Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 stycznia 2011, redaktor prowadzący numeru: Paulina Ratkowska

Numer 2/2011 (luty 2011)

 

Historia

 

Zarys dziejów Kalisza i okolic

Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Kempski

Czasy najdawniejsze
Kalisz jest promowany jako „najstarsze miasto” Polski. Takie sformułowanie opiera się na zapisach rzymskiego geografa Klaudiusza Ptolemeusza z Aleksandrii (II w. n. e.), wzmiankującego miejscowość „Calisia” W odniesieniu do tej kwestii spory historyków i geografów trwają od wielu lat. Zdaniem jednych, Calisia zaznaczona przez Ptolemeusza na mapie to z dużym prawdopodobieństwem miejscowość zlokalizowana w miejscu dzisiejszego Kalisza. Inni, podający poważne argumenty, m. in. identyfikację innych miejscowości wskazanych przez Ptolemeusza wskazują, że tak dokładna lokalizacja jest niemożliwa i wymieniona Calisia mogłaby się znajdować na niemal całym obszarze dzisiejszej Polski, a może nawet na terenie Słowacji. Tym samym podobieństwo nazw „Calisia” i znacznie później pojawiającej się słowiańskiej miejscowości Kalisz ma być jedynie przypadkowe. Odkrycie dużego skarbu monet i różnego rodzaju inne znaleziska, w tym zawierające bursztyn, nie są w Polsce zjawiskami wyjątkowo rzadkimi, nie są także jednoznaczne z dowodem, że w czasach rzymskich i w okresie funkcjonowania tzw. szlaku bursztynowego, wiodącego z okolic Akwilei ku brzegom Bałtyku, owa Calisia miała cokolwiek wspólnego z dzisiejszym Kaliszem. Termin „szlak” w przypadku starożytnego zjawiska intensywnego handlu bursztynem w przestrzeni od południowego wybrzeża Bałtyku po okolice północnego brzegu Adriatyku należy w tym przypadku traktować raczej umownie, nie dotyczy on jednego konkretnie zlokalizowanego strumienia przepływu towarów, ani tym bardziej trwałej drogi. Co do pochodzenia nazwy Kalisz w literaturze fachowej podawanych jest kilka wersji. Jedna wywodzi ją od archaizmu „kał”, czyli bagno, mokradło, co ma potwierdzenie, gdyż ziemie w okolicach miasta faktycznie są w dużej części podmokłe i bagniste. Inna interpretacja wskazuje na znaleziska, świadczące o obecności Celtów na tych terenach, nazwa mogłaby zatem pochodzić od celtyckiego słowa „cal” – strumień, rzeka.
W świetle odkryć archeologicznych obecność ludzi na terenie dzisiejszej ziemi kaliskiej jest udowodniona już na 8 tysięcy lat p. n. e., a stałe osadnictwo datuje się z okresu kultury łużyckiej, mniej więcej od ok. 1000 lat p. n. e., jednak w porównaniu z innymi ziemiami polskimi trudno określić je jako ponadprzeciętnie intensywne. Dopiero przełom naszej ery przyniósł większy ruch osadniczy na tym terenie. W dolinie Prosny oraz jej dopływów: Cieni, Pokrzywnicy i Swędrni, na terenie dzisiejszych kaliskich dzielnic Majkowa i Tyńca, archeolodzy odkryli ślady osadnictwa datującego się na początek I wieku n. e. Ludność mieszkająca w tej okolicy nie wzniosła jednak, jak się wydaje, żadnego miejsca obronnego: układ odkrytej osady miał charakter otwarty. Jej mieszkańcy trudnili się rolnictwem, łowiectwem oraz hodowlą zwierząt. Inna grupa osadników była rzemieślnikami: zajmowali się tkactwem, kowalstwem, garncarstwem.
W okolicy Kalisza nie odnaleziono znaczniejszych świadectw intensywnego osadnictwa, które byłby datowane na wieki od V do IX. Jedyne cenne odkrycie odnosi się do czasów nieco wcześniejszych, miało miejsce w Zagórzynie (okolice Kalisza, obecnie dzielnica miasta) i składają się na nie srebrne monety rzymskie z IV w. n. e., przedstawiające cesarzy Walentyniana, Gracjana i Teodozjusza, oraz 4 złote medaliony otoczone zdobionymi ramkami z wizerunkami cesarzy Konstansa, Walentyniana I. i Walensa. Z kolei w trakcie prowadzenia badań na Wydartem w Kaliszu odkryto fragmenty osady z VII wieku. Zbadany odcinek charakteryzuje się luźnym układem zabudowy mieszkalnej. Fragmenty naczyń pochodzące z tego samego stulecia były także odkrywane na terenach w pobliżu Kalisza, m. in. Piwonicach.
Druga połowa IX wieku n. e. była okresem znaczącym w dziejach Kalisza, ponieważ wtedy to (prawdopodobnie obok istniejącej wcześniej otwartej osady) wzniesiono tutaj pierwszy gród obronny. Znajdował się on na dzisiejszym Zawodziu (Stare Miasto). Gród został otoczony wałem obronnym, a pobliskie osiedla pozostawały odtąd w ścisłej relacji z nim jako wsie służebne lub podgrodzia. W wieku X w tym skupisku ludności doszło do ożywienia handlu, powstały miejsca targowe, tutejsi rzemieślnicy sprzedawali swoje towary także do innych osad. Zarówno dynamizację rozwoju gospodarczego, jak i wspomniany jego handlowy kierunek potwierdzają odkryte znaleziska z tego okresu: monety i ozdoby, mogące świadczyć o znacznym poziomie rozwinięcia wymiany handlowej na tym terenie. Na dobrym poziomie stało także hutnictwo i produkcja narzędzi żelaznych, świadczą o tym piece hutnicze, które odkryto na terenach dawnego grodu.

Okres piastowski w dziejach Kalisza i okolic
Pierwszą wzmianką o Kaliszu w czasach wczesnopiastowskich jest informacja o zdobyciu w roku 1106 grodu, pozostającego wówczas we władaniu księcia Zbigniewa przez jego przyrodniego brata Bolesława III Krzywoustego. W tym okresie ośrodek kaliski ulegał też znacznej rozbudowie, o czym świadczą pozostałości daleko idących modyfikacji jego umocnień.
Kolejna wiadomość o grodzie kaliskim zachowała się w bulli Innocentego II z roku 1136, skierowanej do arcybiskupa gnieźnieńskiego. Wiadomo z niej, że Kalisz jest wówczas grodem kasztelańskim, a więc regionalnym ośrodkiem administracyjnym. Już w kilka lat później (od 1138) gród i cała ziemia kaliska wchodzą w skład dzielnicy senioralnej, zarządzanej przez najstarszego z rodu Piastów. Jednak najpóźniej od chwili objęcia tej funkcji przez Bolesława Kędzierzawego (1146) Kalisz i cała ziemia kaliska wchodzą w skład władztwa Mieszak III (Starego) i pozostaną w jego ramach także po uzyskaniu przezeń godności seniora (1173) i po jej utracie. Oznacza to ostateczne związanie losów grodu i okolicy z dzielnicą wielkopolską. Za panowania Mieszka III, który w Kaliszu ulokował jedną ze swoich głównych siedzib, a pod koniec życia rezydował głównie tutaj, nastąpiła daleko idąca rozbudowa grodu na Zawodziu. W jego obrębie zostaje po roku 1155 wzniesiona jednonawowa kolegiata św. Pawła, której fundamenty o długości 30 m i szerokości 15 m, odkryto w trakcie niedawnych badań archeologicznych. Również w ramach tych badań odkryto liczne wielobarwne witraże oraz bogaty sprzęt liturgiczny, co może świadczyć o reprezentacyjnym charakterze świątyni. W kolegiacie tej, ufundowanej przez Mieszka Starego, zostaje pochowany najpierw jeden z jego synów, Mieszko Mieszkowic (1193), a potem on sam, w roku 1202. Płyta nagrobna tego władcy zachowała się i jest eksponowana w kaliskim muzeum okręgowym. Mieszkowi III przypisuje się sprowadzenie do Kalisza pierwszych Żydów (co może oznaczać, że kaliska gmina żydowska jest najstarsza Wielkopolsce). W każdym razie na pewno byli oni zatrudnieni w jego mennicy.
Po śmierci tego protoplasty kaliskiej linii Piastów, Kalisz pozostał – obok Poznania i Gniezna - jednym z trzech najważniejszych grodów książęcych Wielkopolski. O gród toczone są walki między synem i następca Mieszka, Władysławem Laskonogim a jego bratankiem Władysławem Odonicem, nieudane oblężenie Kalisza roku podejmuje w 1228 Konrad Mazowiecki oraz książęta ruscy Wasyl i Daniła. następnie gród zdobywa w 1233 roku książę śląski Henryk Brodaty, który w wyniku tego włada ziemią kaliską do 1238. Kolejne boje powodują zniszczenie grodu i osady. Odbudowano je bardzo szybko z inicjatywy Henryka Brodatego: najprawdopodobniej właśnie wówczas nowy gród i centrum osady zlokalizowano bardziej na północ, w okolicy dzisiejszego Liceum im. Adama Asnyka.
Kalisz często w tym okresie bywał główną rezydencja władców Wielkopolski, a podczas krótszych i dłuższych dynastycznych podziałów tej dzielnicy – był niemal zawsze stolicą jednego z księstw. I tak – po odzyskaniu grodu w 1243 - przez długie lata rezydował tutaj Bolesław Pobożny, syn Władysława Odonica i prawnuk Mieszka III, władający już to dzielnicą kaliską, już to kalisko-gnieźnieńską, a w pewnym okresie także całą Wielkopolską. Z jego czasów pochodzi bardzo ważny dokument, wydany w Kaliszu. Jest to przywilej księcia dla Żydów wielkopolskich, wystawiony 16. sierpnia 1264. Reguluje on po raz pierwszy w dziejach polskich status społeczności żydowskiej, wyjmując ją spod prawa miejskiego i poddając pod sądownictwo książęce, tym samym gwarantując bezpieczeństwo ich wspólnotom i osobistym majątkom oraz nadając Żydom możliwość swobodnego handlu, tworzenia samorządu gminnego, a także swobodę praktyk religijnych. Statut opierał się na podobnych aktach wydanych w Czechach, Austrii i na Węgrzech, a sam z kolei stał się wzorcem dla serii kolejnych praw dotyczących Żydów w Polsce, w tym późniejszych statutów królewskich, przez co jego poszczególne rozwiązania prawne w znacznej części obowiązywały aż do utraty niepodległości w 1795 roku.
Nie ma pewności co do daty otrzymania przez Kalisz praw miejskich, jednak wydarzenie to na pewno miało miejsce na pewno przed rokiem 1268. Pewnym wskazaniem na dokładniejsza datację miejskiej lokacji może być erygowanie na terenie dzisiejszego miasta klasztoru franciszkanów w roku 1257. Zakon ten jest zgromadzeniem typowo miejskim i należy przypuszczać, że fundując jego siedzibę w Kaliszu Bolesław Pobożny (bo na pewno on to był wystawcą dokumentu lokacyjnego dla Kalisza) albo w tym samym czasie nadał osadzie prawa miejskie, albo planował takie posunięcie i franciszkańska fundacja była jednym z elementów jego realizacji. Natomiast pierwsza wzmianka w dokumentach o kościele parafialnym na terenie Kalisza pochodzi z roku 1253 i nosił on tytuł Św. Mikołaja. Na Zawodziu, w sąsiedztwie starego, opuszczonego już wówczas grodu od 1294 funkcjonował kościołek pod wezwaniem św. Wojciecha. Jednak część źródeł wskazuje także na istnienie na terenie dzisiejszego Starego Miasta już wcześniej innego kościoła, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, który miał posiadać prawa kolegiaty z funkcjonującym przy niej zespołem duchownych (kapitułą kolegiacką). Oznaczałoby to, że w miejskim ośrodku kaliskim działały dwie parafie, co byłoby ewenementem na skalę kraju i na pewno świadczyłoby o znacznej wielkości miasta i jego znaczeniu. Na przełomie XII/XIII wieku wokół miasta wybudowano umocnienia, które dość szybko uzyskały formę kamiennego muru. W tym samym okresie miała miejsce migracja większości mieszkańców okolicy dawnego grodu kaliskiego do lokowanego miasta. Stary gród kaliski traci na znaczeniu przez to wyludnienie i staje się prywatną własnością rycerską. W okresie panowania Przemysła II na ziemi kaliskiej (1279-96) akt lokacji miejskiej zostaje odnowiony, a tzw. Stare Miasto i 8 okolicznych wsi przechodzą pod jurysdykcje kaliskiego wójta. W Grodzie nad Prosną na przełomie wieków XII/XIII następuje dynamiczny wzrost ludności. Choć dla tego okresu notowany jest także szereg epidemii, znaczny napływ Niemców i Żydów do miasta pozwala utrzymać tendencję wzrostową. Ci pierwsi szybko ulegli asymilacji. Natomiast społeczność żydowska utrzymała swoją odrębność religijną i kulturową. Liczna gmina żydowska w Kaliszu przynajmniej do polowy XIV wieku jest największym skupiskiem tej grupy etnicznej w Wielkopolsce. Posiada nie tylko synagogę, ale także własny samorząd oraz szkołę.
W roku 1314 Władysław II Łokietek ustanawia Kalisz ośrodkiem wojewódzkim. Województwo kaliskie obejmuje całą wschodnią Wielkopolskę od granicy ze Śląskiem aż poza linię Noteci (najdalej na północy objęło ono krajeńskie miasto Zlotów), w jego skład wchodzą ówczesne powiaty: kaliski, koniński, pyzdrski, gnieźnieński, kcyński, nakielski. Pozostanie ono aż do okresu rozbiorów jedną z dwóch jednostek administracyjnych tej części Polski, dopiero w roku 1768 utworzone zostanie z jego północnej części nowe województwo gnieźnieńskie. Tym samym od początku XIV wieku Kalisz staje się, obok Poznania, drugim głównym ośrodkiem Wielkopolski. Utrzymaniu jedności politycznej Wielkopolski służy jednak praktyka zwoływania sejmiku wielkopolskiego dla obu województw (poznańskiego i kaliskiego) wspólnie w Środzie Wielkopolskiej, oraz pozostawanie województwa kaliskiego w kompetencji starosty generalnego Wielkopolski, rezydującego w Poznaniu. W roku 1343 w Kaliszu ma miejsce ważne wydarzenie polityczne: zostaje tu podpisany pokój pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Kazimierzem Wielkim, na jego mocy Polska odzyskuje Kujawy i Ziemie Dobrzyńską, w zamian uznając prawa Zakonu do zachowania Ziemi Chełmińskiej, Michałowskiej oraz Pomorza Gdańskiego. W połowie XIV wieku ostatni Piast na tronie polskim nadaje miastu szereg przywilejów, co powoduje wzrost jego znaczenia w ówczesnej Polsce. Kalisz jest wówczas ważnym ośrodkiem na szlaku handlowym, prowadzącym z Poznania w kierunku Krakowa i Lublina. Król Kazimierz przebywa w mieście przynajmniej dziewięciokrotnie, otacza je nowymi murami i wznosi tu zamek, przebudowuje świątynie miasta w stylu gotyckim i funduje kielich dla kaliskiej kolegiaty, prawdopodobnie on jest inicjatorem zbudowania gotyckiego ratusza.
Z okresem panowania Kazimierza Wielkiego związane jest także powstanie Koźminka, o którym pierwsze informacje zostały zapisane dopiero w roku 1369: wtedy na własność otrzymuje te ziemie Bartosz z Wezenborga, który zasłużył się królowi. Z zapisu wynika jednak, że Koźminek już wówczas posiadał prawa miejskie. Ważniejsze cezury w dziejach tej miejscowości i powiązanych z nią dóbr są wyznaczane przechodzeniem własności najpierw na kolejnych potomków Bartosza, później zaś na przedstawicieli innych rodów. Jedną z prywatnych dziedziczek Koźminka była Małgorzata, księżna raciborska. W okresie jej rządów miasto należało do ośrodków średniej wielkości, co potwierdza powinność wystawienia 6 zbrojnych na malborską wyprawę Kazimierza Jagiellończyka (1458).
Zapewne wcześniej niż Koźminek, bo w roku 1291 prawa miejskie otrzymuje położony na północ od Kalisza Stawiszyn. Jednak jak większość miejscowości w tej okolicy na początku XIV wieku zostaje on złupiony przez Litwinów (1306), a potem Krzyżaków (1331). Kazimierz Wielki otacza miasto murami i wnosi tu zamek, który przetrwa do potopu szwedzkiego. Po 1331 roku Stawiszyn był siedzibą starosty niegrodowego, a w wiekach XV –XVII znaczącym miastem w tej części Wielkopolski. Wywodził się stąd m. in. Grzegorz ze Stawiszyna (1481-1549) jeden z rektorów Akademii Krakowskiej.
Podobną historię swoich początków posiada Opatówek, w dokumentach wzmiankowany pierwotnie pod nazwami Opatovia lub Opatów. Od 1246 roku okoliczna ziemia należała do arcybiskupów gnieźnieńskich. Kolejne lata w historii tego ośrodka to czas częstych najazdów i grabieży które przetaczały się przez niego na przełomie XIII i XIV wieku. Miejscowość najeżdżali Litwini, Krzyżacy a nawet okoliczna szlacht, mająca zatargi z arcybiskupem. Pomimo to jednak rozwinął się w Opatówku ośrodek miejski, którego zapewne już wcześniej przyznane prawa miejskie zostały odnowione dzięki staraniom arcybiskupa Jarosława Bogorii-Skotnickiego w roku 1346. Jak widać, koniec wieku XIII i pierwsza polowa XIV stanowią na ziemi kaliskiej okres ożywionej działalności miastotwórczej.

Ziemia kaliska w wiekach XV - XVIII
Na przełomie XIV i XV wieku wojewódzki Kalisz rozwija się pod względem przestrzennym i gospodarczym, jednak podział między wsią a miastem nie był jeszcze mocno uwidoczniony. Mimo częstych pożarów i klęsk okres ten przynosi znaczny wzrost liczby mieszkańców, a także warsztatów rzemieślniczych, w tym zwłaszcza kowalskich, tkackich, rzeźnickich oraz piekarni. Bardzo znacząca i dochodowa była ówczesna wymiana handlowa, której z pewnością przysłużyło się dodatkowo nadanie miastu przez Władysława Jagiełłę, prawa zbierania opłat targowych (1418) i później rozszerzenie w 1496 trzydniowego prawa składu na okres siedmiu dni. Kalisz jest także ważnym ośrodkiem kulturalnym: istniejąca tu już od 1389 kolonia akademicka (rodzaj filii krakowskiego uniwersytetu) wpływa na podniesienie poziomu tutejszej elity. W 1417 roku malarz Mikołaj z Kalisza wykonuje obraz Matki Bożej ab Igne, jeden z wybitniejszych polskich dzieł XV- wiecznego malarstwa sztalugowego.
Podczas wojny trzynastoletniej z Krzyżakami Kalisz w roku 1458 wystawia na wyprawę malborską aż 30 zbrojnych, co obrazuje potencjał miasta jako trzeciego (obok Poznania i Kościana) ośrodka miejskiego w Wielkopolsce. Także w wieku XVI i w pierwszej połowie XVII miasto funkcjonuje jako centrum życia społecznego i politycznego tej części Polski. W tym okresie wśród okolicznej szlachty i w niektórych ośrodkach miejskich pojawiają się i szybko narastają silne wpływy Reformacji. Obok Kalisza stałe zbory protestanckie powstają w Koźminku i Stawiszynie, ponadto – w zależności od zmieniających się stosunków wyznaniowych i poparcia właścicieli dóbr dla różnych wyznań okresowo aż co czwarty kościół w okolicy Kalisza służył innej grupie religijnej niż katolicka. Większość rodzimych innowierców stanowią przy tym luteranie, jednak wśród szlachty jest też duża grupa braci czeskich. Większość członków tej grupy społecznej powróci na początku wieku XVII do katolicyzmu, natomiast duża część mieszczan pozostanie przy luteraniźmie.
Między innymi dla przeciwdziałania wpływom protestanckim w roku 1574 prymas Stanisław Karnkowski sprowadza jezuitów do Grodu nad Prosną. Z jego fundacji i przy ogromnym jego osobistym wsparciu powstaje zespół jezuickich budowli (kościół, kolegium, seminarium, drukarnie) a aktywność zakonników przyczynia się do rozpowszechnienia i wzbogacenia życia naukowego i kulturowego mieszkańców. Jeden z nauczycieli kolegium, Aleksy Sylvius, skonstruuje tu na początku XVII wieku zaawansowane przyrządy astronomiczne i będzie przeprowadzał obserwacje nieba. Ponadto w Kaliszu rozwija się budownictwo (większość domów miasta w murach jest już murowanych), powstają pierwsze wodociągi, o których wzmianki datowane są na rok 1543 roku, Kalisz jest wówczas jednym z niewielu miast w Wielkopolsce, które posiadało swoje akwedukty. Jednak ogólnie stan sanitarny miasta pozostawia wiele do życzenia, czego obraz daje dokumentacja ówczesnych procesów i sporów, dotyczących między innymi zanieczyszczania cudzych posesji.
Duże zniszczenia maja miejsce w Kaliszu w okresie „potopu szwedzkiego” w latach 1655 – 1657. Oblężenie Kalisza przez Szwedów, które miało miejsce w 1656 przyniosło spustoszenie miasta. Po tych wydarzeniach Jan Kazimierz zwolnił Kalisz z podatków na 6 lat. Warunkiem było jednak przeznaczenie tych pieniędzy na odbudowę i umocnienie murów miasta. wydarzenia potopu szwedzkiego i związany z nimi regres ekonomiczny w całej Wielkopolsce wpływają na widoczny kryzys gospodarki miejskiej, który potrwa przez całą drugą połowę XVII wieku i właściwie aż do połowy następnego stulecia.
W roku 1670 mieszkaniec pobliskiej wsi Szulec nazwiskiem Stobienia funduje do kaliskiej kolegiaty obraz Świętej Rodziny jako wotum dla św. Józefa za uzdrowienie, natomiast w trzy lata później rozchodzą się pogłoski o kolejnym cudzie św. Józefa. Te daty należy uznać za początek kultu św. Józefa „Kaliskiego” i jednocześnie za momenty narodzin działającego do dziś pierwszego józefologicznego sanktuarium w Polsce (obraz został koronowany w roku 1796).
Dokumenty świadczą, że w ostatnim okresie I Rzeczypospolitej w instytucjach samorządowych Kalisza panowała korupcja i nieporządek. Słaby system sanitarny i niedostateczna opieka zdrowotna, są przyczynami dużej ilości chorób i znacznej śmiertelności mieszkańców. Częste działania wojenne w okolicy pociągają za sobą grabieże, pożary i zniszczenia także w miastach ziemi kaliskiej. W trakcie wojny północnej przez miasto znów przechodziły kolejne armie: szwedzkie, moskiewskie i saskie. Także wojna siedmioletnia (1756 - 1763) oraz konfederacja barska (1768 - 1772) nie oszczędziły Kalisza, który był grabiony, palony, niszczony. Oblężenia zniszczyły mury obronne oraz dużą część zabudowy mieszkalnej. W tym niespokojnym okresie jeden raz doszło nawet bezpośredniej bliskości miasta do większego starcia: tzw. bitwy pod Kaliszem (29 października 1706), rozegranej w rzeczywistości między Kościelną Wsią i Warszówką pomiędzy między wojskami szwedzkimi Karola XII i wspierającymi je stronnikami Stanisława Leszczyńskiego a Rosjanami, Sasami i polskimi stronnikami Augusta Mocnego. Bitwa, wygrana przez znacznie liczebniejsze wojsko rosyjsko-sasko-polskie była największym starciem III wojny północnej na terytorium polskim, jednak ponieważ Szwedzi dzięki szeregowi posunięć szybko odzyskali inicjatywę strategiczną, jej znaczenie okazało się krótkotrwałe.
Od połowy XVIII wieku miasto powoli podnosi się z upadku. Następuje poprawa w pracy systemów kanalizacyjnych, rozbudowane zostają wodociągi. Duże środki pieniężne przeznaczono na odbudowę fortyfikacji miejskich. Pod koniec XVIII wieku w Kliszu zaczęła pełnić stałą służbę akuszerka opłacana z budżetu miasta. O opiekę medyczną zaczęli troszczyć się także jezuici, którzy dla potrzeb własnych i miasta zatrudnili lekarza oraz zaczęli sporządzać lekarstwa. Warto wspomnieć, że istniały wówczas w mieście dwa szpitale: starszy (od 1461) przy kościele św. Trójcy na przedmieściu wrocławskim oraz drugi, przy kościele św. Ducha – rodzaj przytułku dla najbiedniejszych.
W latach 80 – tych XVIII wieku swoją działalność w Kaliszu podjęła lokalna Komisja Dobrego Porządku. Z jej inicjatywy wprowadzane są kolejne przepisy porządkowe, higieniczne i bezpieczeństwa. Nie uchroniło to jednak miasta przed kolejną wielką klęską żywiołową w roku 1792, kiedy to w klasztorze franciszkanek – klarysek, wybucha pożar, który opanował całe miasto, niszcząc je doszczętnie. Kompleksowa odbudowa miasta zostaje podjęta już pod zarządem administracji pruskiej.

Ziemia kaliska w okresie zaborów
Dnia 13 lutego 1793 roku, po podpisaniu 23 stycznia 1793 roku w Petersburgu traktatu rozbiorowego między Rosją i Prusami, wojska pruskie wkraczają do Kalisza. Liczba mieszkańców Kalisza pod koniec XVIII wieku wyniosła 3832 bez ludności żydowskiej. Dane te są dostępne dzięki spisowi ludności z 1793 roku, który przeprowadzili Prusacy. Stan miasta pod względem infrastruktury był wówczas bardzo zły, zniszczona była znaczna część domów oraz umocnienie miejskie. Z pomocą rządową (pruską) podjęto odbudowę miasta. Rozbudowano je także o nowe tereny, otoczono solidnymi murami, zabudowania domów zmieniły się na murowane. Na ulicach pojawiło się oświetlenie – lampy olejowe. Głównym źródłem utrzymania społeczeństwa kaliskiego było wówczas rzemiosło, handel, warzenie piwa a także pędzenie wódki: w mieście znajdowało się aż 6 prywatnych browarów i gorzelni.
W roku 1794 to insurekcja kościuszkowska miała swój odzew także w Kaliszu. Jednak po jej upadku zwolniono tutaj nielojalnych w oczach Prusaków polskich urzędników, a na ich miejsce powołano niemieckich. W czasie niedługiego panowania pruskiego w Kaliszu (do roku 1806) wybudowano teatr, w którym rozpocznie regularne występy zespół Wojciecha Bogusławskiego, twórcy polskiego teatru narodowego. W dziedzinie edukacji przełom XVIII i XIX wieku był dla miasta czasem jednoznacznie pozytywnego rozwoju. W kaliskiej szkole wojewódzkiej pracowali bardzo dobrze wykształceni i oceniani przez Komisję Edukacji Narodowej, wykładowcy. Na czele uczelni stał prorektor Jan Gorczyczewski, eksjezuita. Po roku 1794 w jednym ze skrzydeł byłego kolegium jezuickiego urządzono biura urzędów pruskich, a uczelnia została przeniesiona do bursy Karnkowskiego. Szkoła ta przetrwała do czasów Księstwa Warszawskiego. Z kolei Prusacy założyli w gmachu byłego kolegium jezuickiego Korpus Kadetów, szkołę wojskową kierującą swoją ofertę do synów drobnej szlachty. Lata rządów pruskich to okres szybkiego wzrostu ludności Kalisza. O ile w roku 1793 mieszkało w mieście około 3 800 osób, w tym tylko niecałe 200 pochodzenia niemieckiego (5%), to w roku 1804 na ogólną liczbę nieco ponad 7 tysięcy mieszkańców Niemców było aż 2200 (ponad 31%). Było to rezultatem polityki władz pruskich, zapewniających osadnikom niemieckim pomoc finansową, a także rozmaite przywileje. Dużą część tych imigrantów stanowili rzemieślnicy a nawet pionierzy przemysłu, co korzystnie odbiło się na rozwoju gospodarczym miasta.
W listopadzie 1806 roku Kasper Miaskowski, dzierżawca Opatówka, przywiózł do Kalisza informacje z Berlina o tym, że po zwycięstwie nad Prusami Napoleon, a z nim J. Wybicki i J.H. Dąbrowski wyruszają w stronę Wielkopolski. Zgodnie z jego relacją Kalisz jest na trasie przemarszu wojsk Napoleona. Polscy mieszczanie opanowują ratusz i ważne urzędy. Wiadomość o wydarzeniach kaliskich rozeszła się po całej Polsce, brak natomiast zdecydowanej reakcji pruskiej, głównie z powodu chaosu, w jakim znalazło się państwo po klęsce i uciecze króla do Prus Wschodnich. Nowe polskie władze zaczęły tworzyć oddziały wojskowe. Na przełomie listopada i grudnia 1806 do miasta przybywa Józef Wybicki i organizuje administrację cywilną. Po powstaniu Księstwa Warszawskiego miasto Kalisz staje się siedziba departamentu. Otrzymuje tez nowy ustrój, określony w konstytucji Księstwa. Powstała Rada Municypalna, której zadaniem było zarządzanie, jej działania nadzorował prefekt. W mieście w tym okresie powstaje wiele urzędów, placówek, m. in. Rada Handlowa, utworzona w 1809 roku.
W latach 1807 – 1812 w Kaliszu były organizowane przedstawienia teatralne, które cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. Do upowszechnienia teatru i jego rozwoju przyczynił się w szczególności największy animator tej dziedziny kultury: mieszkający w Kaliszu Wojciech Bogusławski. W latach Księstwa powstają także pierwsze czasopisma w języku polskim, m. in. Dziennik Departamentu Kaliskiego. Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój kultury jest działanie w mieście drukarni założonej przez Karola Mehwalda.
W roku 1813 rozbita Wielka Armia Napoleona cofa się z Rosji. Kalisz, jako miejsce formowania się rezerwowych oddziałów polskich staje się celem rosyjskiego ataku. Po krwawej bitwie na terenie przedmieścia Tyniec w dniu 13 lutego, która do historii przeszła pod nazwą (2.) Bitwy pod Kaliszem, pobite oddziały połączonego francusko-sasko-polskiego korpusu gen. J. Reyniera toczą jeszcze zażarte walki o samo miasto, które ostatecznie opuszczają. Kalisz i teren powiatu Rosjanie zajmują jeszcze tego samego dnia. Dopiero w dwa lata później (1815), na mocy decyzji podjętych przez Kongres Wiedeński ziemia kaliska wraz ze znaczną częścią wschodniej Wielkopolski zostaje włączona do Królestwa Polskiego, autonomicznego tworu politycznego, pozostającego pod berłem cesarza Rosji. Także po nowym podziale administracyjnym kraju Kaliszowi przypada rola stolicy województwa, a także staje się on siedzibą władz powiatowych. Ówczesny Kalisz liczył około 12 tys. mieszkańców. Będąc miastem wojewódzkim posiadał sąd drugiej instancji, szkołę wojewódzką, a także szkołę kadetów. Pod względem ludności zajmował trzecie miejsce w Królestwie. Jednak na skutek nowego poprowadzenie granic, połączonego z zerwaniem licznych kontaktów handlowych i ograniczeniem możliwości zbytu towarów (granica przebiegała niedaleko od Kalisza) a także kryzysu gospodarczego, będącego rezultatem długoletnich wysiłków wojennych stagnację przeżywa miejski i okoliczny przemysł i handel, a ceny żywności bardzo gwałtownie wzrastają. W 1831 roku w wyniku epidemii w Kaliszu i powiecie umiera ok. 7 tys. osób.
Na ten okres datuje się jednak szereg ważnych przedsięwzięć gospodarczych. I tak z inicjatywy i ze znacznym wsparciem finansowym władz Królestwa w 1824 powstała w Opatówku (należącym wówczas do namiestnika, generała Józefa Zajączka) duża fabryka sukna braci Adolfa i Edwarda Fiedlerów, która już po dwóch latach zatrudniała niemal 500 osób, dostarczając między innymi materiał na mundury dla wojska. Przemienia ona senną miejscowość o na poły wiejskim charakterze w prężny ośrodek przemysłowy. Z kolei w samym Kaliszu, na przedmieściu warszawskim, powstaje w roku 1826 fabryka sukna Beniamina Repphana. Otwarcie tych dwóch zakładów stanowi początek stopniowej zmiany profilu gospodarczego okolic Kalisza na przemysłowy. Jednocześnie stają się one wiodącymi, ale bynajmniej nie jedynymi ośrodkami nowego regionu przemysłowego na ziemiach polskich. W związku z rozwojem przemysłu Kalisz i inne okoliczne miasta, leżąc wówczas w strefie przygranicznej, stały się znaczącym ośrodkiem migracji niemieckich rzemieślników. Spowodowało to zmiany w strukturze etnicznej i wyznaniowej tych miejscowości, a zwłaszcza Kalisza: ze sprawozdań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych wynika, że pod koniec lat 20-tych XIW wieku katolicy (a więc Polacy) stanowili w mieście 38% ogółu mieszkańców, Żydzi – 32% a ewangelicy (czyli Niemcy lub obywatele pochodzenia niemieckiego) około 30%. Nigdy przedtem ani potem w dziejach miasta udział Polaków w ogólnej liczbie jego ludności nie był tak niski, a Niemców tak wysoki.
W tym pierwszym okresie funkcjonowania Królestwa Polskiego Kalisz, ze względu na swoje administracyjne funkcje, wzbogaca się o szereg reprezentacyjnych budynków: gmach Szkoły Wojewódzkiej z 1819, budynek Trybunału (1820-21), a także gmach Komisji Wojewódzkiej. Wszystkie te budowle były dziełem architekta Sylwestra Szpilowskiego.
W przyłączonym do zaboru rosyjskiego Kaliszu dość szybko zaczęła się aktywizować legalna patriotyczna opozycja, ujawniająca się najpierw na łamach prasy, a od 1818 także w sejmie. Do najbardziej znanych i aktywnych działaczy opozycji, zwanej także kaliską, należeli Wincenty i Bonawentura Niemojewscy. Niektóre osoby bardziej aktywne szybko zaczęły wstępować do organizacji niepodległościowych, m. in. filii warszawskiej organizacji Wolnomularstwo Narodowe oraz Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, kierowanego w Kaliszu przez Mikołaja Dobrzyckiego. Ich członkowie rekrutowali się głównie w kręgów zamożniejszej i średniej szlachty, lepiej wykształconych mieszczan, spośród niższych rangą oficerów, licznie należała do nich także ucząca się młodzież. To młodzi uczniowie szkol kaliskich tworzą w roku 1819 tajną organizację o nazwie "Związek Kawalerów Narcyza", rozbitą przez władze po niemal siedmioletniej działalności.
W Powstaniu Listopadowym (1830-31) bierze udział znaczna grupa mieszkańców miasta i okolicy, ziemia Kaliska wystawia także dwa dodatkowe oddziały wojskowe: pułk jazdy oraz oddział strzelców pieszych. Po upadku Powstania Listopadowego Kalisz dosięgły ciężkie represje. 1 czerwca 1832 zlikwidowano tutejszy Korpus Kadetów. W roku 1845 zlikwidowana została gubernia kaliska, ziemie kaliską przyłączono do guberni mazowieckiej, w ramach której Kalisz pełnił funkcje stolicy okręgu.
Znaczna skala pacyfikacji i represji po powstaniu listopadowym sprawiła, że dopiero odgłosy warszawskich demonstracji z lat 1860 – 1861 przełamały stagnację środowisk niepodległościowych na tym terenie. Także w Kaliszu ludzie zaczęli wówczas gromadzić się na nabożeństwach żałobnych za ofiary przemocy i demonstracjach podczas których śpiewano pieśni patriotyczne. Pierwsze takie manifestacje odbyły się w kościele Franciszkanów w dniu 5 marca 1862. Z czasem wystąpienia te stawały się bardziej radykalne. W roku 1862, po powstaniu Centralnego Komitetu Narodowego kaliski ruch niepodległościowy nabiera realnych kształtów i staje się silniejszy. Jednak pomimo tego aktywność zbrojna podczas Powstania Styczniowego na terenie powiatu kaliskiego była bardzo słaba. Jednym z głównych powodów było stacjonowanie dużej ilości wojsk rosyjskich. Jedynie w rejonie Opatówka działał większy oddział powstańcy pod dowództwem Franciszka Parczewskiego. Po upadku powstania władze rosyjskie zastosowały surowe kary dla powstańców i mieszkańców. Autonomia Królestwa została zniesiona, administrację przekształcono na wzór rosyjski, władzę gubernatora także w Kaliszu sprawowali odtąd wyłącznie Rosjanie. Nikt z obywateli polskich nie był dopuszczany do wyższych stanowisk urzędniczych. Ze szkół wyrugowano język polski. W roku 1867 przywrócono do istnienia gubernię kaliską, w skład której weszły powiaty: kaliski, koniński, kolski, łęczycki, sieradzki, słupecki, turecki i wieluński. W tym stanie podział administracyjny przetrwał do roku 1914.
Podobnie jak w pierwszej połowie XIX wieku, trzonem kaliskiego przemysłu pozostaje sukiennictwo, którego największym przedstawicielem i najlepiej działającym zakładem jest nadal fabryka braci Repphanów. Po roku 1850 duża część jej produkcji była wysyłana do Rosji i tranzytem do Chin. Równie dobrze i prężnie rozwijał się przemysł bawełniany. Główną rolę w tej dziedzinie odgrywała manufaktura Buhlego. Kalisz był także ważnym ośrodkiem rzemieślniczym. Istniały także trzy fabryki, które produkowały fortepiany. W końcu XIX wieku miasto stało się głównym ośrodkiem przemysłu hafciarskiego i koronkarskiego w kraju. Trzy największe należały do J. D. Meisnera, F. Fraenkla i Danzigera.
Lata siedemdziesiąte XIX wieku to czas, kiedy ukazuje się pismo „Kaliszanin”, redagowane przez Adama Chodyńskiego. Ukazują się w nim rozprawy z zakresu historii Kalisza, recenzje z przedstawień teatralnych, koncertów. W mieście wychodzi także „Gazeta Kaliska” która przetrwała aż do 1939 roku. W latach osiemdziesiątych XIX wieku w środowisku kaliskiej elity polskiej widoczne jest ożywienie polityczne. Największym poparciem cieszy się Narodowa Demokracja, której liderami na terenie Kalisza są Alfons Parczewski i Józef Radwan. Ostatnie lata XIX i pierwsze XX wieku to okres, w którym w środowisku kaliskim działał szereg znanych polskich literatów. Najbardziej znani związani z Kaliszem i okolicami ludzie pióra to: Adam Asnyk, Maria Konopnicka i Maria Dąbrowska.
Schyłek wieku XIX to także okres rozbudowy miasta: w roku 1882 rozpoczęto budowę nowego ratusza, 1900 to rok rozpoczęcia budowy nowego budynku miejskiego teatru. W mieście znikają kolejne domy drewniane, a w ich miejsce powstają murowane. W statystykach widoczny jest duży przyrost liczby ludności, którego główną przyczyną jest rozwój przemysłu. Powstają kolejne fabryki i manufaktury, m. in. wytwórnie trykotaży, fabryki lalek, młyny parowe, odlewnie żelaza. Pod koniec XIX w. Kalisz stał się także ośrodkiem przemysłu hafciarskiego i koronkarskiego. Duża część kaliskich produktów trafia na eksport, jednak brak połączenia kolejowego jest istotnym czynnikiem, który hamuje dalszy rozwój handlu. Dopiero w roku 1902 oddano do użytku linię kolejową, łącząca Kalisz przez Opatówek i Łódź ze stolicą Królestwa, tzw. kolej warszawsko-kaliską. Przyczyni się ona do kolejnego etapu rozwoju przemysłu i towarzyszącego mu dalszego wzrostu miasta. M. in. w roku 1907 powstała fabryka włókiennicza braci Müller.Kalisz jest już wtedy jedynym miastem okolicy: w roku 1869 i 1870 na mocy carskiej reformy administracyjnej tracą prawa miejskie Opatowek, Stawiszyn i Koźminek, stając się osadami miejskimi. Prawa miejskie w 1919 wieku odzyska - już w nowej Polsce – Stawiszyn.
Ludność Kalisza przełomu w wieku XIX i na początku XX jest mieszana narodowościowo: obok największej liczby mieszkańców pochodzenia polskiego (katolików), stanowiących nieco więcej niż połowę mieszkańców, ponad jedną trzecią ludności są Żydzi. W mieście mieszka także nadal stosunkowo wielu Niemców (około 11% ludności), w większości potomków osadników z krótkiego okresu rządów pruskich lub (liczniejszych) przybyszów z czasu rozwijania przemysłu lekkiego – prawie wszyscy oni są wyznania ewangelickiego. Znacznie mniejsza grupa Rosjan (prawosławni) to głównie urzędnicy gubernialni i powiatowi, wojskowi, nauczyciele i członkowie ich rodzin. Każda z tych grup posiadała swoje odmienne obyczaje, tradycje, wyznanie i związane z nim święta, z reguły także łączące ich członków ukierunkowanie polityczne. Wszystko to powodowało, że życie miejskie było bardzo zróżnicowane, składały się na nie uroczystości, przedstawienia, święta wyznaniowe, obchodzone (publicznie lub potajemnie) święta narodowe. Wszystkie wyznania posiadały w Kaliszu swoje świątynie i cmentarze, tak więc obok kościołów katolickich funkcjonowało kilka synagog, cerkiew i zbór ewangelickich w zaadaptowanym dawnym kościele jezuickim, a obok cmentarza katolickiego i istniejącego już od średniowiecza dużego kirkutu, utworzono cmentarze: prawosławny i luterański. Zbory luterańskie i gminy żydowskie funkcjonują także w Koźminku (182 ewangelików i 260 Żydów w roku 1860) oraz w Opatówku, w Stawiszynie jest natomiast tylko gmina żydowska.

Lata I wojny światowej i okres międzywojenny (1914 - 1939)
Drugiego dnia wojny, 2 sierpnia 1914 roku wojska niemieckie bez walki wkraczają do opuszczonego przez Rosjan Kalisza. Ludność miejska zachowała spokój i wkroczenie 155 pułku nie wywołało żadnych demonstracji. Jednak w nocy z 3 na 4 sierpnia 1914 roku dochodzi w mieście do strzelaniny, która wybuchła z niewiadomych powodów. Zdaniem niemieckich władz wojskowych, niezidentyfikowani Polacy strzelali do żołnierzy, jednak świadkowie twierdzili później że do wymiany ognia doszło pomiędzy patrolami niemieckimi na skutek nieporozumienia. Wydarzenia z tej nocy spowodowały ciąg zdarzeń w mieście. Dowódca pułku pruskiego, major Herman Preusker, zdecydował o rozstrzelaniu kilku zakładników, a także do rozpoczęciu bombardowania Kalisza przez całą noc z 7 na 8 sierpnia. Następnie rano wkroczyła do miasta piechota, żołnierze niemieccy spędzili w jedno miejsce około 800 mężczyzn grożąc im rozstrzelaniem, jednak wszyscy zostali ostatecznie uwolnieni. Po tych zdarzeniach nastąpiło systematyczne burzenie miasta: 16 sierpnia spalono teatr, 6 dni później podpalono dom przy ulicy Kościuszki, ostatni stojący jeszcze po bombardowaniu cały dom w śródmieściu. Prawie całkowitemu zniszczeniu uległy śródmieście i (najbardziej zurbanizowane) przedmieście wrocławskie. Znaczna liczba mieszkańców, którzy podczas odstrzału rzucili się do ucieczki, zginęła, na koniec sierpnia w mieście z ponad 60 tysięcy mieszkańców zostaje zaledwie około 5 tysięcy ludzi. Zniszczenie miasta i dodatkowa kontrybucja, a także dotkliwy brak miejsc pracy spowodowały okres biedy, która dotknęła prawie wszystkich mieszkańców. Dlatego w 1916 roku powołano dla Kalisza Radę Opiekuńczą, podlegającą Radzie Głównej Opiekuńczej w Warszawie. Kaliska rada prowadziła trzy kuchnie, które wydawały dziennie około 7 tys. posiłków, tworzyła ochronki, w których były umieszczane dzieci, udzielała pomocy w postaci dostarczania odzieży i lekarstw. Mimo takiej pomocy życie z biegiem kolejnych lat wojennych lat było coraz trudniejsze. Pojawiały się także lokalne epidemie. Liczba ludności miasta ponownie spadła.
Między lipcem a grudniem 1917 w położonym kilka kilometrów od Kalisza Szczypiornie byli internowani polscy legioniści z I i II Brygady, którzy w ślad za swym Komendantem i dowódcami odmówili złożenia przysięgi na wierność niemieckiemu cesarzowi. Ich pobyt w tym obozie, a także solidarność kaliskiego społeczeństwa polskiego i organizowana przez nie pomoc dla nich stały się z jednej strony elementem legionowej legendy, z drugiej były ważnym czynnikiem pobudzającym patriotyczne nastroje w okolicy. Latem 1918 roku potęga militarna Niemiec zostaje złamana na zachodnim froncie. Także w Kaliszu domyślano się, że zbliża się koniec wojny. Rozpoczął się proces tworzenia tajnych polskich sztabów wojskowych, a także powolnego, pokojowego przejmowania rad i urzędów. W listopadzie 1918, natychmiast po ogłoszeniu niepodległości Polski, w Kaliszu wybrano nowe władze miejskie, burmistrzem miasta zostaje Bronisław Bukowiński. Po tych wydarzeniach Niemcy na stałe opuszczają miasto. Krótko po wyzwoleniu miasta lokalny sztab wojskowy z ochotników- mieszkańców ziemi kaliskiej i pozostającej pod rządami niemieckimi ziemi ostrowskiej utworzył oddział wojskowy: I Batalion Pograniczny. Wziął on później udział w walkach powstania wielkopolskiego.
Natychmiast po zakończeniu wojny pojawiły się inicjatywy odbudowy zniszczonego miasta. Znacznym ułatwieniem i przyspieszeniem prac remontowych okazało się połączenie kaliskiego śródmieścia z dworcem kolejowym i cegielnią za pomocą szyn kolejowych. Dzięki pożyczce z Ministerstwa Robót Publicznych w 1919 uruchomiono w Kaliszu i okolicy 6 cegielni, w których z góry wykupiono na potrzeby miasta całoroczną produkcję.
W roku 1919 Kalisz utracił status wojewódzki – siedziba urzędu powiększonego województwa została przeniesiona do Łodzi. W samym Kaliszu mniejszych ośrodkach typu miejskiego w najbliższej okolicy pierwsze lata powojenne przyniosły znaczące zmiany w strukturze etnicznej ludności: wyniki przeprowadzonego w roku 1921 r. spis ludności wykazują dla Kalisza 44,5 tysiąca mieszkańców, w tym zaledwie niecałe 1300 ewangelików, co stanowiło 2,9% mieszkańców miasta. Natomiast tylko 159 z nich przyznawało się do narodowości niemieckiej. Oznacza to, ze przygniatająca większość Niemców opuściła miasto. Odeszli także (już w roku 1914) Rosjanie (pozostało ich niespełna 100), a będącą symbolem ich obecności i rządów centralnie położoną cerkiew rozebrano w roku 1928. Kalisz stał się miastem o polskim obliczu etnicznym, ze znaczną mniejszością żydowską. W roku 1939, w przededniu wybuchu kolejnej wojny, miasto liczyło nieco ponad 81 tysięcy mieszkańców, w tym około 27 tysięcy Żydów, czyli dokładnie jedną trzecią.
W pierwszym okresie po zakończeniu wojny nie tylko miasto, ale i jego gospodarka znajdowały się w krytycznym stanie. Część przedsiębiorstw zaprzestała produkcji z powodu zniszczeń wojennych, inne z braku surowców (dawniej sprowadzanych z Rosji). Jedynym większym zakładem zatrudniającym ludzi, który działał przed wojną, w jej trakcie oraz jej zakończeniu była fabryka fortepianów braci Fibigerów. Wśród zakładów, które natychmiast podjęły produkcję, była Manufaktura Pluszu i Aksamitu. Inne zakłady potrzebowały czasu na nowy rozruch swojej działalności. Bardzo szybko nastąpiło to w zakładach przemysłu chemicznego – w fabryce lalek i zabawek Szrajera, produkującej też mydła, świece i linoleum, innym takim przedsiębiorstwem była fabryka pierników i biszkoptów Mystkowskiego. Wszystkie te zakłady oferowały pracę dla stałych i powracających mieszkańców Kalisza i okolic, co spowodowało znaczne zmniejszenie bezrobocia w powiecie kaliskim. Jednak na słabym poziomie stał nadal lokalny przemysł spożywczy, co powodowało też częste problemy aprowizacyjne i obniżało jakość życia.
Rozwój przemysłu kaliskiego w okresie międzywojennym był powolny i przebiegał nierównomiernie. Było to skutkiem jego jednokierunkowości – nadal dominował przemysł włókienniczy. Stopniowo poprawiały natomiast swoją ofertę usługi, np-, już w 1925 roku w Kaliszu było aż 39 restauracji, 14 kawiarni lub herbaciarni oraz 15 piekarni. Handel był skupiony wokół rynku. Rosnący Kalisz nie doczekał się w okresie międzywojennym rozwiązania problemów komunikacyjnych, nie zrealizowano planowanej budowy elektrycznej linii tramwajowej. Złe ukształtowanie terenu, spowodowane rozdzieleniem miasta przez kanały, którymi płynie Prosna, małe, wąskie i słabo przejezdne uliczki, niedostosowane do zwiększającego się ruchu, dworzec kolejowy zlokalizowany daleko od centrum oraz brak połączenia go z bocznicami z zakładami przemysłowymi – wszystko to spowodowało utrudnienia sytuacji transportu i komunikacji miejskiej. Jednocześnie włodarze Kalisza starali się o pożyczki i pieniądze. Odbudowano w 1925 roku gmach ratusza, pocztę główną, bank polski, a także teatr. Udało się również przebudować centralny plac św. Józefa.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego do Kalisza przyłączono kolejne dzielnice: Żydów i Tyniec. Nieopodal Kalisza dobrze prosperował niewielki Zbiersk, połączony z Kaliszem koleją wąskotorową: wybudowano tam między innymi tartak. Wzorcowym przykładem na krajową skalę dobrze rozwijającej się wsi spółdzielczej było podkaliskie Liskowo, którego mieszkańcy tworzyli spółkę handlową „Gospodarz”, we wsi otwarto wówczas między innymi piekarnię, cegielnie i młyn parowy.
Znaczny przyrost ludności pociąga za sobą rozbudowę szkół i placówek oświaty, obsługującej także potrzeby bliższej i dalszej okolicy w zakresie kształcenia młodzieży i dorosłych. Ze statystyk wynika, że w roku szkolnym 1937 – 1938 funkcjonowało w Kaliszu 18 oddziałów szkół zawodowo dokształcających. Natomiast na przestrzeni lat 1918 – 1939 szkół średnich ogólnokształcących było aż 6, m. in.: im. licea Adama Asnyka, Anny Jagiellonki, T. Kościuszki i SS. Nazaretanek. Z ważniejszych szkół zawodowych należy wymienić: szkołę mechaniczną im. Stanisława Staszica, szkołę handlową i przemysłowo – rzemieślniczą.
Po odzyskaniu niepodległości, zniesieniu represji i cenzury rozwija się życie kulturalne. Jednym z ważnych lokalnych ośrodków kultury masowej w 1919 roku była „Wiedza Robotnicza”. Istotną rolę w życiu społeczeństwa kaliskiego pełniła prasa, kino, biblioteki. W latach 1918 – 1939 swój rozkwit w Kaliszu przeżywała kinematografia. W mieście funkcjonowało w różnych latach od 3 do 5 kin z łączną liczbą miejsc od 1400 do około 1700. Organizowano liczne wystawy malarzy miejskich, a także pochodzących spoza Kalisza. Muzeum Ziemi Kaliskiej, które przetrwało czasy wojny zorganizowało wystawę historyczno – architektoniczną pod nazwą „Kalisz dawny i przeszły”. Rozpowszechniało się także radio, w 1924 roku pierwsze demonstracje radiofoniczne przeprowadzono w gimnazjum im. Adama Asnyka. Powstaje pierwszy Radioklub. W okresie międzywojennym duży wpływ na rozwój życia kulturalnego miała lokalna prasa. W Kaliszu istniało kilkanaście zarejestrowanych pism, co przyczyniało się do szybkiego przepływu informacji i dotarcia do dużej liczby społeczeństwa. Najsłabiej rozwiniętą i upowszechnioną formą rozrywki kulturowej był teatr. Przyczyną tego był jego mało atrakcyjny repertuar, słabo przyciągający widzów. Zmiany nastąpiły w momencie objęcia stanowiska dyrektora teatru przez ambitnego menedżera Iwo Galla. Jednak niezgoda z zespołem i brak akceptacji repertuaru zmusiły Galla do dymisji. Jego następca - Marian Lenke powrócił do dawnej praktyki i kaliski teatr na nowo popadł w marazm, czego nie zmieniło nawet uzyskanie nowej siedziby w roku 1937.
W roku 1938 Kalisz i powiat kaliski zostaje (wraz z konińskim i kolskim) przyłączony do województwa poznańskiego: tym samym po raz pierwszy od długiego czasu historyczna Wielkopolska zostaje połączona w ramach jednej jednostki administracyjnej.

Kalisz i powiat kaliski podczas okupacji hitlerowskiej
Do Kalisza oddziały niemieckie wkraczają bez walki 4 września 1939. Wkrótce potem ziemia kaliska zostaje włączona bezpośrednio w skład do III Rzeszy w ramach „Kraju Warty” (Reichsgau Wartheland”). Kalisz na krótko staje się siedziba jednej z rejencji (okręgów) tej prowincji, już jednak w roku 1940 jej siedziba zostaje przeniesiona do Łodzi. W mieście obejmuje rządy niemiecki zarząd na czele z landratem Hermannem Marggrafem, który wciela w życie przepisy inkorporacyjne. Priorytetem urzędników niemieckich pracujących w Kaliszu było przekształcenie go na miasto niemieckie. Spowodowało to masowe wysiedlenia mieszkańców polskich do gorszych lokalizacji, ich miejsce w większych mieszkaniach zajmowali sprowadzani do miasta Niemcy (przy czym kierowano się zasadą, że 1 obywatel niemiecki zajmuje miejsce 2 osób narodowości polskiej). Kaliskich Żydów już od 7 listopada umieszczono w getcie, które mieściło się pomiędzy ulicami: Targową, Chopina i Wodną. Śródmieście zostało niemal całkowicie zniemczone: przejęto mieszkania, sklepy, zakłady. Zmniejszenie zatrudnienia i wprowadzenie racji żywnościowych ograniczonych dla Polaków pociąga za sobą zubożenie i notoryczne niedożywienie większości polskiej populacji Kalisza i innych ośrodków miejskich powiatu. Podobnie jak w całym Kraju Warty na terenie Kalisza i powiatu okupant prowadził bardzo rygorystyczną politykę represyjną. Zakazano posługiwania się językiem polskim w urzędach, zniszczeniu uległy wszelkie pomniki i tablice świadczące o polskiej tożsamości tej ziemi. Życie kulturalne zostaje całkowicie zniesione, książki w języku polskim i hebrajskim są masowo palone, szkoły zostają zamknięte. Wprowadzono nawet przepisy, mające na celu ograniczenie przyrostu naturalnego Polaków. Regulowały one kwestie zawierania małżeństw: mężczyzna mógł ożenić się dopiero po 28 roku życia a kobieta po 25-tym.
Jak w całej okupowanej Polsce naziści nie tylko rządzą za pomocą terroru, ale także przystępują do realizacji długofalowych planów zmian demograficznych z użyciem metod eksterminacji całych grup ludności. Na przestrzeni lat 1941-1945 Niemcy dokonali w powiecie kaliskim kilkudziesięciu grupowych egzekucji. Miejsca tych zbrodni to: Marchwacz (ze zbiorową mogiłą 75 zamordowanych tu Polaków), Las w Winiarach, w którym zamordowano około 150 osób, lasy między Wolicą a Godzieszami, gdzie znajduje się grób 22 zakładników polskich, Zbiersko, Kościelna Wieś, Biernatki, Skarszewo. Najtragiczniejszy los spotkał kaliska społeczność żydowską. Żydzi z okolic Kalisza zostają najpierw umieszczenie w getcie utworzonym w Koźminku. W roku 1941 zostaje ono zlikwidowane, a więźniowie trafiają do Generalnej Guberni, skąd są wywożeni do obozów pracy lub innych gett. Stamtąd trafiają do miejsc zagłady. Z kolei część Żydów kaliskich wywieziono już w roku 1940 do wielkiego getta w Łodzi lub szeregu obozów pracy. Od 1941 pozostałych wywożono sukcesywnie albo do łodzi, albo do miejsca zagłady w niedalekim Chełmnie nad Nerem. W powiecie kaliskim przeprowadzono kilka etapów wysiedleń Polaków. Pierwszy odbył się w grudniu 1939 roku. Druga fala ma miejsce w lutym i marcu 1940, kiedy to zostaje wywiezionych około 3 tys mieszkańców. Kolejny proces wysiedleń przypada na marzec 1940 do stycznia 1941: liczba wywiezionych to około 4300 osób. Od stycznia 1941 do stycznia 1942 wysiedlonych zostaje kolejnych 6 tysięcy osób, głównie mieszkańców okolicznych wsi. Oprócz tego typu akcji Niemcy organizowali także wywózki Polaków na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. W Kaliszu funkcjonował także od 1941 tzw. „Gaukinderheim”, placówka, w której gromadzono, przetrzymywano i przygotowywano do wysłania do Niemiec wielkopolskie dzieci, odebrane rodzinom i przeznaczone do adopcji germanizacji. Przeszło przez niego kilkaset dzieci, z których tylko część powróciła po wojnie do domu.
Wszystkie wymienione wyżej czynniki spowodowały znaczący spadek ludności miejskiej. Z około 81 tys. mieszkańców w roku 1939 liczba ta (dodatkowo po ewakuacji Niemców) zmniejszyła się do 41 tys. w roku 1945, co oznacza spadek o niemal50%.
W okresie okupacji powstają na ziemi kaliskiej komórki ruchu oporu. Do najprężniej działających organizacji należały: Obrona Narodowa, Organizacja Jedności Narodowej, Stronnictwo Ludowe „Roch”, Szare Szeregi, lokalne organizacje Armii Krajowej, a także miejska kaliska komórka Polskiej Partii Robotniczej.
W drugiej połowie stycznia 1945 zimowa ofensywa sowiecka dociera do terenów leżących nieopodal Kalisza. Także dzięki mobilizacji polskich mieszkańców i ich dobrej organizacji udaje się szybko i bez większych starć opanować miasto. W momencie odwrotu Niemcy zdołali tylko wysadzić mosty prowadzące do Kalisza. Nie spowalnia to jednak natarcia sowieckich oddziałów, ponieważ Polacy wskazują żołnierzom I Frontu Białoruskiego bezpieczne przejścia przez koryto rzeki Prosny. Także dzięki współpracy Rosjan z Kaliszanami udaje się przeciąć drogę wywozu przez Niemców zapasów żywności. Późnym wieczorem 23.01.1945 Kalisz zostaje wyzwolony.

Miasto i okolica od roku 1945 do dziś
W oswobodzonym mieście administracja i przemysł zostają niemal natychmiast przejęte przez nowa władzę. 2 lutego 1945 przybyli Lublina (ówczesnej siedziby władz centralnych) przedstawiciele PPR i tymczasowego rządu prowadza spotkanie organizacyjne lokalnych władz partyjnych i wyznaczonych przez siebie kierowników administracji. PPR przejmuje władzę w mieście, a za swoje główne zadania przyjmuje uruchomienie fabryk, zabezpieczenie opuszczonego mienia, zaopatrzenie ludności w żywność, uruchomienie transportu miejskiego, gazowni, wodociągów, komunikacji z innymi ośrodkami. Przejęte przez nazistów z rąk polskich i żydowskich właścicieli zakłady, kamienice i sklepy już nie powracają do rąk ich prawowitych posiadaczy, do tego dochodzą te pozostawione przez uciekających właścicieli niemieckich. W ten sposób w Kaliszu i okolicy nacjonalizacja przemysłu i znacznej części nieruchomości dokonuje się od ręki i bez rekwizycji wprost. Od roku 1945 Kalisz i powiat kaliski należą do odtworzonego województwa poznańskiego. Uruchamiany w szybkim tempie przemysłowy ośrodek kaliski potrzebuje rak do pracy. W latach 1945-1960 uwidacznia się jest znaczny wzrost ludności: z 45 tys. do 71 tys. W ciągu następnych 15 lat dynamizm tego wzrostu zwalnia, niemniej pozostaje nadal znaczny: do roku 1975 Kalisz liczy już 81 tys. mieszkańców. Wpływa na to obok migracji także duży przyrost naturalny oraz zmiany granic administracyjnych miasta. Lata 50 przynoszą ze sobą szereg nowych inwestycji, realizowanych w ramach planu sześcioletniego (1950-1955). Plan ten obejmuje Kalisz w mniejszym stopniu niż sąsiadujące z nim miasta, jednak kolejne plany rozbudowy gospodarki przyczyniają się do niewielkiego zmniejszenia dysproporcji między Kaliszem a wojewódzkim Poznaniem. Rozwijają się zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego i metalowego. Od 1955 roku zaczęły się inwestycje i modernizacje w przemyśle chemicznym i fabrykach instrumentów muzycznych. Z biegiem lat nakłady na ich rozwój były stopniowo zwiększane. Na kaliskim rynku bardzo szybko rozwijał się także przemysł metalowym, w który zainwestowano duże środki. Od podstaw została rozbudowana Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego i Zakłady Remontu Maszyn Przemysłu Włókienniczego „Kalimet”. Kalisz zyskuje sobie ogólnopolska markę jako miejsce wytwarzania wielu pożądanych towarów. Najbardziej poza regionem znane ze swojej produkcji zakłady kaliskie okresu PRL to Kaliska Fabryka Tiulu, Firanek i Koronek „Haft”, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Polo”, Kaliskie Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Vistula”, Przetwórnia Owocowo-Warzywna „Winiary”, Fabryka Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” oraz Fabryka Pianin i Fortepianów „Calisia”. W mieście rozpoczęto także budowę nowoczesnego szpitala.
Obok rozwoju przemysłu coraz bardziej widoczny staje się postęp w rozwoju oferty edukacyjnej. Powstaje coraz więcej szkół podstawowych i zawodowych. Wraz z nimi rozbudowywane jest zaplecze dydaktyczne: biblioteki, świetlice, księgarnie oraz sportowe baseny, hale sportowe, boiska. Mieszkańcy zaczynają liczniej uczęszczać do miejskiego teatru im. Wojciecha Bogusławskiego, kin, kawiarni. Rozwija się prasa, wychodzą m. in. gazety lokalne „Głos Kaliski” i „Gazeta Kaliska”. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, którego zbiory znacznie uszczupliła wojna, wznawia działalność wystawienniczą dzięki pomocy miasta w roku 1960.
Ważnym momentem w najnowszej historii miasta jest rok 1975, w którym na mocy nowego podziału administracyjnego kraju na 49 województw Kalisz z miasta powiatowego staje się stolicą województwa kaliskiego. Z większych miejscowości wchodzą w jego skład Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Jarocin, Pleszew, Kępno, Ostrzeszów, Syców, Stawiszyn, Wieruszów. Jednocześnie zostaje zlikwidowany powiat kaliski, poszczególne urzędy gmin w swojej działalności podlegają bezpośrednio władzom wojewódzkim. Jako stolica regionu administracyjnego Kalisz staje się miejscem kolejnej fali inwestycji. Powstają nowe osiedla, a liczba ludności miasta po raz pierwszy w jego dziejach przekracza 100 tysięcy. Utworzona zostaje Filharmonia Kaliska (1974), rozpoczyna działalność filia poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1984, obecnie Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM), natomiast w 1985 zostaje oddany do użytku nowoczesny 11 piętrowy szpital (Okrąglak). Z kolei w roku 1992 miasto staje się siedzibą rzymskokatolickiej diecezji kaliskiej.
W niedalekim Opatówku an terenie dawnej fabryki sukna otwarto w roku 1981 Muzeum Historii Przemysłu, stopniowo zwiększające swoją kolekcję i cieszące się rosnącym zainteresowaniem turystów. W tej samej miejscowości umieszczono siedzibę największego polskiego producenta słodyczy, firmy „Jutrzenka”.
Status miasta wojewódzkiego Kalisz traci w dniem 1 stycznia 1999 na mocy reformy administracyjnej rządu Jerzego Buzka. Samo miasto staje się osobnym powiatem grodzkim (miejskim). Natomiast w skład powiatu ziemskiego kaliskiego wchodzą gmina i miasto Stawiszyn, gmina Blizanów, gmina Brzeziny, gmina Ceków, gmina Godziesze Wielkie, gmina Koźminek, gmina Lisków, gmina Mycielin, gmina Opatówek, gmina Szczytniki, gmina Żelazków. Powiat Kaliski ziemski (bez miasta Kalisz) liczy około 80 tys. mieszkańców i jest od 1999 jednym z 35 powiatów nowo utworzonego Województwa Wielkopolskiego. Natomiast miasto Kalisz posiada około 70 km2 powierzchni, prawie 110 tys. mieszkańców, co w województwie wielkopolskim plasuje go na drugim miejscu po Poznaniu. Należy zaznaczyć, że szereg podkaliskich miejscowości, położonych na zachód od miasta i związanych nim infrastrukturalnie, ale także historycznie, należy aktualnie do innych powiatów (ostrowskiego i pleszewskiego), co nieco utrudnia funkcjonowanie aglomeracji i nie sprzyja tworzeniu regionalnej tożsamości kulturowej. Z kolei inne dysproporcje ujawnia aktualny status miejscowości: liczący niemal 4000 ludności i przemysłowy Opatówek nie otrzymał na powrót swoich utraconych w XIX wieku praw miejskich, a niemal trzykrotnie mniejszy i nadal tracący ludność Stawiszyn posiada te prawa. Dzięki swojej bogatej i zróżnicowanej historii Kalisz i jego okolice to miejsca atrakcyjne turystycznie.


Bibliografia :
Anders P., 1980, Kalisz i Okolice, Wyd. Poznańskie, Poznań
Baranowski I., 1915, Kalisz: zarys dziejów, wyd. Jakowicki, Warszawa
Baranowski M., 2006, Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Wyd. Infort Edition, Zabrze
Dąbrowski K., 1960, Kalisz prastary, Wyd. KiW, Warszawa
Dobak-Splitt K, Splitt J. A, 1988, Kalisz poprzez wieki, Wyd. Tow. MK/MOZK, Kalisz 1988
Fjiałkowski P., 1993, Dzieje Żydów w Polsce. Wybór Tekstów Źródłowych XI-XVIII wiek, Wyd. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa
Gieysztor A. (red.), 1960, 1961, Osiemnaście wieków Kalisza. Studia i materiały do dziejów miasta Kalisza i regionu kaliskiego, t. I. I II., Wyd. Poznańskie, Kalisz-Poznań
Górczak Z., 2002, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce (do 1314 r.), Wyd. WBP, Poznań
Miasta polskie w tysiącleciu, tom II, (dzieło zbiorowe), Wyd. Ossolineum, Wrocław, 1967
Łęcki W., 2010, Kanon Krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań Łuczak Cz., 1987, Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939 – 1945, Wyd. Poznańskie, Poznań
Rusiński W. (red.), 1977, Dzieje Kalisza, Wyd. Poznańskie, Poznań
Rusiński W., 1983, Kalisz, zarys dziejów, Wyd. Poznańskie, Poznań
Topolski J. 1999, Wielkopolska poprzez wieki, Wyd. Poznańskie, Poznań
Wańka D., 2000, Koźminek - zarys dziejów, Wyd. Urząd Gminy Koźminek
Żebrowski R., 1993, Dzieje Żydów w Polsce, Wyd. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij