Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 4 maja 2012, redaktor prowadzący numeru: Armin Mikos v. Rohrscheidt

Numer 5/2012 (maj 2012)

Turystyka Kulturowa
 

Katowice jako destynacja turystyki kulturowej

 

Arkadiusz Ochmański

Miasto posiada kilka znaczących atrakcji turystycznych, istotnych z punktu widzenia kilku form turystyki kulturowej. Są to przede wszystkim: turystyka eventowa kultury wysokiej i popularnej (kilka ważnych imprez o randze międzynarodowej i krajowej), turystyka muzealna (dwie placówki muzealne o randze krajowej, Centrum Scenografii Polskiej oraz galeria sztuki znajdująca się na szlaku tematycznym o randze krajowej), turystyka dziedzictwa kulturowego (Pomnik Historii na terenie miasta, unikatowy w skali kraju postindustrialny krajobraz kulturowy miasta), turystyka kulinarna (kilkanaście lokali gastronomicznych z kuchnią regionalną, bogate dziedzictwo kulinarne regionu) oraz turystyka tematyczna (znaczący szlak kulturowy o randze krajowej, szlak kulturowy o randze regionalnej oraz zbiór obiektów i bogata lista tematów na kilka dalszych tras tematycznych). Ciekawe cele znajda tu także zwolennicy turystyki historycznej i "turystyki żywej historii" (kilka ważnych w skali kraju i regionu miejsc historycznych) oraz turystyki religijnej (kilka zabytkowych obiektów sakralnych, siedziba biskupia). Po stworzeniu odpowiedniej oferty turystycznej i infrastruktury oraz przy wsparciu różnorodnych narzędzi promocyjnych miasto może stać się także ważną destynacją turystyki obiektów poprzemysłowych i technicznych (kilkanaście obiektów poprzemysłowych), turystyki regionalnej (administracyjna i częściowo także kulturalna stolica Górnego Śląska), turystyki literacko-filmowej (Filmy Kazimierza Kutza o Giszowcu, książka Małgorzaty Szejnert "Czarny Ogród) oraz klasycznych podróży studyjnych i podróży językowych (unikatowy w skali kraju dialekt).

KLASYCZNE PODRÓŻE KULTUROWE
Turystyka eventowa kultury wysokiej
W Katowicach odbywa się kilka festiwali muzyki poważnej i sztuki teatralnej o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej. Najbardziej rozpoznawalny z nich jest odbywający się co 5 lat Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Filterberga. Jest to jeden z najważniejszych krajowych konkursów wykonawczych, w którym udział mogą wziąć dyrygenci powyżej 35 roku życia. Impreza należy do Międzynarodowej Światowej Federacji Muzycznej w Genewie, przez co ranga konkursu jest międzynarodowa. Event ma 30 letnią tradycję, a w czasie jego trwania widzowie mogą podziwiać najsłynniejszych dyrygentów z kraju i zagranicy. Kolejną ważną imprezą jest odbywający się co roku interdyscyplinarny festiwal Ars Cameralis, w którego ofercie znajdują się m.in. koncerty muzyki klasycznej, kameralnej, wystawy malarstwa i rzeźby, spotkania teatralne i literackie. Impreza organizowana jest od 1992 roku, a jej gestorem jest Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. W czasie jego prawie 20-letniej historii na scenie pojawili się tu między innymi Jane Birkin, Venice Baroque Orchestra oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych miasta jest Teatr Śląski, w którym co roku odbywa się kilka prestiżowych imprez teatralnych. Najciekawszą z nich jest Międzynarodowy Festiwal Teatrów "A Part", będący międzynarodowym przeglądem najciekawszych zjawisk artystycznych z obszaru sztuk performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru: autorskiego, niewerbalnego, eksperymentalnego, alternatywnego i innowacyjnego. Powstał on w 1994 oku i jest jedną z najstarszych imprez teatralnych w Polsce. W czasie 17 edycji imprezy wzięło w niej udział kilkanaście czołowych europejskich teatrów eksperymentalnych m.in. Teatr Ósmego Dnia z Poznania oraz Compagnie Cacahuete z Francji. Z zakresu sztuki filmowej istotnym eventem jest Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje"- konkurs będący przeglądem prac młodych polskich reżyserów, gdzie główną nagrodą jest "Laur Konrada". Impreza odbywa się co roku od 15 lat i trwa 8 dni. Mimo wysokiej rangi powyższych eventów nie zaznaczyły się one szczególnie na mapie prestiżowych imprez kulturalnych. Dlatego też konieczne jest podjęcie szerszych działań promocyjnych mających na celu utrwalenie w oczach koneserów sztuk wyższych z kraju i Europy. Dzięki wysokiemu prestiżowi imprez przy wprowadzeniu w życie dobrze opracowanej strategii reklamy, imprezy te mogą stać się jednym z ważniejszych "magnesów" turystycznych miasta oraz podnieść prestiż Katowic do statusu miasta kultury.

Turystyka dziedzictwa kulturowego, podróże tematyczne wzdłuż szlaków.
Najważniejszym walorem kulturowym miasta do uprawiania tej formy turystyki jest zabytkowe osiedle górnicze "Nikiszowiec" wpisane w styczniu 2011 roku na listę Pomników Historii ze względu na "autentyczność, zarówno w aspekcie trwałości wartości materialnych, jak i niematerialnych, zachowanie znacznej części zabudowy osiedla oraz unikalny układ urbanistyczny" (www.nid.pl). Obszar osiedla został zaprojektowany w latach 10 XX wieku przez niemieckich architektów, braci Zilmann. Jest ono wybitnym przykładem budownictwa społecznego związanego z intensywną industrializacją Górnego Śląska. Architektura Nikiszowca nie odbiega od innych kolonii typu blokowego, natomiast jego architekci, bazując na prostych rozwiązaniach tradycyjnych śląskich familoków, wprowadzili subtelny detal różnicujący praktycznie identyczne budynki. Elewacje budynków posiadają artykulację w postaci płytkich wykuszów o różnych kształtach, ciekawą okładzinę glazurową, motywy zdobnicze ułożone z cegły oraz malowane na czerwono ościeża okienne. Charakterystyczne dla Nikiszowca są także przerzucone nad ulicami arkadowe przewiązki łączące poszczególne budynki. Kolejnym ważnym obszarem turystycznym miasta pretendującym do miana ważnego dla krajowego dziedzictwa kulturowego jest fragment osiedla robotniczego Giszowiec z lat pocz. XX wieku, będącego przykładem jedynego w Europie osiedla mieszkaniowego w koncepcji "miasto-ogród". Osiedle wzorowane na tradycyjnym budownictwie ludowym (w stylu starych górnośląskich chałup) składało się z parterowych domków z ogrodami, przeważnie dwurodzinnych, w których znalazło zamieszkanie ok. 600 rodzin robotniczych i 38 urzędniczych. Każdy z budynków, który nie pełnił funkcji mieszkalnej, miał unikalny w stosunku do innych kształt. Ze względu na eksploatację złóż w pobliskiej kopalni "Staszic" zdecydowano się na likwidację starej zabudowy na rzecz socjalistycznych bloków "z wielkiej płyty". Dzięki decyzjom konserwatora zabytków w latach 80 udało się jednak uratować ponad 30% starej zabudowy osiedla. Obecnie w budynku dawnej "Karczmy Śląskiej" przy ulicy Plac pod Lipami 1 znajduję się oddział Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec", a obok w budynku dawnej stajni swoją siedzibę znalazła "Izba Śląska" zwana Gawlikówką od nazwiska śląskiego malarza prymitywisty Ewalda Gawlika, który umieścił w jej wnętrzach swoją pracownie. Zarówno Giszowiec jak i Nikiszowiec w 2006 roku zostały wpisane na listę obiektów Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego-szlak, który powstał w 2006 i jest obecnie markowym produktem turystycznym regionu, a przede wszystkim najbardziej interesującym linearnym systemem penetracji turystycznej w zakresie turystyki industrialnej w Polsce. Trasa dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony turystów szybko zyskała rangę krajową. Pomimo, że dzięki wysokiej wartości historycznej oba osiedla stanowią wizytówkę szlaku, ich zagospodarowanie turystyczne jest nadal dość nikłe. Oprócz punktu informacji turystycznej na Nikiszowca brakuje w tym miejscu szerokiej oferty gastronomicznej. Konieczne jest stworzenie lokali gastronomicznych z kuchnią regionalną oraz ciekawa oferta kulturową opierającą się na śląskich tradycjach. Żadne z zabudowań Nikiszowca nie jest przystosowane do pełnienia funkcji turystycznych, ponieważ w dalszym ciągu są to budynki mieszkalne. Ciekawą propozycją wydaje się przystosowanie kilku mieszkań na "Izbę Górnika" gdzie odtworzono by wygląd mieszkań z początków istnienia osiedla. Ekspozycja izby mogłaby się składać z autentycznych elementów wystroju mieszkań z czasów dwudziestolecia wojennego, zawierać jakąś formę pokazu codziennych i świątecznych zwyczajów dawnej ludności, sposobów spędzania wolnego czasu oraz mieścić prezentację multimedialną ze starymi fotografiami dzielnicy i wnętrz mieszkań. Należałoby również wprowadzić do oferty takiej placówki kilka mikroeventów, dzięki którym turyści mogliby poznać klimat życia codziennego w początkach ubiegłego wieku. Na stronie internetowej SZT oraz oficjalnej stronie Katowic zostało wyznaczone kilka wirtualnych tras turystycznych z mapą oraz mini-przewodnikiem poprzez różne zakątki obu osiedli. Ich przebieg jest interesujący, dlatego też konieczna wydaje się rozbudowa infrastruktury turystycznej w postaci tablic informacyjnych przy danych obiektach oraz ich oznakowaniu tras własnym logo. Proponowana nazwa dla trasy prowadzącej przez Giszowiec to "Szlak Domków Górniczych" nawiązuje ona do funkcji, jaką osiedle pełniło w przeszłości. System tras prowadzących przez Nikiszowiec mógłby pod wspólną marką "Szlaku Czerwonych Okiennic", co wiąże się z charakterystycznym elementem zabudowy nikiszowieckich "familoków".
Kolejną ważną trasą turystyczną biegnącą przez obszar Katowic jest Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego, a obiektem reprezentującym system na terenie miasta jest drewniany, jednonawowy kościół pw. św. Michała Archanioła, datowany na 1510 rok. Jest to jedyny drewniany obiekt sakralny w obszarze mikroregionu, dlatego też stanowi on jeden z głównych walorów sakralnych miasta. Miasto opracowuje obecnie własną materialną trasę turystyczną pt. "Szlak Moderny" wiodącą przez 16 obiektów, będących przykładem architektury modernistycznej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Główną atrakcją turystyczną Szlaku jest Gmach Sejmu Śląskiego. Większość obiektów to budynki użyteczności publicznej oraz domy mieszkalne. Planowane zakończenie budowy trasy ma mieć miejsce w 2013 roku. Ze względu na burzliwą historię miasta w XX wieku autor opracowania proponuje utworzenie dwóch tras turystyczne o tematyce nawiązującej do ważnych w dziejach regionu i kraju wydarzeń historycznych: "Trasy Walki o Prawo i Wolność" (w Kopalni Wujek), i "Trasy Autonomii Górnego Śląska 1922-39" (Gmach Sejmu Śląskiego).

Turystyka muzealna
W obszarze miasta znajduje się kilka placówek muzealnych o randze krajowej i regionalnej. Najbardziej znaną z nich jest Muzeum Śląskie, gdzie znajduje się unikatowa kolekcja malarstwa polskiego z lat 1800-1945. Można tam zobaczyć m.in. obrazy autorstwa Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego oraz Olgi Boznańskiej. Do dziś w muzeum zgromadzono ponad 109 tys. eksponatów z różnych dziedzin sztuki, a także archeologii, etnografii, historii i fotografii oraz plastyki nieprofesjonalnej. Placówka została powołana w 1929 roku, ale ze względu na grabieże znacznej części kolekcji w czasie II wojny światowej, jej restytucja miała miejsce dopiero w 1984 roku. Obecnie powstaje nowoczesna siedziba placówki, której otwarcie planowane jest na rok 2013. Zgodnie z tym planem, muzeum zmieni swój adres na znajdujący się w centrum miasta poprzemysłowy teren dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Katowice". Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. oś kultury, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kolekcje Muzeum Śląskiego zyskają oryginalną i nowatorską oprawę - na poprzemysłowych terenach powstanie nowy główny gmach, a zabytkowe obiekty pokopalniane pochodzące z przełomu XIX i XX wieku zostaną zaadaptowane na powierzchnie wystawiennicze, restaurację oraz wieżę widokową.
W 1991 roku utworzono Oddział Muzeum Śląskiego - Centrum Scenografii Polskiej (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2), niemające odpowiednika w muzealnictwie polskim, które w swoich zbiorach posiada projekty dekoracji oraz kostiumów teatralnych, makiety, rekwizyty, lalki, a także kostiumy z najgłośniejszych inscenizacji ostatniego pięćdziesięciolecia.
Przykładem przystosowania obiektów poprzemysłowych na placówkę wystawienniczą jest znajdująca się na terenie byłego szybu kopalnianego KWK "Wieczorek" prywatna galeria sztuki, będąca jednym z obiektów położonych na Szlaku Zabytków Techniki. Jej celem jest promowanie młodych artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy oraz performerów.
Unikatową w skali kraju placówką muzealną jest również Muzeum Najmniejszych Książek Zygmunta Szkocnego, gdzie zgromadzono zbiory wybitnych dzieł polskiej literatury w wersji miniaturowej. Zgromadzono w nim 87 egzemplarzy książek: najmniejszy z nich "Alfabet Łaciński" trafił do księgo rekordów Gusinessa jako najmniejsza książka świata. Kolekcja udostępniona jest w prywatnym mieszkaniu autora, gdzie żył i tworzył. Atrakcją muzealną od której warto zacząć turystyczny pobyt w Katowicach jest Muzeum Historii Katowic, gdzie we wnętrzu miejeskiej kamienicy możemy zobaczyć wystawę ukazującą ponad 700 letnią historię tego terenu. Na wystawie znajdują się eksponaty wyjątkowe oraz takie, które są typowe dla historii miasta. Opowiadają one o wiejskich początkach, przeobrażeniach krajobrazu kulturowego mikroregionu związanych XIX wieczną industrializacją, powstaniach śląskich i plebiscycie oraz o Katowicach będących stolicą autonomicznego województwa śląskiego, po II wojnie światowej zaś - stolicą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a obecnie głównym punktem odniesienia mieszkańców Górnego Śląska. Godnym polecenia jest Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego- placówka, gdzie prowadzone są interdyscyplinarne badania ukazujące wieloaspektowo dzieje Górnego Śląska. Dla grupy zainteresowanej historią cyfryzacji, w unikatowym na skalę kraju Muzeum Nośników Danych znajduje się ekspozycja licząca obecnie ponad 100 twardych dysków i innych nośników pamięci, m.in. pamięć ferrytową z 1970 r., która spełniała zadania dzisiejszych pamięci RAM. Większość z powyższych placówek posiada własne strony internetowe oraz materiały promocyjne. Największym problemem katowickich muzeów wydaje się jednak brak nowoczesnych form prezentacji zbiorów oraz atrakcyjnych dla turysty metod interpretacji ekspozycji muzealnych. Ta sytuacja od przyszłego roku zmieni się w Muzeum Śląskim jednakże reszta placówek powinna starać się pozyskać się fundusze na unowocześnienie swych siedzib oraz wprowadzenia do oferty mikroeventów (jak np. multimedialny konkurs wiedzy o mieście i regionie dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych organizowany po wykładzie przewodnika, krótkie inscenizacje lub projekcje historyczne, dotyczące najważniejszych wydarzeń z dziejów). Na wzrost frekwencji w placówkach mogłoby wpłynąć opracowanie programu rabatowego w skali regionu, "Śląskiej Karty Turystycznej", co przyczyniłoby się do wzrostu dochodów poszczególnych atrakcji muzealnych miasta.

Turystyka literacko-filmowa
Nikiszowiec oraz Giszowiec stały się inspiracją do tworzenia dzieł literackich i filmowych. Pierwsze osiedle służyło jako plener dla pięciu filmów fabularnych w reżyserii Kazimierza Kutza i Janusza Kidawy. Kutz zrealizował na Nikiszowcu dwie części. tzw. tryptyku śląskiego, składającego się z trzech filmów ukazujących ludność Śląska w trudnych momentach dziejów regionu. Pierwszym zrealizowanym filmem cyklu była "Sól Ziemi Czarnej" z 1969 roku, której czas akcji przypadł na II powstanie śląskie. Kolejnym filmem ukazującym krajobraz Śląska z hałdami i familokami w tle był zrealizowany w 1971 r. film fabularny "Perła w Koronie" opowiadający dramatyczną historię rodziny górniczej w czasach wielkiego światowego kryzysu lat 30-tych XX wieku. Fabułą ukazująca dzieje Nikiszowca w czasie dwudziestolecia międzywojennego jest "Grzeszny żywot Franciszka Buły" Janusza Kidawy, opowiadający o problemach górników, podziale granicy śląsko-niemieckiej oraz obyczajowości tutejszych mieszkańców. Likwidacja starej zabudowy Giszowca stała się inspiracją dla filmu "Paciorki Jednego Różanća" w reżyserii Kutza. Fabuła opowiada o emerytowanym górniku, który buntuje się przeciwko wysiedleniu do nowopowstałych bloków "z wielkiej płyty" oraz wyburzeniu domu, w którym mieszkał razem ze swoją wielopokoleniową rodziną od urodzenia. Wszystkie części tryptyku śląskiego cieszyły się ogromną popularnością w czasach "gierkowskiej epoki" .W filmach występowali popularni polscy aktorzy m.in. Franciszek Pieczka, Ewa Wiśniewska oraz Andrzej Grabarczyk. Ustawienie tablic informacyjnych z fotosami akcji dziejącej się w filmach oraz informacjami na temat kulis realizacji produkcji filmowych, a także możliwość obejrzenia projekcji filmowych w którymś z obiektów na terenie osiedli mogłoby przyczynić się do wzrostu atrakcyjności tych markowych produktów turystycznych Katowic, a także stanowić ciekawy element dodatkowej oferty turystycznej miasta. Największym dziełem literackim, którego miejscem akcji, są również wyżej wymienione osiedla robotnicze jest "Czarny Ogród" wybitnej polskiej dziennikarki Małgorzaty Szejnert. Opowiada ona historię kilku rodów zamieszkujących te tereny w okresie XX wieku. Dzieło zostało nagrodzone kilkoma ważnymi nagrodami literackimi m.in. Nike (2008) oraz Nagrodą Literacką Angelus (2008)

TURYSTYKA EDUKACYJNA
Podróże studyjne i seminaryjne
Katowice, jako stolica Górnego Śląska oraz przykład miasta, którego gwałtowny rozwój przypadł na okres światowej rewolucji przemysłowej, mogą być ważnym punktem na trasie krajowych podróży studyjnych. Dla turystów zainteresowanych historią okresu XIX i XX wieku to miasto jest ważnym ogniwem podróży studyjnych, eksponującym takie przykładowe tematy jak "industrializacja terenów Polski w XIX wieku" lub "rozwój polskiego przemysłu w czasach rządów Edwarda Gierka". Z kolei dla znawców i miłośników architektury mikroregion będzie destynacją w czasie podróży studyjnej na temat "modernizm i funkcjonalizm w Polsce" czemu posłużą obiekty należące do Szlaku Moderny. Katowice są pierwszym polskim miastem gdzie budowano wieżowce, co miało miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, dzięki czemu miasto zwane było "Polskim Chicago". Uczestnicy akademickich podróży seminaryjnych mogą odwiedzać miasto w czasie wyjazdów terenowych dotyczących badań nad "stereotypowym krajobrazem Górnego Śląska", "problemem bezrobocia i innych zjawisk patologicznych w regionach przemysłowych" (socjologia), a dla geologów katowickie kopalnie będą inspiracją do badań złóż węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

Podróże językowe
Teren Katowic do tej pory zamieszkuje duża grupa rdzennej ludności, posługującej się charakterystycznym dla mieszkańców Górnego Śląska dialektem śląskim, znanym z wielu polskich filmów oraz seriali. Stanowi on istotny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, dlatego też ciekawym elementem komplementarnej oferty turystycznej byłaby możliwość zamówienia przewodnika po mieście, posługującego się dialektem, co uatrakcyjniłoby wykład w czasie oprowadzania grup wycieczkowych. Do innych składników oferty można byłoby włączyć warsztaty "gwary śląskiej" w formie lekcji na terenie Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, a także Szkołę "Gwary Śląskiej" dla zainteresowanych biegłym posługiwaniem się dialektem. Obecnie w regionie nie ma instytucji, posiadającej w ofercie podobne kursy, jednak dzięki powstaniu takiej placówki miasto stałoby się interesującą destynacją podróży językowych dla turystów z regionu i reszty kraju.

POWSZECHNA TURYSTYKA KULTUROWA
Turystyka eventowa kultury popularnej
W Hali widowiskowo-sportowej "Spodek" co roku odbywa się kilka prestiżowych wydarzeń muzycznych i sportowych. Do pierwszej grupy należy zaliczyć najstarszy w Polsce i jeden z największych na świecie festiwal muzyki bluesowej "Rawa Blues" organizowany od 1981 roku. Do tej pory podczas kilkunastu edycji imprezy na scenie pojawiło się szereg wybitnych muzyków z kraju i zagranicy m.in. Ryszard Riedel z zespołem Dżem, Ireneusz Dudek, Tadeusz Nalepa oraz Jody Williams. Impreza organizowana jest w październiku.
Rzesze fanów muzyki elektronicznej co roku w listopadzie pojawiają się na festiwalu "Mayday" będącego jedną z największych światowych imprez tego typu. Event organizowany od 1991 roku przyciąga Dj-ów z całe Europy. Impreza trwa nieprzerwanie przez 36 godzin. Ważną imprezą o randze krajowej jest OFF Festiwal organizowany w "Spodku" od 2010 roku: pojawiał się tu szereg wykonawców polskiej sceny alternatywnej m.in. zespół Hey, Pogodno, Maria Peszek oraz Kapela ze wsi Warszawa. Jego organizatorem jest Artur Rojek-wokalista zespołu Myslovitz.. Event organizowany jest co roku w sierpniu. Miłośników kina corocznie przyciąga Festiwal Filmów Kultowych: podczas 10 dni imprezy odbywa się projekcja filmów prezentujących dorobek światowych indywidualistów kina, m.in. Lyncha, Almodovara, Stone’a oraz Tarantino. Historia imprezy sięga roku 1998 w tym czasie w imprezach festiwalowych udział ponad 25 tysięcy uczestników. W klubach muzycznych na terenie miasta odbywa się również szereg eventów o znaczeniu regionalnym, są to m.in. Festiwal Gitary Elektrycznej oraz Festiwal Producentów Filmowych "REGIOFUN".

Turystyka historyczna, "żywej historii", tanatoturystyka
W mikroregionie znajduję się kilka ważnych miejsc historycznych zarówno w skali kraju jak i regionu, a na tutejszych cmentarzach pochowanych jest kilkanaście znanych polskich osobistości. Najważniejszym z takich miejsc jest Kopalnia "Wujek" gdzie 16.12.1981 roku w czasie protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego dokonano masakry, w wyniku której zginęło 9 górników, a kilkunastu zostało rannych. Akcję prowadziły oddziały ZOMO, jednak uczestniczyły w niej także czołgi. Była to jedna z najbrutalniejszych akcji skierowanych przeciw ruchowi oporu w okresie PRL. W 1991 roku na pamiątkę wydarzeń grudniowych w 1991 roku wybudowano pomnik. W 2008 roku utworzono z kolei Muzeum - Izbę Pamięci Kopalni Wujek m.in. z inscenizacją starcia górnika z funkcjonariuszem ZOMO, makietą (dioramą) kopalni odzwierciedlającą wydarzenia z 16 grudnia oraz dokumentalnym filmem Agnieszki Świdzińskiej.
Kolejnym ważnym miejscem historycznym jest Wieża Spadochronowa, znajdująca się w parku im. Tadeusza Kościuszki, gdzie 4 września 1939 roku w trakcie walk o obronę Katowic w bestialski zginęli lub zostali zamordowani polscy harcerze. Obecna wieża została wybudowana w latach 50 i jest jedyną konstrukcją tego typu w Polsce. Co roku na pamiątkę wydarzeń wrześniowych odgrywana jest inscenizacja historyczna wrześniowych wydarzeń. Istotnym celem z punktu widzenia historii administracji polskiej jest Siedziba Sejmu Śląskiego-historyczna siedziba jedynego w Polsce autonomicznego parlamentu, funkcjonującego w latach 1922-39. Katowice są także miejscem pochówku ważnych osobistości w skali kraju i regionu, m.in. Wojciecha Korfantego-przywódcy III powstania śląskiego, a następnie wicepremiera w gabinecie Wincentego Witosa, Henryka Mikołaja Góreckiego - wybitnego kompozytora muzyki poważnej oraz aktora Zbigniewa Cybulskiego (cmentarz na ulicy Francuskiej). W katowickich nekropoliach znajdują się zbiorowe mogiły ofiar Powstań Śląskich oraz obydwu wojen światowych. Miasto było miejscem zamieszkania kilku wybitnych postaci: noblistki Marii Göppert-Mayer (ul. Młyńska 5), alpinisty Jerzego Kukuczki (ul. Markiefki) oraz aktorki Aleksandry Śląskiej (ul. Kościuszki). Kopalnia Wujek została wpisana do ewidencji miejsc pamięci województwa śląskiego, a na domach nieżyjących już wybitnych katowiczan można znaleźć tablice pamiątkowe z informacją o zamieszkiwaniu przez nich danego budynku mieszkalnego. Coroczne inscenizacje wydarzeń grudniowych na autentycznym miejscu mogłyby przybliżyć młodszemu pokoleniu dramat stanu wojennego, a przy odpowiedniej promocji stać się jednym z ważniejszych produktów turystycznych miasta.

Turystyka religijna i pielgrzymkowa
W mieście ze względu na jego "młody" wiek nie ma historycznych katedr i sanktuariów, ale na krajobraz miejskich obiektów sakralnych składa się m.in. kilka architektonicznie unikatowych świątyń. Na terenie Katowic znajduje się największa w Polsce monumentalna Archikatedra Chrystusa Króla, zbudowana w latach 1927-55. Jej wysokość wynosi 60 metrów, a wymiary kształtują się w proporcjach 110 x 50 metrów. 20 czerwca 1983 roku miejsce to odwiedził papież Jan Paweł II. W kryptach kościoła pochowani są 3 biskupi śląscy Arkadiusz Lisiecki, Stanisław Adamski oraz Herbert Bednorz. Przy ulicy Warszawskiej znajduje się z kolei zabytkowy kościół ewangelicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego z 1858 roku, zbudowany w stylu neoromańskim. Kościół Garnizonowy pw. Kazimierza Królewicza z 1933 roku jest pierwszą polską świątynia wzniesioną w stylu funkcjonalizmu. Wewnątrz znajduje się oryginalne wyposażenie w stylu art deco: kamienny ołtarz główny i boczne, balustrada, chrzcielnica, rzeźby konfesjonały, ławki, lampy witraże. W Katowicach-Panewnikach znajduje się imponująca neogotycka bazylika Franciszkanów z zespołem klasztornym, wzniesione na początku XX wieku, gdzie co roku wystawiana jest największa w Europie szopka ołtarzowa. W kompleksie klasztornym znajdziemy także modernistyczną kalwarię oraz muzeum misyjne, mające w swej kolekcji eksponaty pochodzące z podróży misyjnych tutejszych zakonników. Miejsce to objęte jest początków XX wieku kultem maryjnym. Katowice są także siedzibą metropolii katowickiej, a także Muzeum Archidiecezjalnego gdzie znajduje się unikatowa wystawa śląskiej sztuki sakralnej z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych.

Turystyka obiektów poprzemysłowych i technicznych
Katowice, jako miasto przemysłowe, posiada wielki potencjał dla rozwoju turystyki industrialnej. Na jego terenie znajduje się kilkanaście nieczynnych obiektów przemysłowych, wymagających ponownego zagospodarowania. Udostępnione dla ruchu turystycznego obiekty przemysłowe na terenie miasta przeznaczone są na instytucje muzealne oraz galerie sztuki. W szybie kopalnianym dawnej kopalni "Wieczorek" znajduje się galeria "Szyb Wilson", a w 2013 roku kompleks dawnej kopalni węgla kamiennego "Katowice" zostanie siedzibą Muzeum Śląskiego. Jest to ciekawa i konkurencyjna oferta dla innych miast śląskich, ponieważ miasto ma swój pomysł na zagospodarowanie pokopalnianych kompleksów. Na terenie miasta znajduje się jeszcze kilkanaście niezagospodarowanych budynków poprzemysłowych: m.in. teren dawnej kopalni "Gottwald" z szybem "Kleofas" - zakład został zbudowany w 1840 roku i jest najstarszą kopalnią na terenie miasta, kompleks huty Baildon wybudowanej przez ojca współczesnego hutnictwa Johna Baildona, gdzie ochroną konserwatorską objęto m.in. budynek dyrekcji oraz zabytkową halę dawnej obróbki ciężkiej. Miejsce to mogłoby zostać zaadaptowane na unikatowe w skali kraju Muzeum Historii Hutnictwa. W Szopienicach znajduje się zabytkowy budynek dawnego browaru Mokrskich założonego w 1880 roku. Obecnie stanowi on siedzibę 74 firm.

Turystyka kulinarna
Teren Górnego Śląska bogaty jest w ogromną ilość produktów regionalnych i tradycyjnych. Do markowych kulinarnych specjałów regionu zaliczyć należy rolady wołowe, kluski śląskie oraz zupę "wodzionkę". Powyższe potrawy stanowią również jeden z ważniejszych elementów w karcie dań kuchni polskiej, dostępny w większości restauracji z polską tradycyjną kuchnią, jednak tylko w ofercie gastronomicznej śląskich restauracji są one przygotowywane według oryginalnych tradycyjnych receptur. W Katowicach znajduje się kilkanaście obiektów gastronomicznych oferujących w menu tradycyjną kuchnię śląską. Problemem jest natomiast niedostateczna lokali ze śląską ofertą kulturową w postaci tradycyjnych piwnych biesiad oraz z wystrojem nawiązującym do tradycji regionu. Do wizytówek miejskiej gastronomii zaliczyć należy Dworek pod Lipami na Giszowcu znajdujący się w budynku dawnej "Karczmy Śląskiej" - w menu lokalu można znaleźć kilkanaście potraw które podawane,są na zastawie ozdobionej wizerunkiem zabytkowej zabudowy osiedla. Jej elementy nawiązują swym kształtem do czasów przedwojennych, a nazwy poszczególnych dań napisane są także w gwarze śląskiej, dzięki czemu goście mogą poczuć autentyczny przedwojenny klimat tego miejsca. Na terenie Nikiszowca w maju odbywa się impreza kulinarna zwana "Święto Krupnioka" mająca charakter rodzinnego festynu, którego głównymi atrakcjami są pokazy kulinarne mistrzów kuchni oraz możliwość degustacji krupnioka - specjału znajdującego się na liście certyfikowanych produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Regionalna turystyka kulturowa
Kilka z wyżej wymienionych obiektów znajdujących się na terenie Katowic mogłyby stać się elementami multitematycznego szlaku kulturowego, eksponującego bogatą w wydarzenia historię oraz kulturową różnorodność Śląska. Z pewnością w przestrzeni takiego szlaku powinny się znaleźć: Klasztor Franciszkanów w Panewnikach jako ważny obiekt pielgrzymkowy, Muzeum Śląskie jako instytucja posiadająca liczne eksponaty związane z historią regionu, Muzeum Archidiecezjalne ze względu na unikatową kolekcje sztuki religijnej z regionu, a także Katedra Chrystusa Króla, będąca unikatowym elementem śląskiej architektury sakralnej. Wykonanie specjalnego folderu promocyjnego i stworzenie materialnego szlaku turystycznego prowadzącego przez trzy śląskie województwa pomogłoby w lepszej promocji samych walorów, a także obiektów, w których się znajdują. Wpłynęłoby to również na tworzenie większą motywację do tworzenia ofert turystycznych skierowanych dla turystów zagranicznych chcących poznać bogactwo kulturowe historycznego Śląska.
  

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij