Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 29 czerwca 2011, redaktor prowadzący numeru: Izabela Wyszowska

Numer 7/2011 (lipiec 2011)

 

Propozycja pobytu turystyczno-kulturowego w Śremie i Powiecie Śremskim

 

Opracowanie: Jakub Walczak, Armin Mikos v. Rohrscheidt

Pierwszy dzień:
[Śrem posiada oznaczoną Miejską Trasę Turystyczną, opisane obiekty należą w większości do tego systemu zwiedzania, co zostało zaznaczone skrótem MTT]

1. Kościół Świętego Ducha (ul. Wyszyńskiego 11) [MTT]
Późnogotycki kościół z 1614 r., przebudowa w 1840r. Pierwsza wzmianka o świątyni w tym miejscu pochodzi z 1421 r. Kościół został zbudowany dzięki braciom Barskim: Andrzejowi - oficjałowi warszawskiemu oraz Janowi - archidiakonowi krakowskiemu. Przekazali oni również zbiór książek, pochodziła z kolekcji króla Zygmunta Augusta. Kościół wybudowany jest z cegły, okryty dachem dwuspadowym. Fasada ozdobiona jest wieżyczkami czworokątnymi. We wnętrzu kościoła znajdują się balkony (empory) charakterystyczne dla zborów ewangelickich, pochodzą one z okresu przebudowy, kiedy obiekt służył miejscowym protestantom. Ołtarz główny mieści manierystyczny krucyfiks z roku około 1630. Obok kościoła mieści się Dom Parafialny otwarty w 1989. Niegdyś funkcjonował tu szpital dla ubogich.

2. Rynek w Śremie [MTT]
Oficjalna nazwa rynku: „Plac 20 Października” upamiętnia 19 śremian rozstrzelanych podczas publicznej egzekucji w roku 1939. O tym wydarzeniu przypomina także tablica pamiątkowa proj. Józefa Berdyszaka z roku 1946, umieszczona w miejscu kaźni w centrum placu. Rynek jest prostokątnym placem, wytyczonym w XVI wieku. Po drugiej lokacji był bardziej wydłużony i swoim zasięgiem obejmował także kościół farny. Od średniowiecza aż po lata siedemdziesiąte ostatniego wieku przez rynek przebiegał główny szlak komunikacyjny, prowadzący przez miasto. Zabudowę rynku tworzą kamienice mieszczańskie, pochodzące w większości z XIX w., swoim wyglądem nawiązujące do renesansu i baroku. Najstarszym budynkiem jest kamienica z 1827 r. (ul. Kościuszki 1). Jednak budowlą bardziej okazałą jest ratusz z 1838 r. W południe z ratusza można usłyszeć hejnał miasta. Wygląd ratusza nawiązuje do stylów renesansu i klasycyzmu, ma w nim siedzibę Urząd Miejski. Przed ratuszem znajduje się pomnik Józefa Wybickiego, zaprojektowany przez Grzegorza Kowalskiego z 1981 r. Wybicki przez długie lata mieszkał w Manieczkach niedaleko Śremu , gdzie też zmarł. Na rynku w narożniku znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1841r. - upamiętnia ona epidemię cholery która panowała w mieście.

3. Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej (ul. Farna 9) [MTT]
Świątynię wzniesiono w stylu gotyckim, dokładny czas jej powstania jest nieznany. Zakrystię dobudowano w 1504r, natomiast kaplica Chłapowskich (druga kaplica) powstała w 1627r. Jednonawowe wnętrze kościoła przykrywa sklepienie gwiaździste. Na skutek przebudowy wnętrza w 1892 r., kościół pozbawiono cennych tablic epitafijnych i innych cennych sprzętów. Do cenniejszych dzieł sztuki należy obraz Adoracja Matki Boskiej przez św. Wojciecha i św. Stanisława z ok. 1620r. Ołtarz główny pochodzi z 1892 r., jednak do jego budowy wykorzystano wcześniejsze (późnobarokowe) rzeźby św. Piotra i Pawła. Znajduje się również w nim kopia obrazu Tycjana „Wniebowzięcie NMP”. Na uwagę zasługuje także manierystyczny nagrobek Jerzego Mączyńskiego, podstarościego śremskiego zmarłego w 1597r. Pośrodku kościoła umieszczono zbiorową mogiłę ofiar egzekucji z 1939 r. straconych w Zbrudzewie i Śremie. Obok kościoła stoi kapliczka barokowa, z kamienną figurą św. Jana Nepomucena z 1734r.

Obiad: zalecany Hotel „METROPOL”, ul. Plac 20 Października 43, tel. 061 28 32 160,

4. Zespół poklasztorny Franciszkanów (ul. Poznańska11) [MTT]
Kompleks budynków jest otoczony wysokim murem, w którym mieszczą się dwie bramy z 1779r. Jest to już trzecia siedzibą franciszkanów w Śremie których pierwotnie sprowadził tu książę wielopolski Bolesław Pobożny. Barokowy zespół sakralny, w skład którego wchodzi kościół pw. Narodzenia NMP i dawny klasztor Franciszkanów, powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Kościół z przełomu epok baroku i rokoka ma budowę trójnawową, halową z nieco starszym i węższym prezbiterium. Ołtarz główny mieści XVIII-wiecny obraz przedstawiający Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez dwóch franciszkanów. We wnętrzu kościoła możemy dostrzec rokokowe stalle w prezbiterium z XVIII w. Zabudowania klasztorne złożone są z trzech skrzydeł, które ukazują kwadratowy wirydarz. W krużganku widoczna jest tablica z 1754r., upamiętniająca ojca Hieronima Gruszeckiego. Legenda miejscowa wiąże ją z podaniem, które mówi o zamurowanym zakonniku. Istnieje szereg lokalnych legend o tym klasztorze. Jedna z nich mówi o podziemnym tunelu który ma biec pod korytem Warty i łączyć „klasztorek” (starą siedzibę konwentu na Starym Mieście) z lokacją na Ostrówku. Obecnie na terenie dawnego klasztoru funkcjonują Centrum Profilaktyki i Alternatyw Młodzieżowych oraz Społeczne Ognisko Muzyczne.

5. Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich (między ul. Poznańską a ul. Parkową) [MTT]
Park powstał w 1888 r. i jest jednym z większych miejskich założeń parkowych w Wielkopolsce. Imponujący głaz znajdujący się w nim ma obwód 605cm i został tu przywieziony z Kadzewa, widnieje na nim tabliczka przypominająca twórców parku. Znajduje się tu także pomnik Dobosza – upamiętniający Powstańców Wielkopolskich, uznawany za jeden z ładniejszych pomników powstańczych. W 1925 r. pomnik został ustawiony na rynku, pełniąc funkcję Pomnika Wolności i Powstańców. Został on zrujnowany w 1939 przez Niemców, a w 1969 odnowiony przez Jerzego Sobocińskiego. Mały domek mieszczący się w parku, zwany Izbą Przyrodniczą, jest prowadzony przez Śremskie Towarzystwo Przyrodnicze. Zlokalizowane jest przy nim mini-zoo, w którym żyją kozy, kaczki, kury itp. Przez park przebiega historyczno-przyrodnicza ścieżka dydaktyczna. Duży staw, znajdujący się w parku jest pozostałością po starym korycie Warty, natomiast w miejscu grobli, przez którą przebiega droga poznańska, był kiedyś drewniany most.

6. Grodzisko (ul. Poznańska)
Dziś jest to niewielkie wzniesienie z ustawioną na nim grupą głazów. Uchodzi za najstarszą lokalizacją osady, od którego pochodzi także sama nazwa Śremu. To właśnie o grodzie, znajdującym się w tym miejscu mówi „Złota Bulla Gnieźnieńska” z roku 1136. Otoczony wysokimi wałami, stanowił on siedzibę opola, a następnie kasztelanii, pilnując jednocześnie przeprawy przez Wartę. Pierwszy gród śremski został spalony prawdopodobnie w czasie łupieskiej wyprawy księcia Brzetysława na Wielkopolskę (1038), jego odbudowa nastąpiła w XII wieku. Według hipotez historyków w grodzie tym miał miejsce w roku 1000 postój orszaków cesarza Ottona III i towarzyszącego mu Bolesława Chrobrego, który towarzyszył Ottonowi w drodze na zjazd gnieźnieński. W XVI w założono na nim cmentarz żydowski, który nie przetrwał do dzisiejszych czasów, ponieważ został zniszczony w 1940 przez nazistów.

Kolacja i nocleg: zalecany Hotel „METROPOL, ul. Plac 20 Października 43, tel. 061 28 32 160, www.hotel-metropol.pl, email: info@hotel-metropol.pl

Drugi  dzień pobytu:
1. Manieczki (gmina Brodnica): „dwór” i „klub”.
W środku miejscowości zlokalizowany jest dwór (wzniesiony w pobliżu dawniejszego w roku 1894). Do niedawna znajdowało się tu muzeum im. gen. Jozefa Wybickiego przy którym funkcjonował także Odział Wielkopolski Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Muzeum zostało niestety zamknięte w roku 2006. W parku stoją głazy, na których widnieją tablice pamiątkowe, oraz pomnik Józefa Wybickiego, stojący dokładnie w miejscu dworu, w którym poeta mieszkał i zmarł. W parku mieszczą się dwie kolumny, przypominające potyczkę o dziewczynę, k której mówi miejscowa legenda, znajduje się tu również kaplica z 1786 r. wystawiona przez Józefa Wybickiego - informuje o tym tablica która mieści się na zewnątrz.
W Manieczkach funkcjonuje znany szczególnie krótko po roku 2000 klub dyskotekowy Ekwador, stanowiący miejsce masowych zabaw weekendowych. Odegrał on niebagatelną (cho…ć kontrowersyjna i różnie ocenianą) rolę w rozwoju polskiego clubbingu, promując szereg wzorców zachowań oraz znanych postaci polskiej sceny rozrywki. Nie jest wykluczone, że niedługo to miejsce, już teraz interesujące socjologów, znajdzie się także na szlaku turystów kulturowych, zainteresowanych masowymi eventami, ale i najnowszymi dziejami popkultury.

2. Brodnica – kościół Św. Katarzyny
Kościół w Brodnicy istniał na tym miejscu już wcześniej, prawdopodobnie od początku XII w., natomiast pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1298 r. Dzisiejsza świątynia została wzniesiona w stylu neogotyckim w latach 1867-74, natomiast wieżę kościoła dobudowano w 1890 roku. Projektantem kościoła był Stanisław Hebanowski, autor m.in. projektu Teatru Polskiego w Poznaniu. Wyposażenie kościoła zawiera klasycystyczne tabernakulum oraz późnobarokowe rzeźby, na zewnętrznej ścianie umieszczone są natomiast tablice epitafijne niegdysiejszych właścicieli wsi: Mańkowskich, Moraczewskich, jest tu też kaplica grobowa Koźmianów. Przy kościele znajduje się pierwotny (pusty) grób gen. Józefa Wybickiego z 1880r., twórcy hymnu narodowego. W 1923 roku jego prochy przeniesiono do poznańskiego kościoła św. Wojciecha. Na bramie wejściowej widnieje tablica fundatorów kościoła. Przy kościele znajduje się plebania i kostnica z lat 1913-14 r. Świątynia sąsiaduje z parkiem, w którym znajdują się liczne pomniki przyrody (lipy drobnolistne i kasztanowce zwyczajne). W parku mieści się także eklektyczny dwór z 1890 r.

3. Żabno (gmina Brodnica)- Kościół św. Jakuba.
Ta niewielka wiejska świątynia jest zaliczana do Wielkopolskiej Drogi św. Jakuba. Wybudowana w latach 1789-1792 r., posiada konstrukcję sumikowo – łątkową. Wnętrze ma wystrój późnobarokowy: znajdują się tu polichromie, przedstawiające sceny Wniebowzięcia NMP i postacie aniołów, odnowione w roku 1956r. Ołtarz główny mieści obraz św. Jakuba, a w zwieńczeniu obraz św. Katarzyny. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, oraz św. Józefa. Na ścianach umieszczone zostały rzeźby świętych. Kościół otoczony jest cmentarzem, na którym znajduje się klasycystyczny pomnik nagrobny z roku 1813. Przy drodze znajduje się obelisk z krzyżem metalowym z 1849 r.

4. Jaszkowo, kompleks Centrum Hipiki.
Zespół dworski w Jaszkowie, powstały według projektu Stanisława Mieszkowskiego na krótko przed I wojną światową, to jedna z kilku siedzib starej ziemiańskiej rodziny Szołdrskich. Mieści się on w sercu Rogalińskiego Parku Krajobrazowego W roku 1995 kompleks został zakupiony przez Antoniego Chłapowskiego, przedstawiciela innego zasłużonego dla Wielkopolski rodu. Dziś jest to znany nawet poza granicami Polski ośrodek szkolenia do jazdy konnej i miejsce aktywnej rekreacji w siodle. Niezależnie od swojej atrakcyjności dla zwolenników jeździectwa i sportów konnych (200 koni wierzchowych najróżniejszych ras i wielkości, instruktorzy, pełne programy szkoleń i kompletne wyposażenie) otoczenie odnowionego pałacu (funkcjonującego jako hotel), 6-hektarowy park w typie krajobrazowym ze starymi dębami, szereg oznaczonych tras zwiedzania i przystań rzeczna ze stateczkiem spacerowym mogą skłonić do zrobienia tu dłuższego przystanku także zwolenników turystyki kulturowo-przyrodniczej, którzy zdecydowali się na odwiedzenie szeregu okolicznych siedzib ziemiańskich.

Obiad: zalecany w restauracji w „Centrum Hippiki”, Jaszkowo 12, Tel. 61 28 37 556, www.centrumhipiki.com

5. Dolsk,
Kościół św. Ducha (drewniany). Świątynia pochodzi z roku 1618 i jest tym samym jednym z najstarszych zachowanych kościołów drewnianych w Wielkopolsce. Do roku 1810 pełniła rolę kościoła szpitalnego. Zbudowana jest na planie kwadratu, z wielobocznym (szachulcowym) prezbiterium z oryginalnymi profilowanymi otworami drzwiowymi o cechach gotyckich, zamkniętymi łukiem w ośli grzbiet, łukiem podkowiastym. Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu wczesnobarokowym, na belce tęczowej widnieje data budowy świątyni wraz ze słowami wyjętymi z księgi Lamentacji Jeremiasza. W ołtarzu głównym mieści się płaskorzeźba z przedstawieniem sceny koronacji NMP. Ołtarz flankują rzeźby przedstawiające św. Jana Ewangelistę oraz św. Mateusza. W jednym z ołtarzy bocznych umieszczony jest otoczony niegdyś żywym kultem obraz św. Walentego.
Kościół parafialny św. Michała Archanioła. Wzniesiony około roku 1460 w stylu późnego gotyku kościół stanowi trójnawową budowlę halową. Nawy pokrywa oryginalne sklepienie gwiaździste. Cennym elementem wystroju jest renesansowy ołtarz główny z obrazem (z roku 1627) przedstawiającym koronację Marii, ponadto gotyckie stalle w prezbiterium. Obok kościoła wznosi się XVIII – wieczna dzwonnica z dwoma dzwonami (jeden z nich jest około 100 lat starszy).

6. Książ Wielkopolski
Na uwagę zwiedzających zasługuje rynek (Plac Kosynierów) z budynkami z połowy XIX i XX wieku. Na środku placu usytuowany jest pomnik poległych w czasie wojny w 1939. Tablica umieszczona na jednym z budynków poświęcona jest majorowi Florianowi Dąbrowskiemu, który w czasie powstania wielkopolskiego w okresie Wiosny Ludów (1848) był dowódcą obozu powstańczego w Książu i dowodził stroną polską podczas stoczonej tu bitwy. W parku miejskim znajdują się mogiły powstańców w postaci 2 kopców, natomiast między nimi stoi pomnik kosynierów z 1848 roku oraz pamiątkowa tablica upamiętniająca 150 rocznicę tej bitwy. Pomniki i mogiły powstańców z 1848 roku można odnaleźć także na cmentarzu przy ulicy Niepodległości - znajduje się tu również pomnik ofiar egzekucji na rynku w Książu, która miała miejsce w roku 1939.

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij