Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 grudnia 2009, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 1/2010 (styczeń 2010)

 

Powiat Wąbrzeski jako destynacja turystyki kulturowej

 

Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Turystyka wiejsko-kulturowa.
Niewątpliwie głównym atutem powiatu wąbrzeskiego jest wymieniony w waloryzacji zespół 14 gotyckich, wiejskich kościołów. Jest on wyjątkowo liczny nawet, jak na warunki Ziemi Chełmińskiej i wraz z analogicznymi obiektami znajdującymi się w pozostałych jej powiatach (często tuż przy granicach powiatu wąbrzeskiego: Brudzawy, Dźwierzno, Lisewo, Pluskowęsy, Srebrniki, Wabcz) stanowi ewenement na skalę co najmniej krajową.
 Co więcej, wspomniane kościoły rozmieszczone są na tyle gęsto (w wielu rejonach w odległości 3-4 km), że wprost idealnie nadają się do wytyczenia atrakcyjnych tras turystycznych, czy to rowerowych, czy nawet pieszych. Aż prosi się, by stworzyć jednolity dla powiatu (a może nawet szerzej, dla całej Ziemi Chełmińskiej) system oznaczeń stałych tych obiektów oraz opracować nowoczesny, adresowany przewodnik po nich[1].
 Należy tutaj podkreślić, że prócz braku wspomnianego systemu oznaczeń oraz odpowiedniego wydawnictwa poważnym mankamentem, jeśli chodzi o zwiedzanie opisywanego zespołu jest mała dostępność składających się nań obiektów. Większość kościołów jest zazwyczaj zamknięta i aby je zwiedzić należy wcześniej umawiać się z księżmi lub osobami posiadającymi klucze. Stan ten wynika ze zrozumiałej obawy przed kradzieżami, jednak znane są także wypadki przyjęcia korzystnego dla turystów sposobu rozwiązywania tej kłopotliwej sytuacji.
 Niewątpliwie mniej atrakcyjna, jeśli chodzi o walory zabytkowe, ale również mogąca znaleźć amatorów, jest spora grupa wiejskich zespołów rezydencjonalno – parkowych gęsto rozrzuconych po całym powiecie. Do najcenniejszych pośród nich należy zaliczyć kompleksy w Dębowej Łące, Mgowie, Niedźwiedziu, Orłowie, Ryńsku, Wałyczu i Wroniu. Często samoistną wartość mają parki otaczające wspomniane rezydencje. Nierzadko zawierają one pomniki przyrody. Niestety, zwiedzanie tych zespołów jest utrudnione w stopniu większym niż kościołów. Wynika to z kwestii własnościowych, stanu zachowania oraz dotkliwego braku oznaczeń stałych i materiałów drukowanych (poza nielicznymi wyjątkami – zob. literatura).
 Warte podkreślenia jest, że w powiecie funkcjonuje szereg wsi, które same w sobie są godne odwiedzenia, ze względu na relatywnie dużą liczbę ciekawych obiektów w nich się znajdujących. Na pierwsze miejsce pośród nich wysuwają się Dębowa Łąka (gotycki kościół farny, zespół pałacowo-parkowy z pomnikami przyrody, dawna kircha, pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze) oraz Ryńsk (gotycki kościół farny, dawna kircha, pozostałości grodu, zespół pałacowo-parkowy z pomnikami przyrody (w tym z posadzonym podobno w 1397 r. cisem), zabytkowa gorzelnia, ciekawa zabudowa centrum wsi, położenie (pomiędzy niewielkimi jeziorami) i niewielka odległość do ośrodka wypoczynkowego w Przydworzu).
 Drugorzędne znaczenie dla turystyki wiejsko-kulturowej w powiecie mają obiekty przemysłowe i techniczne, głównie z ostatniej ćwierci XIX i początków XX w., ulokowane w poszczególnych miejscowościach.
 Współwystępowanie wymienionych elementów i ich osadzenie w interesującym krajobrazie przesądzają w ogólnym rozrachunku o uznaniu powiatu wąbrzeskiego za mikroregion wartościowy z perspektywy uprawiania turystyki wiejsko-kulturowej.

Turystyka biograficzna
Wysuwa się ona na drugie miejsce pod względem znaczenia w skali powiatu. Omawiany mikroregion posiada wcale nie poślednie walory dla miłośników tej formy turystyki. W Wąbrzeźnie urodzili się bowiem laureat nagrody Nobla, Walther Nernst (dom oznaczony tablicą pamiątkową), niemiecki pisarz ekspresjonista Paul Zech, błogosławiony Bernard z Wąbrzeźna, wybitny barokowy złotnik toruński Jan Letyński. Na terenie powiatu przyszli na świat m.in. błogosławiony franciszkanin Jan z Łobdowa (XIII w.), niemiecki aktor Paul Wegner (Jarantowice), aktorka niemiecka Gizela Hahn (Wąbrzeźno lub Jarantowice), barokowy historiograf, teolog i kompozytor polski Wojciech Dębołęcki (Dębowa Łąka), polski historyk, prof. UAM w Poznaniu Kazimierz Ślaski (Orłowo), żeby wymienić tylko kilka osób najbardziej znanych. W mieście i powiecie przebywał też szereg sławnych osób. Dla przykładu Ryńsk był własnością i siedzibą rycerza Mikołaja (z Ryńska), jednego z założycieli Towarzystwa Jaszczurczego (1397 r.), na zamku wąbrzeskim rezydował i tam wystawił odnowiony przywilej lokacyjny miasta biskup chełmiński, wybitny humanista i dyplomata Jan Dantyszek, u Ślaskich w Orłowie gościł w 1899 r. Henryk Sienkiewicz, w pałacu w Wałyczu u jednego z założycieli Towarzystwa Naukowego w Toruniu Zygmunta Działowskiego przebywał w latach 1871 – 1873 wybitny polski historyk, Wojciech Kętrzyński, w 1921 r. założył w Wąbrzeźnie Narodowy Instytut Polski Włodzimierz Tetmajer, przemieszkiwał w mieście (a nawet napisał w 1975 r. artykuł „Niedziela w Wąbrzeźnie”) poeta i prozaik Ryszard Bruno Milczewski, kolega Edwarda Stachury, zaś dyrektorami ewangelickiego seminarium w Dębowej Łące, mieszczącego się w pałacu zbudowanym na polecenia posła na sejm pruski i działacza niemieckiego Fryderyka Henniga, byli znani niemieccy teolodzy Eduard von der Gotz (* 1870, + 1939) i Bruno Doehring (*1879, + 1961). Wszystko to były pobyty nieefemeryczne, albo dłużej trwające, albo też przynoszące jakieś znaczące efekty.
 Jak widać, wachlarz propozycji w tej dziedzinie jest szeroki, ale – niestety – za wyjątkiem Walthera Nernsta i Mikołaja z Ryńska oraz – w mniejszym stopniu – Wojciecha Kętrzyńskiego, wątki biograficzne w polityce turystyczno-kulturowej powiatu dotąd nie są wykorzystywane. Brak przede wszystkim (za wyjątkiem tablic pamiątkowych poświęconych Nernstowi i Mikołajowi z Ryńska[2]) oznaczeń stałych, które wskazałyby miejsce pobytu poszczególnych osobistości.

Turystyka miejska.

Oferta omawianego obszaru w odniesieniu do tej gałęzi turystyki kulturowej jest ograniczona już choćby z tej racji, ze znajduje się tu tylko jedno miasto o niewielkich walorach w zakresie substancji zabytkowej. Całkowicie jednak Wąbrzeźna z tej perspektywy nie można lekceważyć. Stanowi ono bowiem ciekawy przykład lokalnego pruskiego ośrodka administracyjno – usługowo – gospodarczego, którego żywiołowy rozwój przypadł na stosunkowo krótki okres (ostatnia ćwierć XIX w. i pierwsze dziesięciolecia stulecia następnego). Co więcej, miasto, niemal gruntownie zniszczone w XVII i XVIII w., zostało odbudowane praktycznie od podstaw, łącznie z wytyczeniem w 1792 r. nowego układu urbanistycznego, tylko częściowo pokrywającego się z dotychczasowym. Z tego powodu Wąbrzeźno jest zespołem stosunkowo jednorodnym, wyrażającym swoją postacią określoną historyczną koncepcję architektoniczno – urbanistyczną. Nie bez znaczenia dla miłośników architektury schyłku XIX i początków XX w. jest fakt, że w mieście zachował się w stanie w niewielkim stopniu naruszonym spory zespół obiektów z tego okresu (niestety, szczególnie budynki mieszkalne często są zaniedbane). Na szczególną uwagę zasługuje przy tym ul. Wolności, przy której mieści się znacząca część monumentalnych i nierzadko efektownych budynków urzędowych i użyteczności publicznej (siedziba superintendentury ewangelickiej, trzy kompleksy szkolne, gmach sądu i prokuratury, ratusz, siedziba policji, starostwo, najbardziej zniekształcony kompleks szpitala oraz zespół kamienic), ciąg ul. 1 Maja (od Rynku po ul. M. Rataja) z monumentalną, jak na warunki małomiasteczkowe zabudową czynszową z wplecionymi w nią budynkami urzędowymi (poczta) i gospodarczymi (młyny, budynek dworca kolejowego Wąbrzeźno Miasto) oraz ścisłe centrum miasta, z interesującą zabudową mieszkalną w obszarze wytyczonym ulicami Górna, Żołnierza Polskiego, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Matejki.
 Niewątpliwie uzupełnia walory tego założenia jego malownicze położenie wzdłuż wzgórz nad dwoma rynnowymi jeziorami, Frydkiem i Zamkowym (trzecie jezioro, Sicińskie, jest nieco oddalone od centrum, zaś po czwartym, zmeliorowanym jeziorze Ottówek pozostał obszar bagnistych zarośli stanowiących ostoję dla dzikich zwierząt).
 Należy wreszcie pamiętać, że często dotąd lekceważone obiekty, powstające na przełomie XIX i XX w. stopniowo nabierają wartości. Dbałość o zachowanie ich w dobrej kondycji i odpowiednie eksponowanie oraz powstrzymanie się przed zmianami istniejącego układu architektoniczno – urbanistycznego (przynajmniej zaś jego najcenniejszych elementów) może przynieść wyraźne korzyści w przyszłości.

Turystyka obiektów militarnych.

Mikroregion samoistnie może zainteresować jedynie zadeklarowanych pasjonatów tej formy turystyki. Tylko dla nich interesujące będzie odwiedzenie zachowanych w szczątkowym stanie ruin zamku biskupów chełmińskich. Obiekt ten ma jednak jeden walor. Jest pięknie położony na wzgórzach nad Jeziorem Zamkowym i stanowi ważny element miejskiego kompleksu rekraacyjno-kulturalnego, ulokowanego na tzw. Podzamku.
 Dla tej gałęzi turystyki kulturowej pewne znaczenie może mieć także zespół wczesno- i późnośredniowiecznych grodów, znajdujących się w powiecie (Osieczek, Orłowo, Ryńsk, Wąbrzeźno, Wieldządz, gdzie w XIII w. mieściła się siedziba komturii). Wszystkie one położone są nad jeziorami i w ogólnym rachunku warte odwiedzenia.
Należy także podkreślić, że Wąbrzeźno i jego okolice mogą być wygodną bazą wypadową do odwiedzenia blisko położonych tak popularnych zamków, jak Radzyń Chełmiński czy Golub, lub też obiektów znacznie mniej znanych, jak zamki w Papowie Biskupim, Pokrzywnie, Lipienku czy Kowalewie.

Turystyka pielgrzymkowa.
Oczywiście dla osób ją uprawiających powiat wąbrzeski nie jest destynacją pierwszo- ani nawet drugorzędną. Niemniej, w praktyce widać, że samo wąbrzeskie sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej ściąga pewna grupę pątników lub turystów. Ponadto z mikroregionem związane są postaci dwóch błogosławionych (Bernarda z Wąbrzeźna i Jana z Łobdowa) co także może wpłynąć pozytywnie na organizację wypraw w zakresie tej formy turystyki kulturowej.

Turystyka wspomnieniowa
(sentymentalna)
Powiat dysponuje pewnymi atutami także, jeśli chodzi o tę formę turystyki kulturowej. Wiąże się to z faktem zamieszkiwania mikroregionu przez znaczącą mniejszość (a w pewnym krótkim momencie nawet większość) niemiecką. Aby w jakiś sposób walory owe wykorzystać trzeba byłoby jednak zlikwidować wieloletnie zaniedbania i – po pierwsze – otoczyć opieką i zapobiec degradacji szeregu obiektów związanych z funkcjonowaniem społeczności niemieckiej. Przede wszystkim chodzi tutaj o zaniedbane, a często zdewastowane cmentarze. Poza tym należałoby wykorzystać w odpowiedni sposób wątki biograficzne, a więc oznaczyć miejsca związane z działalnością na terenie powiatu znaczących osób pochodzenia niemieckiego oraz wydać odpowiednie materiały[3].

Inne formy turystyki kulturowej
.
Wyniki przeprowadzonej waloryzacji pozwalają także na wysunięcie sugestii, by omawiany obszar uznać w ograniczonym zakresie za ciekawy z punktu widzenia organizacji potencjalnych podróży seminaryjnych (dla studentów historii sztuki, pod kątem poznawania różnych form gotyku niżu nadbałtyckiego) czy też z perspektywy uprawiania turystyki tematycznej (turystyka obiektów architektonicznych).
 


[1] Jak dotąd istnieje wyłącznie ciekawa, kompetentnie zredagowana podstrona w internetowym Toruńskim Serwisie Turystycznym (http://www.turystyka.torun.pl) oraz zawierający informacje wyłącznie o wybranych obiektach druk autorstwa Henryka Miłoszewskiego (Kościoły gotyckie Ziemi Chełmińskiej [folder], tekst i zdjęcia Henryk Miłoszewski, Toruń 2006)..

[2]
Oczywiście nie zastąpią one odpowiednio skonstruowanych elementów systemu oznaczeń stałych. W każdym razie wobec ich braku wskazują przynajmniej na związek danej postaci z konkretnym miejscem.

[3] Jak dotąd zdołano wydać w języku niemieckim przewodniki po mieście, album przedstawiający przeszłość i teraźniejszość miasta oraz umieścić dwujęzyczną tablicę na domu, w którym urodził się Walther Nernst.
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij