Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 grudnia 2009, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 1/2010 (styczeń 2010)

 

Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Wąbrzeskiego

 

Waloryzację przeprowadził Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Kategoria I:
I.A. Zabytki
I.A. a) Obiekty sakralne
Sanktuarium historyczne o znaczeniu krajowym lub regionalnym (diecezjalnym) (jedno pierwsze)
Sanktuarium MB Brzemiennej w Wąbrzeźnie, z obrazem tzw. MB Wąbrzeskiej, ogłoszonej w 1685 r. patronką diecezji chełmińskiej (6)
Inna historyczna stale dostępna świątynia innych wyznań i religii
Inna świątynia innych wyznań i religii Z
Kościół Nowoapostolski, kaplica zboru Wąbrzeźno, ul. Grudziądzka 43 (2)
(W Wąbrzeźnie funkcjonuje również Sala Królestwa Świadków Jehowy, u. Macieja Rataja 1d. Warto też wspomnieć o zespole byłych zborów ewangelickich z XIX i pocz. XX w.: Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk, Wąbrzeźno, Wieldządz)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy)
Gotycki kościół parafialny w Łobdowie z poł. XIV w. (4)
Gotycki kościół parafialny w Niedźwiedziu z kon. XIII – pocz. XIV w. (4)
Gotycki kościół parafialny w Orzechowie z kon. XIII – pocz. XIV w. (4)
(Zespół 14 gotyckich kościołów wiejskich na terenie powiatu: (oprócz wymienionych wyżej) Błędowo, Dębowa Łąka, Kurkocin, Łopatki, Nowa Wieś Królewska, Osieczek, Płużnica, Ryńsk, Wielkie Radowiska, Wronie, Zieleń. Drewniany, kryty strzechą zbór ewangelicki z 1785 r. w Jarantowicach (obecnie kościół filialny parafii SS Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie)

I.A. b) Zamki i pałace
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy)
Pałac w Ryńsku, budowany i przebudowywany w XVIII, XIX i XX w. (3)
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa)
Pałac w Dębowej Łące z poł. XIX w. (2)
Pałac w Mgowie (2)
(Zespół pałaców i dworów, głównie z XIX w.: (nie licząc wymienionych wyżej) Bartoszewice, Błędowo, Czaple, Józefowo, Kurkocin, Łopatki, Niedźwiedź, Nielub, Orłowo, Wałycz, Wronie)
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy)
Ruiny zamku biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie z 1 poł. XIV w. (2)
Gród w Osieczku poł. X – XIII w. (2)
Gród w Ryńsku poł. X – XIII, XIV w. (2)

I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem zachowany we fragmentach (pierwsze dwa)
Wąbrzeźno (3)
(układ urbanistyczno-architektoniczny ul. Wolności w Wąbrzeźnie z kon. XIX/pocz. XX w.; zabudowa mieszkalno-usługowa centrum wsi Ryńsk z kon. XIX/pocz. XX w.)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy)
Kompleks sądu rejonowego z 1880, 1908 – 1914 r., Wąbrzeźno, ul. Wolności 19/21 – nr rej.: 621 z 19.08.1991 r. (4)
Kamienica z oficyną z kon. XIX w., Wąbrzeźno, ul 1 Maja 38 – nr rej. A/432 z 30.06.1987 r. (4)
Kamienica z oficyną z 1900 – 1903 r., Pl. Jana Pawła II (Rynek) 22 – nr rej. A/653 z 30.05.1994 r. (4)
Zachowane w znacznej części zespoły zabytkowe związane z dziejami innych niż polska grup etnicznych (za pierwsze dwa zespoły)
Dwa umiejscowione obok siebie kurhany kultury łużyckiej w Małych Radowiskach (7)
Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych niż polska grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa)
Budynek byłej superintendentury ewangelickiej w Wąbrzeźnie z 1896 r., ul Wolności 16 (4)
Dębowa Łąka (pałac), była siedziba otwartego w 1899 r. seminarium ewangelickiego (4)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech)
Gorzelnia, obecnie częściowo opuszczony, lecz dobrze zachowany młyn parowy z 1876 r. w Ryńsku, ul Młyńska 3 – nr rej. A/1338 z 9.11. 2007 r. (3)
Wiatrak koźlak w Kurkocinie z XIX/XX w. – nr rej. 353 z 11.07.1980 r. (3)
Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa (lub przystanki pośrednie linii stałej)
Dworzec Wąbrzeźno na linii Toruń – Olsztyn (Wystruć = Insterburg, obecnie Czerniachowsk), otwarty w 1872 r. (4)

I.A. d) Obiekty militarne
Brak

Dodatkowe punkty za wszystkie obiekty wpisanych powyżej klas
Własny materiał informacyjny o obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy (za pierwsze trzy obiekty)
Ruiny zamku biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie: Jarosław Baciński, Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno 2004 (1)
Zespół parkowo – pałacowy w Niedźwiedziu: Ewa Buze, Maciej Rejmanowski, Niedźwiedź gmina Dębowa Łąka. Zespół dworsko-parkowy, Toruń 1995 (1)
Zespół parkowo – pałacowy w Orłowie: Joanna Chrostowska, Krystyna Kalinowska, Orłowo gmina Płużnica. Zespół parkowo – pałacowy, Toruń 1995 (1)
Razem I.A.: 76 punktów

I.B.
Miejsca historyczne lub znaczące
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech)
Głaz narzutowy z tablicą pamiątkową Mikołaja z Ryńska w przypałacowym parku w Ryńsku (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech)
Pomnik bojowników o wolność i demokrację w Wąbrzeźnie, Rynek (1)
Pomnik upamiętniający miejsce straceń Polaków podczas II wojny światowej w Łopatkach (1)
Pomnik ofiar Wojny 1939 i 1940 r. w Książkach (1)
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym (do trzech)
Ryńsk, miejsce zawarcia 12 XI 1655 r. sojuszu obronnego pomiędzy elektorem brandenburskim i księciem pruskim Fryderykiem Wilhelmem a szlachtą Prus Królewskich (2)
Wąbrzeźno (zapewne rynek), wydarzenia Wiosny Ludów (polsko – niemieckie zebranie ludowe 28 III 1848 r., podczas którego wyrażono solidarność między tymi nacjami i wybrano z ramienia Tymczasowego Komitetu Narodowego Prus Zachodnich Ignacego Łyskowskiego z Mileszew jako delegata na sejm frankfurcki; zjazd polski z 30 III 1848 r., podczas którego wybrano komitet do organizacji uzbrojenia ludu) (2)
Założenie w 1921 r. w Wąbrzeźnie (ul. Wolności 48) Polskiego Instytutu Narodowego przez Włodzimierza Tetmajera i grupę jego współpracowników. Miał to być „Pomorski Raperswil” – ośrodek krzewiący polskość na odzyskanych po I wionie terenach (2)
Miejsca związane z akcją utworów o znaczeniu krajowym (za pierwsze trzy)
Centrum Wąbrzeźna; miejsce akcji Kazimierza Bierońskiego, Stenogramy Anny Jambor, W 1954 (2 wyd. W. 1997 – 1998) (2)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy)
Pałac w Orłowie, miejsce pobytu Henryka Sienkiewicza (1899 r.), który być może zaczął tam pisać „Krzyżaków” (3)
Kamienica (Wąbrzeźno, ul. Kościelna), miejsce narodzin laureata nagrody Nobla Walthera Nernsta (tablica pamiątkowa na domu) (3)
Miejsca związane z biografią osób o znaczeniu krajowym (do trzech)
Wąbrzeźno, Wolności 34, siedziba założonego w 1921 r. przez Włodzimierza Tetmajera Polskiego Instytutu Narodowego (2)
Ruiny zamku w Wąbrzeźnie, jedna z rezydencji Jana Dantyszka, w okresie, gdy sprawował on funkcję biskupa chełmińskiego, miejsce wystawienia przez niego odnowionego przywileju lokacyjnego dla Wąbrzeźna w 1534 r. (2)
Pałac w Wałyczu, miejsce pobytu w latach 1871 – 1873 znakomitego historyka Wojciecha Kętrzyńskiego (2)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa)
Gród w Ryńsku, rezydencja Mikołaja z Ryńska, jednego z założycieli Towarzystwa Jaszczurczego (1)
Pałac w Wałyczu, rezydencja Zygmunta Działowskiego, inicjatora powołania do życia Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1)
Miejsca związane z biografią osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych narodowości (za pierwsze dwa)
Wąbrzeźno, dom narodzin Walthera Nernsta (2)

I.B. b) Cmentarze historyczne
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech)
Cmentarz w Płużnicy, miejsce pochówku Jerzego Ślaskiego, właściciela Orłowa, działacza politycznego i gospodarczego w Prusach Zachodnich i na Pomorzu (1)
Stary cmentarz w Wąbrzeźnie, miejsce pochówku ks. kan. Ksawerego Połomskiego, działacza niepodległościowego i współzałożyciela Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1)
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej (do dwóch)
Cmentarz ewangelicki w Stanisławkach, z najstarszymi nagrobkami z 2 poł. XVIII w. (1)
Cmentarz przykościelny w Niedźwiedziu, o średniowiecznym rodowodzie, z ciekawymi nagrobkami z końca XIX i pocz. XX w. (1)

I.B. c) Budowle współczesne
Brak
Razem I.B.: 33 punkty

I.C. Pojedyncze dzieła sztuki
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech)
Otoczony regionalnym kultem nieznanego autorstwa obraz Matki Boskiej Brzemiennej z XVI lub poł. XVII w. w farze w Wąbrzeźnie (3)
Gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XIV w. w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Radowiskach Wielkich (3)
Późnogotycka rzeźba Boga Ojca z 1508 r. w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej (3)
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do trzech)
Zespół porozrzucanych po Wąbrzeźnie (róg ul. Matejki i Żeromskiego, skwer przed WDK, park miejski na Podzamku) rzeźb kamiennych, powstałych w wyniku plenerów odbywających
w latach 70 XX w.
(2)
Razem: I.C.: 11 punktów

I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech)
Muzeum miejskie w Wąbrzeźnie (2)
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa)
Skansen Ireny Szymion w Stanisławkach (6)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za stałe godziny otwarcia
Muzeum w Wąbrzeźnie (1)
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery)
Folder muzeum w Wąbrzeźnie (1)
Razem I.D.: 10 punktów

I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech):
Dni Wąbrzeźna – organizator Urząd Miejski, czerwiec (4)
Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego – organizator Wąbrzeski Dom Kultury, czerwiec (4)
Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych – organizator Wąbrzeski Dom Kultury, listopad (4)
Razem: 12 punktów

I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe (z ofertą turystyczną i kulturową):
Brak

I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Rezerwaty przyrody na terenie regionu (poza Parkami Narodowymi Krajobrazowymi – do trzech)
Rezerwat buka pomorskiego we Wroniu (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty)
Park przypałacowy w Dębowej Łące (2)
Park przypałacowy w Ryńsku (2)
(Liczne parki przypałacowe, najczęściej w różnym stopniu zaniedbania, ale posiadające ciekawy drzewostan, np.: Mgowo, Niedźwiedź, Nielub, Orłowo, Wałycz, Zaskocz)
Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa)
Podzamek w Wąbrzeźnie (2)
Razem 7 punktów

I.H. Szlaki kulturowe:
Wirtualne szlaki turystyczne przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy)
Szlak zielony Jabłonowo Pomorskie – Ciechocin: w powiecie wąbrzeskim znajduje się jego odcinek Łopatki Polskie – Łopatki – Wąbrzeźno – Wałycz – Niedźwiedź – Radowiska Wielkie (2)
Szlak rowerowy niebieski Toruń – Grudziądz: w powiecie wąbrzeskim znajduje się jego odcinek Ryńsk – Stanisławki (2)
Szlak Towarzystwa Jaszczurczego: Toruń – Kwidzyn (na stronie: http://www.turystyka.torun.pl (link: Znakowane szlaki turystyczne) (2)
Razem I.H.: 6 punktów
Razem całość kategorii I: 155 punktów

Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna
Miejski Punkt Informacji, Wąbrzeźno, ul. Poniatowskiego 8 (2)
Informacja w językach obcych (za każdy język do trzech)
MPI Wąbrzeźno – informacja udzielana w językach angielskim i niemieckim (2)
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego miejscowości (ogólnie)
Wąbrzeźno. Przewodnik, Wąbrzeźno 2006 (corocznie aktualizowany); Wąbrzeźno wczoraj i dziś. Album, Wąbrzeźno 2007 (2)
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech)
Wąbrzeźno. Przewodnik, Wąbrzeźno 2006 (wersja niemieckojęzyczna); Wąbrzeźno wczoraj i dziś. Album, Wąbrzeźno 2007 (wersja niemieckojęzyczna) (1)
Razem II.A.: 7 punktów

II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hotele, schroniska, kwatery zorganizowane (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii)
Hotel Oaza, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 37a (2)
Pensjonat „Zamkowa”, Wąbrzeźno, ul. Chełmińska 26 (2)
Baza noclegowa „Unia”, Wąbrzeźno, ul. Tysiąclecia 3 (2)
Agroturystyka, Bożena i Jerzy Jędrzejewscy, Małe Pułkowo 8 (2)
Agroturystyka, Grażyna i Józef Kesler, Łopatki Polskie 22 (2)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt)
Restauracja „Oaza”, Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 37 a (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą)
Restauracja „Bonanza” (czynna do 24.00), Wąbrzeźno, ul. Łabędzia 1 (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt)
Pizzeria „Kameleon”, ul. Legionistów 10 (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty)
Biuro Przewozów Autokarowych „Martur”, Wąbrzeźno, ul. Polna 24, tel. 56-688-00-78, www.martur.pl; e-mail: biuro@martur.pl (2)
Razem II.B.: 15 punktów

II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy)
Dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie, ul. Kętrzyńskiego 122 (3)
Inny dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy)
Dworzec kolejowy w Książkach (2)
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy)
Dworzec autobusowy w Wąbrzeźnie, ul 1 Maja 51 (2)
Przystanek autobusowy na miejscu (za pierwszy)
Przystanek autobusowy w Płużnicy (1)
(Bodaj każda miejscowość powiatu posiada komunikację autobusową z Wąbrzeźnem i innymi okolicznymi miastami)
Inne połączenie bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa)
Droga wojewódzka nr 534 (1)
Droga wojewódzka nr 548 (1)
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej
Komunikacja miejska w Wąbrzeźnie (2)
Całodobowa oferta taxi na miejscu
Wąbrzeźno (1)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę)
Rancho Adama, Krystyna i Adam Przybyło, Myśliwiec 55, 87-200 Wąbrzeźno; tel. 56-688-22-37, 0509-810-058; e-mail: ranchoadama@wp.pl; strona: http://www.ranchoadama.weebly.com (1)
Razem II.C.: 14 punktów

II.D. Promocja turystyczna:
Brak
Razem całość kategorii II: 36 punktów


Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje kultury:
Brak (0) (funkcjonujące w Wąbrzeźnie kino nie posiada oferty regularnej)

III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen)
Jezioro Zamkowe w Wąbrzeźnie (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa)
Cis zwyczajny w Ryńsku (1)
Dąb szypułkowy w parku przypałacowym w Dębowej Łące (1)
(Łącznie na terenie powiatu znajduje się 28 zarejestrowanych pomników przyrody)
Razem III.B.: 4 punkty

III.C. Oferta sportowa:
Baseny kryte ogólnodostępne (za pierwszy obiekt)
Pływalnia Miejska im. Pawła Bączyńskiego, ul. Matejki 2a, Wąbrzeźno (2)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne (za pierwszy obiekt)
Plaża nad j. Wieczno w Przydworzu, gmina Płużnica (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) 2
Jest (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt)
Wąbrzeźno (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt)
Stadion MKS „Unia” w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 3 (1)
Razem III.B.: 9 punktów
Razem całość kategorii III: 13 punktów

Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV.A. Instytucje w regionie:
Brak

IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Brak

IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Brak

IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Brak

IV.E. Zagraniczne Partnerstwo Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery)
Syke (Niemcy) (1)
Razem całość kategorii IV: 1 punkt

Suma punktów:
Za kategorię I
: 155
Za kategorię II: 36
Za kategorię III:
13
Za kategorię IV:
1
Za wszystkie kategorie razem: 205 punktów

Ocena mikroregionu z punktu widzenia turystyki kulturowej
Na podstawie dokonanej waloryzacji można stwierdzić posiadanie przez mikroregion średniego potencjału turystyczno-kulturowego (155 punktów w kategorii I). Główne atrakcje obszaru z punktu widzenia turystyki kulturowej odnoszą się do następujących dziedzin: turystyki wiejsko-kulturowej i turystyki biograficznej, w mniejszym stopniu turystyki religijnej i pielgrzymkowej, turystyki obiektów militarnych i turystyki miejskiej. Powiat wąbrzeski jest najuboższym w zabytki powiatem Ziemi Chełmińskiej[1]. Na terenie mikroregionu nie jest zlokalizowany żaden wyróżniający się w skali kraju pojedynczy zabytek. O jego znaczeniu stanowią różnorodne zespoły obiektów (szczególnie gotyckie wiejskie kościoły), wkomponowane w malowniczy pejzaż. Ta specyfika zasobu dziedzictwa kulturowego trudna jest jednak do eksponowania w ramach turystyki masowej (nawet kulturowej). Należy jednak zwrócić uwagę, że jego centralne położenie w Ziemi Chełmińskiej sprzyja odwiedzaniu atrakcyjnych miejsc znajdujących się często w niewielkiej odległości od granic powiatu (jak Radzyń Chełmiński czy Golub-Dobrzyń) lub nieco dalej, czyli ok. 40 km od samego Wąbrzeźna (Brodnica (34 km), Chełmno (38 km), Grudziądz (38 km), Toruń (49 km)). Ponadto, jako obszar położony na Pojezierzu Chełmińskim, dysponuje omawiany mikroregion pewnym potencjałem w zakresie turystyki rekreacyjnej (sama jego stolica położona jest pomiędzy trzema jeziorami). Chodzi przede wszystkim o 2 (spośród 17) jeziora z oficjalnymi, posiadającymi bazę turystyczną kąpieliskami: Wieczno w Przydworzu i Zamkowe w Wąbrzeźnie) oraz – czego nie można pominąć – o malownicze ukształtowanie powierzchni (moreny, dochodzące w rejonie Nowej Wsi Królewskiej do 123 m n.p.m., niewielkie acz liczne jeziora, niezbyt – co prawda – rozległe obszary leśne), sprzyjające uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.
 

 Powiat jest położony korzystnie z punktu widzenia komunikacyjnego. Na jego obszarze znajduje się odcinek linii kolejowej Toruń – Olsztyn (stacja dla pociągów pospiesznych i osobowych w Wąbrzeźnie, stacje dla pociągów osobowych w Książkach i w Zieleniu). Dzięki bliskości węzłów kolejowych w Toruniu i Iławie do Wąbrzeźna łatwo dojechać pociągiem niemal z całego kraju (połączenia przez te miejscowości m.in. z Bydgoszczą, Olsztynem, Poznaniem, Toruniem, Suwałkami, Wrocławiem). Stolica powiatu posiada też rozbudowaną sieć połączeń autobusowych. Bezpośrednio z miasta można dojechać na przykład do Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Radzynia Chełmińskiego, Torunia i Warszawy. Przez wschodnią część powiatu przebiega Droga Krajowa nr 15. Z kolei przed 2012 r. ma zostać uruchomiony odcinek autostrady A1, który będzie przebiegać przez zachodni kraniec regionu (z węzłem w Lisewie, w pow. chełmińskim, z połączeniem do Wąbrzeźna drogą wojewódzką nr 548). Samo Wąbrzeźno jest węzłem dróg wojewódzkich (534, 548, 551) i lokalnych. Spośród pierwszych z wymienionych szczególne znaczenie ma trasa nr 534 traktowana przez wielu kierowców jako praktyczny skrót z Warszawy do Gdańska. W ostatnim czasie poprawia się systematycznie jakość nawierzchni dróg (nawet lokalnych), chociaż nadal na licznych odcinkach pozostawia ona wiele do życzenia. Najbliższe lotnisko z połączeniami międzynarodowymi znajduje się w Bydgoszczy, w odległości około 80 km.
 Zdecydowanie zbyt uboga jest baza noclegowa, choć w tej dziedzinie sytuację poprawiło pojawienie się w ostatnich latach grupy gospodarstw agroturystycznych. Zastanawiający przy tym jest fakt, że w samym Wąbrzeźnie funkcjonuje obecnie mniej hoteli (lub analogicznych placówek) niż przed I lub przez II Wojną Światową.
 Baza gastronomiczna w powiecie jest także uboga i mało urozmaicona, szczególnie na obszarze wiejskim. Do dyspozycji turystów pozostają z rzadka rozsiane bary i zaledwie jedna restauracja w Książkach. Wyjątek stanowi samo Wąbrzeźno, które pod tym względem, nawet na tle znacznie bardziej znanych i okolicznych miast jak Chełmno czy Golub-Dobrzyń prezentuje się zadowalająco. Nie istnieje jednak oferta potraw kuchni regionalnej ani tradycyjnej staropolskiej.
 Dotkliwy jest brak systemu oznaczeń stałych szlaków i lokalnych tras kulturowych, począwszy od tzw. „brązowych znaków”, skończywszy zaś na tablicach dotyczących poszczególnych obiektów, co utrudnia orientację potencjalnych turystów. Nie istnieje także niemal system informacji turystycznej na miejscu, który to mankament tylko w części niwelują istniejące publikacje o charakterze turystycznym, zestawione w spisie literatury na temat mikroregionu. Można mówić o niedoborze adresowanych druków poświęconych samemu mikroregionowi lub poszczególnym miejscowościom znajdującym się na jego terenie. Wyjątek stanowią tutaj dwujęzyczny i systematycznie aktualizowany, dostępny na terenie powiatu (np. w MPI w Wąbrzeźnie) „Przewodnik po Wąbrzeźnie”, do organizacji zawartości którego można mieć jednak zastrzeżenia oraz – dla odmiany – niemal obecnie niedostępne wydawnictwo „Przewodnik Ryńsk” z 2002 r. Luki tej nie wypełnia także najnowszy przewodnik po Ziemi Chełmińskiej Piotra Skurzyńskiego. W tym skądinąd ciekawym i zawierającym wartościowe informacje wydawnictwie spotkać można również szereg danych zdezaktualizowanych. Ze względów technicznych identycznie można ocenić zbiór informacji znajdujących się na stronie Toruńskiego Serwisu Turystycznego.
 W celu poprawienia oferty mikroregionu w zakresie turystyki kulturowej należałoby podjąć w pierwszej kolejności działania związane z polityką informacyjną:
- stworzenie fachowo opracowanego systemu oznaczeń stałych najwartościowszych obiektów i zespołów;
- uwzględnienie w przygotowywanych drukach dotąd pomijanych lub eksponowanych w sposób niewystarczający wiadomości o walorach powiatu (jak zespół wiejskich kościołów gotyckich, wątki biograficzne, zarówno polskie, jak i niemieckie itp);
- stworzenie oznakowanych (a przynajmniej posiadających opracowanie w formie szeroko dostępnych ulotek) szlaków tematycznych po powiecie i jego stolicy (np. szlak osobistości związanych z Wąbrzeźnem lub z powiatem, szlak wiejskich, gotyckich kościołów znajdujących się na terenie powiatu, szlak zespołów rezydencjonalno – parkowych powiatu, szlak grodów);
- dbałość o skuteczne oddziaływanie przygotowanego materiału informacyjnego. Chodzi tutaj o udostępnienie go nie tylko w nielicznych, wybranych miejscach na terenie powiatu (np. wyłącznie w MPI w Wąbrzeźnie), lecz o umieszczenie w punktach, z których turysta mógłby wybrać się na zwiedzanie mikroregionu. Łatwo zresztą wskazać przykłady takich miejsc (Informacja Turystyczna lub analogiczne jednostki w Toruniu, Bydgoszczy, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu – Dobrzyniu, Grudziądzu, a może nawet w Olsztynie, Gniewie czy w Inowrocławiu, stacje benzynowe przy drogach krajowych nr 1 i 15 (na obszarze Ziemi Chełmińskiej i jej najbliższych okolic), ośrodki wypoczynkowe Pojezierza Brodnickiego czy Borów Tucholskich).
 Wszystkie te kroki nie wymagałyby wielkich środków, a więc ich realizacja byłaby stosunkowo prosta i mogłaby przynieść pozytywne efekty.
 
Podobnie przedstawia się kwestia polepszenia jakości oferty Muzeum w Wąbrzeźnie. Dużego nakładu finansowego nie wymagałoby m.in. opracowanie i zainstalowanie w tym obiekcie kilku plansz, które uatrakcyjniłyby obraz placówki, a z drugiej strony, pełniłyby ważną funkcję informacyjną. Warto rozważyć także stworzenie z użyciem wspomnianego środka ekspozycyjnego galerii znanych mieszkańców Wąbrzeźna.
 Zdecydowanie więcej wysiłku wymagałoby wykorzystanie w promocji faktu założenia w Wąbrzeźnie pierwszej zelektryfikowanej linii kolejowej na ziemiach polskich. Wskazane byłoby bowiem uruchomienie wówczas przynajmniej sezonowych turystycznych kursów z miasta na Dworzec Główny PKP, najlepiej w atrakcyjnym taborze.
 W odniesieniu do poprawy stanu bazy gastronomicznej i noclegowej mikroregionu potrzebne byłyby bez wątpienia duże inwestycje z zewnątrz. Pewne inwestycje na tym polu są już czynione. Z wywiadu przeprowadzonego w terenie wynika, że w 2010 r. w Płużnicy ma zostać otwarta karczma regionalna, dysponująca miejscami noclegowymi, istnieją także plany uruchomienia w pałacu w Mgowie centrum biznesowego.

Za przekazanie informacji o wydarzeniach kulturowych i braku oferty turystycznej w wąbrzeskich i okolicznych zakładach pracy badający dziękuję w tym miejscu p. Annie Polańskiej z Miejskiego Punktu Informacji, natomiast za udzielenie informacji na temat obszaru Podzamku składam podziękowania geodecie powiatowemu, p. Tomaszowi Ścigniejewowi. Za udzielenie informacji dotyczących szlaków i użyczenie publikacji autor dziękuje p. Henrykowi Miłoszewskiemu, prezesowi Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.
 


[1] Na terenie historycznej Ziemi Chełmińskiej oprócz wąbrzeskiego leżą jeszcze powiaty brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński (jego położona na zachód od Drwęcy część), grudziądzki (bez krańców północnych, położonych na północ od Osy), toruński oraz Toruń, jako miasto na prawach powiatu.
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij