Bastei w Stargardzie (2)
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu obiektach) (1)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (j. niemiecki i j. angielski) (1)
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego** (pierwsze pięć) (1)
Kościół św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (1)
Zamek joannitów w Pęzinie (1)
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu) (1)
brak
Przewodniki elektroniczne po miejscu lub obiekcie (za pierwsze trzy) (1)
brak
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego miejsca lub obiektu (pierwsze dwa) (2)
brak
Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania miejsca lub obiektu (za pierwsze dwa) (1)
brak
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (przynajmniej dwie wersje obcojęzyczne, w pierwszych trzech obiektach) (1)
brak
Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za pierwsze trzy obiekty) (1)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (1)
Kościół św. Jana Chrzciciela w Stargardzie (1)
Zespół murów obronnych wraz z bramami i basztami w Stargardzie (1)
Własny materiał informacyjny w językach obcych (przynajmniej dwóch) w pierwszych trzech obiektach (1)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (1)
Za bardzo dobry (2) lub dobry (1) stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu
Zespół średniowiecznych murów obronnych wraz z bramami i basztami w Stargardzie (2)
Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie (2)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B.a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu międzynarodowym (każdy) (8)
brak
Monumenty (pomniki) o znaczeniu krajowym (do trzech*) (6)
brak
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2)
XVI-wieczny Krzyż pokutny (krzyż pojednania) w Stargardzie (2)
Wieniec Zgody’ upamiętniający zakończenie wojny pszennej z XVI w w Kobylance (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (1)
Kamienna stella upamiętniająca podróż Lupolda Wedla do Ziemi Świętej w Krępcewie (1)
Instalacja "Park Pamięci" w Morzyczynie (1)
Miejsca historyczne o międzynarodowym znaczeniu (do trzech) (8)
brak
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)
brak
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2)
brak
Miejsca związane z akcją utworów literackich o międzynarodowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (3)
brak
Miejsca związane z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2)
Sowno - akcja powieści "Sedinum" Leszka Hermana (2)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)
brak
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
brak
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu, niedostępne lub częściowo zachowane (za pierwsze dwa*) (1)
Stargard - miejsce urodzenia piłkarza, reprezentanta kraju Arkadiusza Bąka (1)
Stargard - miejsce urodzenia piosenkarza i autora tekstów Przemysława Gintrowskiego (1)
Stargard - miejsce urodzenia aktorki Ewy Kasprzyk (-)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Chociwel - miejsce przebywania słynnej pomorskiej szlachcianki posądzonej o czary - Sydonii von Borcke (1)
Miejsca związane z biografia osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych narodowości (za pierwsze dwa) (2)
Stargard - miejsce ostatnich lat życia i śmierci Ottona Knoopa, niemieckiego etnografa, badacza kultury i autora bajek (2)
I.B.b) Cmentarze historyczne:
Nekropolia zbiorowa władców Polski (8)
brak
Nekropolia zbiorowa innych znanych w kraju osobistości (do trzech) (5)
brak
Nekropolia zbiorowa znanych osobistości w skali regionu (do trzech) (2)
Cmentarz komunalny w Stargardzie (2)
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali międzynarodowej (6)
brak
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali kraju (do trzech) (2)
brak
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1)
Sowno - miejsce pochówku błazna książęcego Gryfitów - Paula Hinzego (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1)
Cmentarz ewangelicki w Kobylance (1)
Za każdy cmentarz zabytkowy lub inną nekropolię o znacznie ograniczonej dostępności - odejmuje się połowę przyznanych punktów
nie dotyczy
I.B.c) Budowle współczesne:
Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej D (do dwóch) (5)
brak
Budowle współczesne o bardzo wysokiej wartości architektonicznej (niedostępne) (do dwóch*) (2)
brak
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech**) (1)
brak
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki historycznej o znaczeniu międzynarodowym (10)
brak
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu krajowym (do trzech) (5)
brak
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Gotyckie freski w kościele śś. Ap. Piotra i Pawła w Grzędzicach (3)
Renesansowe freski w kolegiacie NMP w Stargardzie (3)
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu międzynarodowym (9)
brak
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu krajowym (do trzech*) (5)
brak
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do trzech**) (2)
brak
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki):
Muzea o znaczeniu międzynarodowym (10)
brak
Muzea o znaczeniu krajowym (do trzech) (8)
brak
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Archeologiczno-Historyczne (MAH) w Stargardzie (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2)
brak
Muzea typu skansenowskiego duże o przynajmniej regionalnym zasięgu (10)
brak
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6)
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny "Chlebowy Dom" w Marianowie (6)
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (w sumie za pierwsze trzy) (4)
brak
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie za pierwsze trzy) (2)
Wystawa "Telewizor, meble, mały fiat… oto marzeń szczyt" w MAH w Stargardzie (2)
Wystawa "Sanitas per aquam - Wodolecznictwo i higiena" w MAH w Stargardzie (-)
Wystawa "Na granicach niepodległej Polski. Formacje graniczne w II RP" w MAH w Stargardzie (-)
Organizacja Nocy Muzeów w regionie na dużą skalę (ponad 10 placówek) (4)
brak
Organizacja Nocy Muzeów w regionie na mniejszą skalę* (3-9 placówek) (2)
MAH w Stargardzie - na terenie swoich placówek na Starym Mieście oraz Bastei (2)
Lokalne Izby Pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1)
brak
Samodzielne prezentacje multimedialne (pierwsze dwie) (4)
brak
Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty za:
Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2)
MAH w Stargardzie - wystawa w Bastei (2)
Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) (1)
MAH w Stargardzie - wystawa w Bastei - język niemiecki i angielski (2)
Ekspozycje i prezentacje albo samodzielne placówki muzealne związane tematycznie z innymi grupami narodowymi lub etnicznymi, dziejami innych państw lub narodów (za pierwsze dwie z objaśnieniami w innym języku) (3)
brak
Przewodniki elektroniczne (1)
brak
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (do dwóch języków za każdy) (1)
brak
Przewodnicy obiektowi stali (2)
MAH w Stargardzie (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie** (1)
brak
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej dwóch językach obcych (w braku stałych), za każdy język do trzech (1)
MAH w Stargardzie - język niemiecki i angielski (2)
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego muzeum (pierwsze dwa) (2)
brak
Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania muzeum (za pierwsze dwa) (1)
MAH w Stargardzie - opowieści żołnierza Wojny Trzydziestoletniej (1)
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed pięciu laty (1)
Stargardia. Rocznik MAH w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego (1)
Majewski M., 2016, Renesansowe kafle zachodniopomorskie. Studium z ogrzewania wnętrz mieszkalnych. Wyd. MAH w Stargardzie (1)
Wersje obcojęzyczne własnych materiałów informacyjnych (min. dwie wersje) (1)
brak
Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1)
MAH w Stargardzie (1)
Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za:
Opis zbiorów w językach obcych (1)
nie dotyczy
Pojedyncze eksponaty (kolekcje) o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch) (2)
nie dotyczy
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Stałe godziny otwarcia (1)
MAH w Stargardzie (1)
Pojedyncze eksponaty lub kolekcje o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch w sumie) (2)
brak
Pojedyncze eksponaty o znaczeniu krajowym (najwyżej jeden) (1)
brak
Każdą wystawę tematyczną stałą powyżej czterech (do dwóch w sumie) (1)
brak
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
MAH w Stargardzie (1)
I.E. Eventy kulturowe
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu międzynarodowym (7)
brak
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6)
brak
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Muzyka na Szlaku Gotyku Ceglanego - Stargard (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7)
brak
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Ińskie Lato Filmowe - Ińsko (6)
Targi Rolne AGRO POMERANIA w Barzkowicach (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Marianowo - Lato z Sydonią (4)
Miedwiańskie Lato - Morzyczyn (4)
Dni Stargardu - Stargard (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu międzynarodowym (7)
brak
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6)
brak
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Inscenizacje rycerskie "Brama Czasu" - Krępcewo (4)
Rzadsze eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym (jeden) (4)
brak
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5)
brak
Dodatkowy punkt przyznaje się za każdy dzień trwania danego eventu kultury masowej ponad 4 dni (jednak nie więcej niż 3 punkty w sumie)
brak
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2)
brak
Z ofertą kulturową (do dwóch) (2)
brak
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego zakładu (pierwsze dwa) (2)
brak
Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania zakładu (pierwsze dwa) (1)
brak
Dodatkowo za obsługę w językach obcych (minimum dwa języki obce) (za każdą ofertę) (1)
brak
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
ZOO, akwaria, parki dzikich zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (do trzech) (4)
brak
Park Narodowy z Muzeum Przyrodniczym na terenie regionu (8)
brak
Park Krajobrazowy na terenie regionu (do trzech) (2)
Iński Park Krajobrazowy (2)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (poza parkami narodowymi i krajobrazowymi) (do trzech) (1)
Rezerwat przyrody nieożywionej "Ozy Kiczarowskie" (1)
Rezerwat przyrodniczy "Gogolewo" (1)
Ogród Botaniczny, palmiarnia, arboretum (za pierwsze dwa) (4)
brak
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa) (2)
brak
Park miejski duży kultywowany (pow.4 ha) z obiektami sztuki (pierwsze dwa) (2)
brak
Park miejski duży, kultywowany bez obiektów sztuki* (pierwsze dwa) (1)
Park Chrobrego i pas Plantów Miejskich w Stargardzie (1)
Park miejski mniejszy (pow. 1-4 ha) z obiektami sztuki** (za pierwszy) (1)
brak
I.F. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu międzynarodowym (8)
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (Stargard) (8)
Europejski Szlak Cysterski (Marianowo) (8)
Przebiegający przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu krajowym (za pierwsze trzy) (6)
brak
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)
brak
Materialne lub realne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)
brak
Materialne lub realne szlaki lub trasy w poszczególnych miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (3)
Stargard - Szlak Miejski "Stargard - klejnot Pomorza" (3)
Wirtualne szlaki turystyczne przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Szlak Gryfitów - Stargard, Sowno, Krępcewo (2)
Szlak Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza "Smaki Pomorza" - Morzyczyn, Marianowo (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
brak
Podziemne trasy turystyczne stale dostępne na terenie regionu (7)
brak
Regularna oferta objazdu turystycznego z przewodnikiem (za pierwsze dwie trasy) (3)
brak
Oferta objazdu turystycznego z przewodnikiem na zamówienie (za pierwsze dwie trasy) (1)
brak
Dodatkowe wersje językowe objazdu z przewodnikiem (za pierwsze dwie) (1)
brak
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Stargard - Centrum Informacji Turystycznej (2)
Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech) (1)
Stargard - Centrum Informacji Turystycznej - język angielski i niemiecki (2)
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3)
Stargard (3)
Przewodnicy miejscy lub terenowi (za każdy język do czterech) (1)
Stargard - język niemiecki (1)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie) (2)
Stargard - klejnot na pomorskim szlaku (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) (1)
Stargard - klejnot na pomorskim szlaku - język niemiecki i angielski (2)
Pozostały aktualny materiał informacyjny* (1)
Stargard i powiat stargardzki - wyd. Starostwo Powiatowe w Stargardzie (-)
Towarzystwo Przyjaciół Stargardu (-)
Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego (od dwóch języków) (1)
brak
II.B. Infrastruktura turystyczna
Hotele 5, 4, 3, 2, 1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty w każdej kategorii) (2)
Hotel Grodzki Business & SPA *** Stargard (2)
Hotel Spichlerz *** Stargard (2)
Hotel 104 ** Stargard (2)
Hotel Fenix ** Morzyczyn (2)
Hotel Zakątek * Zieleniewo (2)
Hotelik Szejk * Strachocin (2)
Hostel PTTK Stargard (2)
Pokoje gościnne "Siedlisko nad Miedwiem - Zieleniewo (2)
Pensjonat Leśny Dwór - agroturystyka - Strumiany (2)
Camping nr 104 "Miedwie" Zieleniewo (2)
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w różnych klasach) (1)
brak
Restauracje z autentyczną kuchnią regionalną (za pierwszy obiekt) (3)
Pizzeria "U Jana" - oferta tradycyjnej tzw. pizzy stargardzkiej (certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego) - Stargard (3)
Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny obiekt) (2)
Restauracja "Promyk" Ińsko (2)
Restauracja "Za Drzwiami" - Stargard (-)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Gospodarstwo Chlebowy Dom - Marianowo (1)
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
brak
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
brak
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22.00 (za pierwszą) (1)
Pizzeria "U Jana" Stargard (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24.00 (za pierwszą) (1)
brak
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Bar Złoty Smok - Stargard (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2)
PolBus - Suchań (2)
Szurgot - usługi turystyczno-transportowe - Stargard (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi w odległości mniej niż 50 km od centrum regionu (1 godzina na dotarcie) (4)
Port Lotniczy NZSS "Solidarność" Szczecin-Goleniów - odległość 42 km od Stargardu (4)
Lotnisko z połączeniami krajowymi* w odległości mniejszej niż 50 km od centrum regionu (3)
brak
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3)
Dworzec kolejowy (Centrum Przesiadkowe) - Stargard (3)
Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)
brak
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Dworzec autobusowy (Centrum Przesiadkowe) - Stargard (2)
Przystanek autobusowy* na miejscu (za pierwszy) (1)
Chociwel (-)
Ińsko (-)
Dobrzany (-)
Suchań (-)
Port pasażerski morski na miejscu (za pierwszy) (3)
brak
Czynna przystań* pasażerska morska lub rzeczna (za pierwszą) (1)
brak
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km (za pierwsze dwie) (4)
Autostrada A6 (20 km) (4)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
Droga ekspresowa S10 (w odległości 2 km od Stargardu) (2)
Droga krajowa DK20 (przez Stargard i Chociwel) (2)
Inne połączeni* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1)
DK10 Szczecin - Stargard - Toruń - Płońsk (-)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2)
Stargard (2)
Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)
Stargard (1)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Stargard (1)
Stała oferta powozów, bryczek i inna retro (za pierwszą ofertę) (3)
brak
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę*) (1)
brak
II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do trzech) (3)
Stargard-klejnot Pomorza - stoisko na ITB w Berlinie (2017, 2018) (3)
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)
Stargard - udział w Tour Salonie w Poznaniu w 2017 (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze dwa w ostatnim roku) (1)
Towarzystwo Przyjaciół Stargardu - folder promocyjny miasta (1)
Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej w ostatnich dwóch latach (2)
brak
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzującej związanej z turystyką w ciągu ostatniego roku (1)
Konferencja-warsztaty "Rozwój turystyki na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego" - Chociwel, organizator ZPKWZP Szczecin (1)
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego
III. Instytucje kultury:
Teatr stały (pierwszy obiekt) (3)
Teatr Krzywa Scena - SCK Stargard (3)
Filharmonia na miejscu (3)
brak
Stała oferta koncertów muzycznych* (za pierwszą ofertę) (2)
brak
Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna** (za pierwsze dwie) (1)
Stargard - koncerty na gotyckim szlaku (1)
Opera na miejscu (2)
brak
Teatr muzyczny (operetka, rewia lub musical) na miejscu (za pierwszą ofertę) (2)
brak
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2)
Kino SCK w Stargardzie (2)
III.B. Atrakcje krajobrazowe
Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie regionu (2)
Głowacz na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego (2)
Jeziora zdatne do kąpieli, dostępne ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Jezioro Miedwie (2)
Jezioro Ińsko (-)
Brzeg morski na terenie regionu (3)
brak
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Lipa "Wieniec Zgody" w Kobylance (1)
Platany klonolistne w Parku Popiela w Stargardzie (1)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Baszta Morze Czerwone - Stargard (1)
Wieża kolegiaty NMP Królowej Świata w Stargardzie (1)
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad regionem lub miejscowością (za pierwszą) (3)
brak
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt) (2)
Basen OSiR Stargard (2)
Baseny otwarte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1)
brak
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne rzeczne (za pierwszy obiekt) (2)
Plaża nad jeziorem Miedwie - Zieleniewo/Morzyczyn (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Centrum Języków Obcych Translantica - Stargard (2)
Sezonowa* oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (1)
brak
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
OSiR Stargard (2)
Sezonowe* centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (1)
brak
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Lekkoatletyczny stadion sportowy - Stargard (1)
Stadion Sportowy KS "Błękitni" Stargard (-)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
brak
Lodowiska ogólnodostępne stałe (za pierwszy obiekt) (2)
brak
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1)
Stargard - lodowisko przy OSiR (1)
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową
IV.A. Instytucje w regionie:
Obecność uniwersytetu w regionie (za pierwszy) (4)
brak
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2)
Wydział zamiejscowy Szczecińskiej Wyższej Szkoły Collegium Balticum - Stargard (2)
Wydział Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - Stargard (2)
Obecność siedziby władz państwowych (5)
brak
Obecność siedziby władz wojewódzkich (2)
brak
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie
Oficjalne kurorty (za pierwsze trzy miejscowości) (4)
brak
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty) (2)
Szpital Miejski w Stargardzie (2)
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie
Regularne organizowanie imprez targowych o przynajmniej krajowym zasięgu (2)
Targi Rolne AGRO POMOERANIA w Barzkowicach (2)
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2)
Japońska firma BRIDGESTONE - Stargard (2)
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Hotel Grodzki*** Business & SPA Stargard (3)
IV.D. Oferta shoppingu w regionie
Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym (za pierwszy obiekt) (4) za jeden następny (2)
Galeria Starówka - Stargard (4)
Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych z patentem europejskim (za pierwszy obiekt) (2)
brak
Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych znanych na skalę krajową (za pierwszy obiekt) (1)
brak
Deptak handlowy (za pierwszy) (2)
brak
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Związek partnerskich miast: Stargard - Elmshorn (Niemcy) (1)
Związek partnerskich miast: Stargard - Slagelse (Dania) (1)
Związek partnerskich miast: Stargard - Stralsund (Niemcy) (1)
Związek partnerskich miast: Stargard - Wijchen (Holandia) (1)
Związek partnerskich miast: Stargard - Saldus (Łotwa) (-)

Podsumowanie:

kategoria I: 199
kategoria II: 72
kategoria III: 24
kategoria IV: 21
Łącznie: 316

III. Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego powiatu stargardzkiego (województwo zachodniopomorskie) wykazano, że analizowany mikroregion w najważniejszej dla oceny kategorii (I. Potencjalne cele turystyki kulturowej) uzyskał 199 punktów. Zgodnie z przyjętym podziałem zaproponowanym przez A. Mikos von Rohrscheidt [2010, s. 447-472] oznacza to, że mamy do czynienia z jednostką administracyjną o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (przedział punktowy 100-250). Wynik z jednej strony może zaskakiwać, zważywszy w szczególności fakt, że Stargard od dawna postrzegany jest jako miasto o największej (lub jednej z największych) atrakcyjności turystycznej w województwie, szczególnie w kontekście turystyki historycznej i tematycznych szlaków kulturowych. Oceną potencjału turystyczno-kulturowego objęto jednak znacznie większy obszar powiatu stargardzkiego, którego atrakcyjność wciąż pozostawia wiele do życzenia i odznacza się sporym kontrastem w stosunku do samego miasta. Ostateczny obraz powiatu jest zatem uśrednioną oceną potencjału zarówno bardzo atrakcyjnego turystycznie Stargardu, jak i pozostałej, słabiej rozwiniętej pod tym względem części regionu. Biorąc pod uwagę wspomniany kontrast, ostateczny wynik oceny i zakwalifikowanie powiatu do jednostek o średnim potencjale turystyczno-kulturowym należy postrzegać jako dobry, adekwatny do rzeczywistości rezultat. Trudno jednak porównać analizowany mikroregion do innych, podobnych obszarów na terenie województwa zachodniopomorskiego. Powiat stargardzki jest bowiem dopiero trzecim regionem z terenu województwa, który poddano waloryzacji z punktu widzenia potencjału turystyczno-kulturowego. Dotychczasowe analizy dotyczyły jedynie powiatów koszalińskiego (wraz z Koszalinem jako miastem na prawach powiatu) oraz kołobrzeskiego, i wskazały na ich duży (Koszalin wraz powiatem - 272 pkt. W 2014 r.) i średni (powiat kołobrzeski - 181 pkt. w 2014) potencjał z punktu widzenia turystyki kulturowej. Stargard, podobnie jak Kołobrzeg należy do największych i najważniejszych (zarówno w czasach historycznych, jak i obecnie) miast Pomorza Zachodniego i podobnie jak on, został silnie zniszczony podczas działań wojennych. Bazując na nielicznie zachowanych, ale niezwykle cennych elementach dziedzictwa Pomorza, jak również współczesnych działaniach na rzecz budowania nowej tożsamości regionu, kreowane są w tych miejscach tematyczne oferty turystyki kulturowej. Jak zauważono już w poprzednich opracowaniach oceny potencjału turystyczno-kulturowego, jej wyniki nie pozostają niezmienne [m.in. Mikos v. Rohrscheidt 2010; Gorączko, Targowski 2018, s. 135] i w dużej mierze zależą od aktywności lokalnych społeczności i liderów w tworzeniu dobrze zorganizowanej przestrzeni turystyki kulturowej swojej "małej ojczyzny". Waloryzacje powinny być zatem powtarzane co 4-5 lat, a w przypadku regionów o dużej dynamice zmian, nawet częściej. Taką sytuację obserwuje się w przypadku powiatu stargardzkiego. Pierwszą inwentaryzację krajoznawczą regionu autor przeprowadził już w 2013 roku, waloryzując obszar na potrzeby publikacji "Kanonu Krajoznawczego Województwa Zachodniopomorskiego" [Duda i in. 2014] oraz przebiegu planowanych szlaków tematycznych. Porównując otrzymane wówczas wyniki z publikowanymi obecnie danymi z roku 2018 wskazują na znaczną poprawę atrakcyjności turystyczno-kulturowej (wzrost punktów o około 10-20%) i wyraźny trend dalej idących zmian. W dużej mierze dotyczy on samego Stargardu jako miasta o bogatej historii i dużym znaczeniu zachowanych średniowiecznych zabytków. Wyraźną poprawę potencjału zaobserwowano tu jeszcze wcześniej - w 2010 r., kiedy gotycka kolegiata NMP wraz z zespołem historycznych miejskich fortyfikacji zostały uznane za Pomnik Historii. Drugim takim kamieniem milowym była decyzja o współpracy Stargardu z niemieckim Neubrandenburgiem i powołanie do życia projektu rewitalizacji średniowiecznych murów obronnych wraz z basteją, w której powstało multimedialne Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Powyższe przykłady pokazują dynamikę zmian analizowanego obszaru, co przekłada się na szybki rozwój przestrzeni turystyki kulturowej również w całym regionie.
Przy okazji należy również wspomnieć o nielicznych, ale dość istotnych problemach, z którymi autor próbował się zmierzyć podczas prac waloryzacyjnych. Ich główną przyczyną były trudności z dopasowaniem i klasyfikacją niektórych zasobów turystycznych regionu w kontekście ściśle określonych punktów arkusza waloryzacyjnego. Dla przykładu - punkt widokowy na wieży kolegiaty Mariackiej w Stargardzie, będący elementem części III.B. formularza, jest obecnie zamknięty ze względu na remont klatki schodowej wewnątrz gotyckiej wieży kościoła i poprawa bezpieczeństwa przebywania tam grup turystów. Zgodnie z przyjętymi zasadami punkt ten nie powinien być objęty waloryzacją. Ostatecznie, przyznano punktowi temu rangę funkcjonującej atrakcji (1 pkt.) ze względu na przejściowy stan obecny miejsca i zapewnienie gestorów miejsca o ponownym otwarciu wieży w najbliższym sezonie turystycznym. Problematyczne zdaniem autora jest również zakwalifikowanie kolegiaty jako "Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych" (4 pkt.). Stargardzki kościół jest jedną z najważniejszych zabytkowych świątyń na całym Pomorzu (nie tylko po polskiej stronie), reprezentującą wzorcowy wręcz styku gotyku ceglanego z elementami dekoracyjnymi unikatowymi w skali całej Europy. Jest również wpisany na listę Pomników Historii. Nie jest to jednak ani katedra, ani sanktuarium, jak również nie posiada tytułu bazyliki, co podnosiłoby kategorie obiektu w ocenie waloryzacyjnej. Ostatecznie, z powodu braku odpowiedniej kategorii, kościół zakwalifikowano do wspomnianej grupy "innych obiektów", jednak z poczuciem pewnego niedosytu związanego z niedocenieniem miejsca.
W formularzu zabrakło także miejsca na elementy niematerialnego dziedzictwa kulturalnego regionu, jak np. legendy, historie czy ciekawe postacie i ich życie, które ostatecznie miało wpływ na postrzeganie dzisiejszego genius loci miejsca. W przypadku powiatu stargardzkiego mają one niebagatelny wpływ na obraz turystyczno-kulturowy regionu. Fascynujące legendy są bowiem osnową prowadzonego tutaj (okazjonalnie) zwiedzania fabularyzowanego, np. w Sownie wokół historii o błaźnie Mikołaju czy w Marianowie wokół historii o Sydonii von Borcke, pomorskiej szlachciance posądzonej o czary.
Powiat stargardzki należy do największych mikroregionów w województwie zachodniopomorskim. Jego bogata historia związana jest ściśle z rozwojem największego, po Szczecinie ośrodka miejskiego tej części Księstwa Pomorskiego - Stargardem (od 1950 do 2015 Stargard Szczeciński). Miasto, należące przez wieki do związku hanzeatyckiego, szybko się bogaciło i rozwijało, co przełożyło się na powstanie wspaniałych i monumentalnych gotyckich budynków i fortyfikacji, będących dziś największą atrakcją turystyczną Stargardu. W okolicznych wsiach bogacący się mieszkańcy zakładali swoje majątki - pałace, rodowe dwory i założenia parkowo-pałacowe, które mimo zniszczeń wojennych zadziwiają oryginalnością i rozmachem architektonicznym. Współczesna turystyka kulturowa regionu skupia się w przeważającej części na Stargardzie i jego zachowanych elementach dziedzictwa. Do najważniejszych obiektów kultury materialnej należą gotyckie obiekty sakralne, ze stargardzką kolegiatą pw. NMP Królowej Świata, kościołem pojoannickim św. Jana Chrzciciela (również w Stargardzie) oraz dawnym kompleksem klasztornym zakonu cysterek w Marianowie na czele. Szczególną wartość przedstawia kolegiata, która niegdyś jako jedyny zabytek klasy "0" w województwie, a obecnie jeden z trzech regionalnych Pomników Historii, stanowi najcenniejszy obiekt historyczny powiatu. Położony na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego Stargard posiada także zachowany średniowieczny układ urbanistyczny wraz z częścią miejskich murów obronnych, baszt, bram i bastei. Niektóre z umocnień (np. Brama Młyńska, Baszta Morze Czerwone) są wyjątkowe w skali tej części Europy. Poza Stargardem przestrzeń turystyki kulturowej jest dość silnie rozproszona i bazuje jedynie na kilku cennych elementach, jak np. zespole pocysterskim w Marianowie czy miejscem podpisania umowy pokojowej tzw. Wojny Pszennej pomiędzy Stargardem i Szczecinem w Kobylance.
Powiat stargardzki jest obszarem silnie zróżnicowanym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. To właśnie w oparciu o zasoby naturalne rozwija się turystyka w regionie. Liczne jeziora, w tym kilka świetnie zagospodarowanych i przystosowanych do wypoczynku i rekreacji (np. jeziora Miedwie i Ińsko) oraz polodowcowa rzeźba terenu sprawiają, że powiat cieszy się dużą popularnością wśród miłośników turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, wodnej i konnej). Na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego istnieją możliwości rozwoju turystyki kulturowo-przyrodniczej (pojęcie wyjaśnione m.in. przez A. Mikos v. Rohrscheidt [2010, s.155; 2016, s.203]) bazującej na relacjach pomiędzy działaniami człowieka i kształtowaniem przez niego krajobrazu a zasobami przyrodniczymi Wysoczyzny Ińskiej. W tej części powiatu powstają również pierwsze produkty turystyki edukacyjnej nawiązującej m.in. do dziedzictwa kulinarnego regionu (np. w Marianowie - Chlebowy Dom, Ińsko - restauracja rybna "Morena").
Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny analizowanego mikroregionu, stan rozwoju infrastruktury noclegowej i gastronomicznej na jego obszarze można uznać za wystarczający, chociaż niemal w całości skoncentrowany w stolicy powiatu - Stargardzie. Baza noclegowa, podobnie zresztą jak i gastronomiczna, jest zróżnicowana i dostępna prawie we wszystkich formach (poza najwyższymi kategoriami - 5- i 4-gwiazdkowych obiektów). Najliczniejszą grupę stanowią jednak gospodarstwa agroturystyczne, funkcjonujące głównie w atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejscach (nad jeziorami, na Wysoczyźnie Ińskiej, w okolicach Dobrzan, Marianowa i Ińska). Kilka z działających obiektów oferuje regionalną kuchnię z certyfikatem jakości i oryginalności dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego, co znacznie podnosi oryginalność a tym samym atrakcyjność turystyczna miejsca.
Powiat stargardzki charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną. Sam Stargard uważany jest za ważny węzeł kolejowy i drogowy. Krzyżują się tu drogi krajowe DK10 (Szczecin - Toruń - Płońsk) i DK20 (Stargard - Gdynia), które częściowo posiadają status drogi ekspresowej (S10). Duży dworzec kolejowy w Stargardzie, przebudowywany obecnie na Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, obsługuje linie kolejowe do Szczecina, Poznania, Gdańska i Piły (przez Wałcz i Kalisz Pomorski). W niedużej odległości 43 km (około 45 min jazdy samochodem) znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy NSZZ Solidarność Szczecin-Goleniów, obsługujący m.in. loty do Irlandii, Anglii i Norwegii (od przyszłego sezonu również do Danii). Dobrą alternatywą są dwa duże lotniska w Berlinie, które dzięki połączeniom autostradowym (A6 przebiega zaledwie 20 km od Stargardu) są dostępne w ciągu 2,5 godz. jazdy samochodem. Sieć drogowa w powiecie jest dość dobrze rozwinięta, a większe miejscowości regionu (Stargard, Ińsko, Dobrzany, Suchań, Dolice) połączone są stałymi liniami autobusowymi oraz minibusów, obsługiwanych m.in. przez UT Szurgot z podstargardzkiego Pęzina lub POL-Bus ze Suchania.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij