Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 grudnia 2013, redaktor prowadzący numeru: Jacek Borzyszkowski

Numer 12/2013 (grudzień 2013)

 

Historia

 

Ewelina Bagniewska

Bydgoszcz i okolice - rys historyczny oraz rozwój kulturowy miasta i powiatu

Bydgoszcz i powiat bydgoski leżą w zachodniej części Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, która jest częścią większej jednostki morfologicznej, występującej pod nazwą Pradoliny Noteci-Warty lub też Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Od strony północnej do kotliny przylegają cztery jednostki fizycznogeograficzne. Zaczynając od wschodu, Dolina Dolnej Wisły, dalej na zachód Równina Świecka, Dolina Brdy oraz pojezierze Krajeńskie. Z zachodnią częścią Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej graniczy Dolina Środkowej Noteci, a od strony południowej, idąc od zachodu na wschód, Pojezierze Gnieźnieńskie oraz Pojezierze (zwane także Równiną) Kujawskie.
Bydgoszcz jest miastem na prawach powiatu, natomiast powiat bydgoski stanowi 7,8% (1,394 km kwadratowych) powierzchni województwa Kujawsko-Pomorskiego i jest usytuowany w jego środkowo-zachodniej części. W skład tego powiatu ziemskiego wchodzą dwa miasta: Solec Kujawski i Koronowo; osiem gmin : Białe Błota, Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Osielsko, Solec Kujawski i Koronowo. W granicach powiatu znajdują się 124 sołectwa, w skład których wchodzi 215 wiosek. Niektóre z nich zajmują dość szeroki obszar np. Białe Błota, Osielsko, Dąbrowa Chełmińska i Nowa Wieś Wielka. Wioski leżące w strefie podmiejskiej miasta Bydgoszczy, pełnią funkcje pozarolnicze (mieszkalne, handlowe, usługowe) oraz rekreacyjno-wypoczynkowe. Siedzibą starostwa powiatowego jest miasto Bydgoszcz.
Ze względu na swą wielkość i potencjał, w tym w zakresie dziedzictwa turystyczno - kulturowego Bydgoszcz, zdecydowanie dominuje w mikroregionie, poniekąd marginalizując pozostałe miejscowości.

Prehistoria
Tereny dzisiejszego powiatu bydgoskiego były zamieszkane już jedenaście tysięcy lat temu. Obecność człowieka na tym terenie, podobnie jak i na terenach całej dzisiejszej północnej Polski, jest po raz pierwszy poświadczona na dziewiąte tysiąclecie p.n.e. Wtedy to osiedlały się tu tymczasowo pierwsze grupy koczowników. Ślady tzw. kultury świderskiej odkryto w Pawłówku i Czersku Polskim. Za nimi na teren powiatu przybyli przedstawiciele kultury komornickiej oraz przybysze z północnej i zachodniej Europy. Upodobali sobie tereny Dolnej Wisły - ślady ich obecności znaleziono w Osowie i Lisim Ogonie. Po nich pojawili się przedstawiciele kultury ceramiki wstęgowej i pucharów lejkowych. Około 1200 roku p.n.e. tereny dzisiejszej Bydgoszczy zamieszkane były przez ludność kultury łużyckiej. W okresie od około 400 r. p.n.e. do połowy czwartego wieku n.e. kultury obecne na tych terenach pod wpływem wzajemnego oddziaływania, mieszały się. Ślady osad znajdujemy na terenach dzisiejszej Bydgoszczy, Gościeradza, Pawłówka oraz Smukały. Ludność miejscowa brała udział w handlu z Rzymianami, ponieważ w pobliżu Bydgoszczy przebiegał tak zwany szlak bursztynowy. W okresie wędrówek ludów z lat 375 - 570 n.e. spadła gęstość zaludnienia i zahamował się rozwój tych terenów. Okres pomiędzy 570 a 950 rokiem n.e. to na terenie Bydgoszczy i jej okolic czas rozwoju gospodarki rolniczo-hodowlanej. Powoli rozwijała się feudalna struktura społeczna. Powstawały większe ośrodki osadnictwa wiejskiego oraz małe grody obronne. Wspólnota rodowa upadła na rzecz wspólnoty terytorialnej i rozwinął się handel dalekosiężny. Pomiędzy VII a IX wiekiem powstały grodziska w Zamczysku oraz w Strzelcach Dolnych. W tym samym czasie powstała duża osada obronna w Gądeczu.

Dzieje miasta i powiatu od średniowiecza do 1772 roku
Jak pisze w kronice Gall zwany Anonimem, ziemie obecnego powiatu bydgoskiego w państwie piastowskim były terenami granicznymi i obronnymi państwa piastowskiego i terenów zamieszkałych przez plamiona pomorskie. Wprawdzie na czasy Bolesława Chrobrego brak jeszcze wzmianki o grodzie bydgoskim, ale pojawia się za to informacja o Wyszogrodzie (ulokowanym na obszarze dzisiejszego Fordonu). Gród bydgoski prawdopodobnie powstał pod koniec XI wieku, ponieważ po 1085 roku jest tu wzmiankowany dziś nieistniejący kościół pod wezwaniem św. Idziego, który jest charakterystycznym patronatem kościołów wznoszonych za panowania Władysława Hermana. Do tego grodu niejednokrotnie wdzierali się Pomorzanie, toteż dopiero po długotrwałych walkach, Bolesław Krzywousty w 1112 trwale utwierdził polskie panowanie nad tym terytorium, o czym przypuszczalnie wspomina Gall Anonim. Gród znajdował się w rejonie dzisiejszego placu Kościeleckich oraz w przestrzeni ulic Bernardyńskiej, Grodzkiej i Przy Zamczysku. Otoczony wałem drewniano-ziemnym, stał na wysepce utworzonej przez nieistniejące już ramię Brdy i strzegł przeprawy przez rzekę, która była częścią bursztynowego szlaku. Istnienie grodu potwierdzone jest także w dokumencie z 28 marca 1238 roku, wspominającym kasztelana bydgoskiego - Suzzlausa de Budegac (Sulisława z Bydgoszczy). Przebywał on w grodzie bydgoskim, który był jednym ze strategicznych i politycznych ogniw w księstwie kujawskim. Następna wzmianka o Bydgoszczy pochodzi z 1252 roku i dotyczy regulacji handlowych na przeprawie przez Brdę oraz komory celnej. Oprócz Bydgoszczy, na terenie pierwotnej kasztelanii leżało również kilka znaczących w okresie swej świetności, wsi - m.in. Byszewo, Osielsko, Przyłubie, Ostromecko.
Bydgoszcz (wraz z Wyszogrodem) na przełomie XIII i XIV wieku były terenami licznych konfliktów i działań wojennych pomiędzy polskimi królami a Pomorzanami, a później także Krzyżakami. W 1329 roku wojska Zakonu zdobyły Wyszogród oraz Bydgoszcz i spaliły te grody, które już nie zostały odbudowane. Na mocy rozejmu Krzyżaków z Władysławem Łokietkiem Bydgoszcz powróciła do Polski, ale rok później znów została zdobyta i przez dwanaście lat znajdowała się pod panowaniem Zakonu. Dopiero w 1343 na mocy traktatu kaliskiego Krzyżacy w zamian za Pomorze zwrócili Kujawy wraz z ziemią bydgoską królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Tan właśnie król 19 kwietnia 1346 roku nadał Bydgoszczy prawa miejskie: zasadźcami miasta byli Jan Kiesseluth i niejaki Konrad. Miało ono nosić nazwę Kunigesburg czyli Królewiec, która jednak nie utrwaliła się, a miasto ostatecznie przejęło nazwę od pobliskiego grodu.
Z pozostałych miast wchodzących w skład powiatu, to Solec Kujawski był najwcześniej lokowany. Już w 1325 roku za panowania Władysława Łokietki, książę kujawski Przemysł nadał Tomaszowi z Jaksic dziedziczne wójtostwo miejscowe, nadal istniejącemu już wówczas miastu prawo niemieckie. Warto podkreślić, że w dyplomie tym nie została określona nazwa nowego miasta. Dopiero w 1538 roku król Zygmunt I Stary w przywileju potwierdzającym lokację wyraźnie wymienia tę nazwę w brzmieniu: Solec.
Inne były początki Koronowa. Około połowy XIII wieku sprowadzono do Byszewa cystersów, którzy w 1286 roku uzyskali od księcia kujawskiego Ziemomysła, przywilej na lokację miasta na prawie magdeburskim. Jednakże około 1288 roku, po przeniesieniu klasztoru do Koronowa, upadł zamiar utworzenia miasta w Byszewie. Natomiast nowa siedziba konwentu, Koronowo uzyskało prawa miejskie od Kazimierza Wielkiego w 1359 roku, czyli 13 lat po Bydgoszczy. Z nieznanych przyczyn miasta jednak wówczas nie utworzono, a król musiał ponowić swoją decyzję w 1368 roku. Podniósł on wieś Smeysche do rangi miasta, lecz nie nazwał jej jeszcze Koronowem. Pierwotnie używano nazwy Byszewo a potem Nowe Byszewo aby odróżnić je od dawnej siedziby zakonników cysterskich. Nazwa Koronowo zaczyna być stosowana dopiero od XV wieku. Najpóźniej prawa miejskie na prawie chełmińskim uzyskał Wyszogród. Stało się to dopiero w 1382 roku na mocy przywileju Władysława Opolczyka. W 1409 roku pojawia się wzmianka o Fordonie położonym dwie mile od Wyszogrodu. Jego pierwsi mieszkańcy zapewne pochodzili z Wyszogrodu, który w późniejszych latach stawał się wyludnioną wioską. W lipcu 1424 roku król Władysław Jagiełło wystawił nowy ważny dokument dla miasta, tym razem oparty o prawo magdeburskie.
W czasach wojen z Zakonem Krzyżackich Bydgoszcz odgrywała bardzo ważną rolę strategiczną: kto panował nad zamkiem bydgoskim, ten posiadał przewagę na Kujawach. W sierpniu 1409 roku zamek został zdobyty przez Krzyżaków, a w październiku, po tygodniowym oblężeniu, odbity przez wojska polskie. Dnia 8 października podpisano z Zakonem Krzyżackim rozejm właśnie pod Bydgoszczą. Miał on obowiązywać do 24 czerwca 1410 roku.
Także Koronowo w wiekach średnich było celem licznych najazdów Zakonu Krzyżackiego. W czasie wielkiej wojny z Krzyżakami w latach 1409 - 1411 właśnie pod Koronowem miała miejsce jedna z kluczowych bitew drugiego etapu wojny. Dnia 10 października 1410 roku w rejonie wsi Łąsko wojska polskie pokonały w tej bitwie wojska zakonne. Po odsuniecie zagrożenia krzyżackiego w mieście nastąpiły lata największego rozwoju. Koronowo stało się ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Jego rangę podniosły przywileje królewskie nadane przez Kazimierza Jagiellończyka w latach 1476 i 1484, zezwalające na odbywanie się dwóch jarmarków w roku oraz cotygodniowego targu.
Najważniejsze zabytki Koronowa powstały jeszcze w średniowieczu i są związane z pobytem cystersów. Jest to zespół pocysterski oraz kościół filialny pw. św. Andrzeja. Pierwsze wzmianki o budowie zabudowań klasztornych zespołu pocysterskiego pochodzą już z końca XIII wieku. Drugi kościół w Koronowie św. Andrzeja został zbudowany w latach 1382 - 1396. W powiecie zachowały się także ruiny zamku w Nowym Jasieńcu, który został zbudowany w latach 1377 - 1392 i pełnił rolę przygranicznej kasztelanii.
Solec Kujawski w latach 1332 - 1343 był okupowany przez Zakon Krzyżacki, a następnie, w związku z dogodnym położeniem został kilkakrotnie miejscem rokowań polsko-krzyżackich. Władysław Warneńczyk w 1441 roku zastawił miasto kasztelanowi inowrocławskiemu Mikołajowi Szarlejskiemu. W 1457 trafiło ono jako zastaw w ręce rodu Kościeleckich. Okres rozwoju miasta przypada na wiek XIV i połowę wieku XV oraz wiek XVI, kiedy uczestniczyło ono aktywnie w handlu wiślanym, w tym handlu solą, od czego wywodzi się nazwa ośrodka. Rozwój Solca Kujawskiego był bardzo utrudniony ze względu na położenie w połowie drogi między dwoma konkurującymi ze sobą miastami czyli Bydgoszczą i Toruniem.
W 1457 roku w ręce możnego rodu Kościeleckich na przeszło na 150 lat przeszło całe starostwo bydgoskie. W okresie ich rządów, w 1480 roku. został sprowadzony do Bydgoszczy Zakon Bernardynów. Do dziś zachowała się po tym konwencie cenna biblioteka, zawierająca 1382 woluminy, w tym cenne na skalę światową pisma Savonaroli. Bernardyni wznieśli drewniany kościół i klasztor, po spaleniu którego w latach 1545-1552 wybudowano obecny. Dzisiaj świątynia pobernardyńska przy ulicy Bernardyńskiej pełni rolę kościoła garnizonowego. W 1502 roku ukończono budowę kościoła pw. św. Marcina i Mikołaja, czyli bydgoską farę. Trzecim znaczącym zabytkiem sakralnym miasta Bydgoszczy jest kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wybudowany w latach 1582-1646 staraniem mieszczan. Są to tzw.. dzisiejsze Klaryski.
O ówczesnej randze miasta świadczy też to, że w 1520 r. gościło ono obrady Sejmu (tzw. bydgosko - toruńskiego).
W wieku XVI rozkwitało gospodarczo także Koronowo. W mieście funkcjonował browar i młyn, zajmowano się rzemiosłem, hodowlą i rolnictwem. Opat Wawrzyniec Zaliński w 1597 nadał miastu ziemie uprawne we wsi Nowy Dwór, ufundował także kościół i Szpital Świętego Ducha. Upadek gospodarczy miasta nastąpił na skutek obu wielkich wojen szwedzkich (potop z 1655, potem wojny północne na początku XVIII wieku) oraz klęsk żywiołowych: zaraz i pożarów.
Inaczej potoczyły się w tym czasie dzieje okolic Solca Kujawskiego. W XVI wieku sprowadzono na te tereny mennonitów zwanych tu Olendrami, ponieważ pochodzili głównie z Holandii. Ta grupa ludności wykorzystała swoją wiedzę z zakresu inżynierii wodnej i w krótkim czasie uczynniła z bagien i rozlewisk tereny urodzajne. Zabytki olenderskiej kultury mennonickiej zachowały się do dziś w Przyłubiu, Makowiskach i w Otorowie.
Na mocy przywileju króla Zygmunta III z 1594 roku Stanisław Cichowski został, pierwszym dzierżawcą mennicy w Bydgoszczy. Została ona otwarta w 1613 roku i funkcjonowała do 1688 roku, ponieważ postanowiono przenieść ją do Warszawy. W 1617 roku biskup włocławski Paweł Wołucki sprowadził do Bydgoszczy zakon jezuitów. To właśnie oni w latach 1637 - 1649 zbudowali kolegium jezuickie, którego gmach jest obecnie Ratuszem Miejskim.
Ostatni okres dobrobytu Bydgoszczy w XVII wieku przypada na lata po 1630 roku, kiedy został odnowiony zamek bydgoski, a pośrednictwo w handlu zbożem i solą ponownie ożywiło się po okresie zastoju w dobie pierwszej wojny północnej. To z tego okresu pochodzi pierwszy historiograficzna relacja podkreślająca znaczenie miasta. Jej autor, Szymon Starowolski w 1632 r. napisał: "Bydgoszcz jest miastem murowanym, sławnym z kolegium księży Towarzystwa Jezusowego". W tej samej pracy wspomniane zostały też Solec i Koronowo.
Czas potopu szwedzkiego w latach 1655 - 1660 okazał się dla Bydgoszczy wyjątkowo nieszczęśliwym okresem. Prawdopodobnie już w sierpniu 1655 roku miasto dostało się pod okupację szwedzką a jego mieszkańcy byli systematycznie ograbiani przez najeźdźców z północy. Dnia 27 kwietnia następnego roku, dzięki buntowi mieszczan bydgoskich przeciwko okupantowi, Stefan Czarniecki odbił miasto. Niestety, krótko po jego wyjeździe Szwedzi zdobyli je ponownie 26 maja, a po pięciu dniach przybył tu król Karol Gustaw. W połowie października Polacy znów odbili miasto. Na przełomie października i listopada 1657 przybyli do Bydgoszczy król Polski Jan Kazimierz wraz z małżonką Marią Ludwiką oraz książę pruski i elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem z małżonką i licznymi dygnitarzami. PO negocjacjach, podpisano wówczas w mieście traktaty welawsko-bydgoskie, ostatecznie uwalniające Prusy Książęce z (czysto już wtedy iluzorycznej) zależności lennej od Rzeczypospolitej, a jednocześnie zapewniające porzucenie przez elektora wspierania króla szwedzkiego. W maju 1658 roku Szwedzi po raz trzeci zdobyli Bydgoszcz, tym razem za pomocą podstępu. Okupacja ta trwała do 18 maja, pomimo jej krótkiego trwania miasto poniosło olbrzymie straty materialne, z których nie było w stanie się podnieść przez kolejne lata.
Także w pierwszej ćwierci XVIII wieku Bydgoszcz była areną licznych działań wojennych. Okres trzeciej wojny północnej w latach 1700 - 1721 przyniósł miastu kolejne zniszczenia. W tym czasie w mieście przebywali Sasi, Szwedzi, Rosjanie oraz partyzanci polscy. Zarazy dodatkowo zwiększyły skalę upadku miasta.

Pod zaborem pruskim
Następne lata nie przyniosły Bydgoszczy polepszenia sytuacji. Już w 1733 roku wojska rosyjskie w pościgu za królem-elektem Stanisławem Leszczyńskim wkroczyły do miasta, a za nimi później także wojska saskie. Po ich wycofaniu się ograbioną Bydgoszcz nawiedziła klęska głodu. Podczas wojny siedmioletniej, w latach 1756 - 1763 miasto musiało z kolei zapewnić zakwaterowanie wojskom rosyjskim maszerującym na Brandenburgię. W 1759 roku pruska armia zniszczyła magazyny w Bydgoszczy, ale mimo tego Rosjanie nadal wykorzystywali miasto jako centrum kwaterunkowe i bazę zasobów gospodarczych. Pruska oraz polska armia przybyły do miasta w lipcu 1763 roku i korzystały z jego magazynów. Także w czasie konfederacji barskiej (1768-72) okolice Bydgoszczy były areną działań wojennych.
W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Bydgoszcz wraz z okolicą (w tym cysterskimi posiadłościami wokół Koronowa i Solcem) znalazły się w zaborze pruskim znalazła się w granicach zaboru pruskiego. Dramatyczne położenie miasta i ziemi bydgoskiej w tym okresie uwidaczniają zarówno inwentarze oraz lustracje dóbr, jak i późniejsze świadectwa. Wystarczy wspomnieć, że według Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego w 1772 r. w Bydgoszczy zamieszkiwało ledwie 600 osób (wyłącznie katolickiego wyznania), a dawna zabudowa leżała w gruzach.
Koronowo liczyło w roku 1772 706 mieszkańców - a więc więcej niż Bydgoszcz. XIX wiek był także czasem ożywienia gospodarczego tego miasta. Powstawały tu młyny, tartaki oraz cegielnia. Koronowo zostało małym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym, co było spowodowane bliskością Bydgoszczy stanowiącej centrum gospodarki regionu. Po 1819 roku, kiedy doszło do kasacji Zakonu Cystersów, należący do niego kościół zyskał status parafialnego, a zabudowania klasztorne przystosowano na więzienie.
Zmiana przynależności państwowej Bydgoszczy przyniosła miastu korzyści ekonomiczne. Z okresu bezpośrednio po pierwszym rozbiorze w Bydgoszczy zachował się budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej wybudowany w latach 1774 - 1778 jako budynek deputacji kameralnej, następnie od 1871 będący siedzibą sądu, a od 1905 roku budynkiem biblioteki. W latach 1773 - 1775 rozpoczęto także budowę strategicznej dla wschodniej części państwa pruskiego drogi wodnej: Kanału Bydgoskiego, łączącego Noteć (a przez nią Wartę i Odrę) z Wisłą, który później w latach 1792 - 1805 był modernizowany. Jego budowę zaplanowano jeszcze przed zaborami. Rozwój Bydgoszczy był wspierany przez króla pruskiego Fryderyka II także na inne sposoby. Na terenie miasta prowadzono akcję germanizacyjną, która związana była z próbą stworzenia w Bydgoszczy centrum pruskiej administracji. Dzięki działaniom władz pruskich miasto stało się dużym ośrodkiem przemysłowym. Z okresu budowy Kanału Bydgoskiego pochodzą także spichlerze przy ulicy Grodzkiej. Wraz z nią zaczął się nowy okres zagospodarowania Wyspy Młyńskiej, która miała się stać centrum Młynów Królewskich. Prace na Wyspie rozpoczęto już w 1774 roku. Pod koniec XVIII wieku powstał także gmach dzisiejszego budynku PZU przy ulicy Grodzkiej, który wzniesiono jako budynek rafinerii cukru trzcinowego, a do jego budowy wykorzystano cegły z zamku bydgoskiego.
W jesieni 1806 roku miasto zajęli Francuzi, a od 1807 roku znalazło się ono w granicach Księstwa Warszawskiego. W nowej strukturze administracyjno-państwowej Bydgoszcz awansowała do rangi stolicy departamentu. Dnia 18 stycznia 1813 roku armia rosyjska podążając za wycofującymi się wojskami Napoleona, zdobyła Bydgoszcz. Kolejny raz miasto musiało zaspokajać potrzeby wojska stacjonującego w mieście i okolicach. Po Kongresie Wiedeńskim Bydgoszcz ponownie znalazła się w zaborze pruskim, w obrębie tzw. Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zostając stolicą jednej z dwóch jego rejencji. Był to okres kiedy miasto - zwane też "Małym Berlinem" - osiągnęło najwyższą przed I Wojną Światową rangę i skalę rozkwitu gospodarczego. Stwierdzenie to odnieść można również do pozostałej części powiatu. Rządy pruskie (po 1871 - niemieckie) wpłynęły też na ukształtowanie istniejącego w znacznej mierze do dziś obrazu kulturowego całego regionu. Dowodem na to są bardzo liczne, charakterystyczne, zasadniczo nie tynkowane budynki z czerwonej cegły. Szczególnie dużą i cenną grupę wśród nich stanowią obiekty użyteczności publicznej (gmachy urzędowe, szkoły), zakłady przemysłowe oraz świątynie miejskie i wiejskie, w znacznej mierze protestanckie, budowane dla napływających w dużej liczbie osadników niemieckich. W XIX wieku w samej Bydgoszczy zbudowano wiele ocalałych do dziś zabytków. W tym czasie powstała większość budynków znajdujących się na Wyspie Młyńskiej. Dzisiejsza Karczma Młyńska pochodzi z 1835 roku i pierwotnie pełniła funkcje budynku magazynowego. W roku 1849 powstał zespół największych budowli na Wyspie Młyńskiej tzw. "Młyny Rothera" a w latach 1859-61 wzniesiono również Młyn Camphausena tzw. Czerwony Spichlerz. Natomiast w 1899 roku willowy budynek mieszkalny dla członków zarządu, dzisiejszy Dom Leona Wyczółkowskiego. Głównymi zabytkami architektonicznymi z XIX wieku, poza licznymi kamienicami są: Siedziba Regencji Bydgoskiej wybudowana w latach 1834-36 i zaprojektowana przy współudziale architekta Karla Friedricha von Schinkla. Obecnie pełni ona rolę Urzędu Wojewódzkiego. W drugiej połowie XIX wieku rozwój gospodarczy miasta przyspieszyło powstanie węzła wodnego oraz otwieranie począwszy od 1846 połączeń kolejowych, m. in. z Prusami Wschodnimi (1851), Warszawą (1862), Gdańskiem i Poznaniem, a potem stopniowo mniejszymi ośrodkami. W Bydgoszczy powstał duży dworzec kolejowy, miał tu swoją siedzibę zarząd kolei na obszar całej wschodniej części państwa pruskiego, i od tej pory miasto jest nieprzerwanie ważnym węzłem komunikacyjnym. Także dzięki kolei miasto stało się ważnym ośrodkiem m.in. przemysłu metalowego i budowy maszyn. Siedziba Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy wybudowana została w latach 1886 - 1889, zaś kompleks Poczty Głównej powstał w latach 1883 - 1885. W XIX powstał także budynek Teatru Miejskiego który w 1945 roku uległ zniszczeniu podczas działań wojennych. W okresie XIX i I poł. XX wieku wzniesiono także kilka obiektów sakralnych, m. in.: kościół pw. śś. Piotra i Pawła w latach 1872 - 76, kościół pw. św. Andrzeja Boboli (1900 - 1903), kościół pw. św. Józefa (1904 - 1906), kościół św. Trójcy (1910 - 1912), kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w latach 1910 -12.
Solec Kujawski, podobnie jak pozostałe miasta powiatu bydgoskiego, w drugiej połowie XVII wieku i w XVIII wieku niszczony był przez zarazy, żywioły i przez wojny. Kiedy w 1772 roku wcielono go do zaboru pruskiego, liczył zaledwie 45 rodzin. Ponowny rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX w związku z budową linii kolejowej z Bydgoszczy do Torunia w 1861 roku oraz powstawaniem w późniejszych latach zakładów przemysłowych. Zwarta zabudowa centrum tego miasta oraz obie jego zabytkowe świątynie (dawniej: katolicka i ewangelicka) pochodzą z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W okresie panowania pruskiego w miejscowości Ostromecko w 1849 roku wybudowano obszerny klasycystyczny pałac.

Powrót ziemi bydgoskiej do Polski i jej dzieje w XX wieku
W czasie Powstania Wielkopolskiego w zimie 1919 w Bydgoszczy znalazło się wielu ochotników, którzy wzięli w nim udział. Ciężkie walki powstania toczyły się pod pobliskim Szubinem, a najbliżej Bydgoszczy podeszły oddziały poznańskie, zajmując wieś Brzoza Bydgoska, położoną zaledwie kilka kilometrów na południe od miasta. Nie zdecydowano się jednak na szturm Bydgoszczy z powodu siły stacjonującego tu niemieckiego garnizonu i znacznego wówczas stopnia germanizacji miasta sięgającego między 70 a 80% ogółu mieszkańców. Dlatego wojsko polskie wkroczyło do miasta dopiero 20 stycznia 1920 roku, na podstawie postanowień Traktatu Wersalskiego, przywracając je tym samym w granice odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Bydgoszcz została początkowo włączona do województwa poznańskiego, a rejencja bydgoska uległa likwidacji. Miasto pozostało największym miastem powiatowym w województwie poznańskim aż do 1938 roku, kiedy to Bydgoszcz włączono do województwa pomorskiego z siedzibą władz w Toruniu. W okresie 1920-1939 nastąpiła szybka repolonizacja miasta, wielokrotnie wzrósł także jego obszar, dochodząc do samej linii Wisły, pojawiły się także nowe gałęzie przemysłu. Miasto było także ważnym ośrodkiem militarnym, licznie stacjonowało tu polskie wojsko. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w 1923 roku utworzono Muzeum Miejskie, które mieściło się w kamienicy przy Starym Rynku. W okresie międzywojennym powstało 6 nowych kościołów m. in: św. Wincentego a' Paulo, Bazylika Mniejsza w latach 1925 - 38 oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1925.
Do Koronowa oddziały polskie wkroczyły 26 stycznia 1920 roku, przyłączając miasto do Polski. Administracyjnie miasto zostało przyłączone do powiatu bydgoskiego w ówczesnym województwie poznańskim. Z dniem 1 kwietnia 1938 cały powiat przeszedł do województwa pomorskiego. Przemysł w okresie międzywojennym w Koronowie był słaby, a główną składową gospodarki stanowiło rolnictwo.
Podczas kampanii wrześniowej Bydgoszcz, opuszczona przez polskie oddziały, została zajęta przez Niemców 3 września 1939. Jednak w pierwszych dniach wojny doszło do utarczek wycofujących się jednostek polskich z niemieckimi dywersantami wśród których większość stanowili miejscowi Niemcy. Część z nich pojmano i z wyroku sądów doraźnych rozstrzelano. Fakt ten wykorzystała propaganda hitlerowska, ukazując stronę polską w niekorzystnym świetle, a nawet uzasadniając tym wydarzeniem samą napaść na Polskę. W propagandowych tekstach i audycjach niemieckich nadano temu incydentowi nazwę "Bromberger Blutsonntag" - czyli "bydgoskiej krwawej niedzieli". Natychmiast po wkroczeniu wojska niemieckiego rozpoczęto także represje na polskiej ludności. Publiczne rozstrzelanie członków polskich elit (m.in. licznych przedstawicieli duchowieństwa i urzędników) na bydgoskim Starym Rynku upamiętnia monumentalny pomnik. Egzekucje odbywały się jednak także w innych miejscach: m.in. w Tryszczynie i w tzw. "Dolinie Śmierci" w pobliżu Fordonu), wielu Polaków deportowano wówczas do tworzonych obozów koncentracyjnych. Już w grudniu 1939 przeprowadzono także szeroko zakrojoną akcję wysiedlania polskiej ludności z Bydgoszczy. Do domów wytypowanych Polaków wchodzili żołnierze, dając im kilkadziesiąt minut na spakowanie wyznaczonej ilości rzeczy (płaszcz, sztućce w liczbie przypadającej na ilość osób) i transportując ich na dworzec, umieszczając w towarowych wagonach. Pociągi z wysiedlonymi docierały do Generalnego Gubernatorstwa (m.in. na Lubelszczyznę, w okolice Lubartowa), gdzie otwierano wagony i pozostawiano ich swemu losowi.
Bydgoszcz została wcielona do Rzeszy i włączona do okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie. W rejencji bydgoskiej Niemcy ustanowili siedem powiatów. Powiat bydgoski poza miastem zamieszkiwało niemal sześćdziesiąt tysięcy osób. Także w mniejszych ośrodkach ,zwłaszcza w Koronowie, okupanci niemieccy realizowali planową akcję ucisku miejscowej ludności, eksterminacji jej elit oraz rabunku lub niszczenia kulturalnych dóbr polskich. Oblicza się, że w latach 1939-1945 na skutek działań wojennych lub represji życie straciło około 12 tysięcy Polaków z Bydgoszczy i powiatu, a znacznie większa liczba padła ofiarą wysiedleń i wywózek do pracy przymusowej. W samej Bydgoszczy nazistowskie władze rozpoczęły akcję nadawania miastu "niemieckiego oblicza", wyburzając w tym celu całe szeregi domów, a nawet pierzeje Starego Rynku. Na skraju miasta i Puszczy Bydgoskiej wzniesiono na potrzeby wojenne wielkie zakłady produkcji prochu "Dynamit AG Vorm. Alfred Nobel & CO Bromberg".

Od roku 1945 do współczesności

W drugiej połowie stycznia ziemia bydgoska została wyzwolona przez oddziały Armii Sowieckiej, (prawobrzeżna Bydgoszcz już 24 stycznia, Koronowo - w dniu 26 stycznia). W marcu 1945 roku w mieście i powiecie ustanowiono na powrót polską administrację. Bydgoszcz stała się tymczasową stolicą województwa pomorskiego, a następnie - po reformie administracyjnej w 1950 roku - stolicą nowo powołanego województwa bydgoskiego. Określiło to na trwałe nową rangę miasta oraz wpłynęło na jego dalszy rozwój. W latach powojennych Bydgoszcz szybko się powiększała, stając się miastem leżącym już nie tylko nad Brdą, ale także nad Wisłą. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych miasto stało się znów dużym ośrodkiem wojskowym i garnizonowym, co w pewnym stopniu przyczyniło się do jego rozwoju. Między innymi w 1948 powołano do istnienie Zjednoczone Zakłady Rowerowe (późniejszy "Romet"), które na dziesięciolecia uzyskały sobie wiodącą markę w kraju jako producent rowerów i motorowerów. W latach pięćdziesiątych Bydgoszcz przekształciła się w wielobranżowy ośrodek przemysłowy o bardzo zróżnicowanej strukturze produkcji. Rozwijał się tu przemysł elektrotechniczny (m.in. produkcja baterii i akumulatorów), maszynowy, drzewny, spożywczy oraz chemiczny. Sytuacja ta utrzymywała się przez kolejne dziesięciolecia. W tym czasie najważniejszym wydarzeniem w historii Koronowa było utworzenie zalewu i budowa hydroelektrowni i na potrzeby energetyczne: w latach 1956-62 zbudowane zostały zapora i hydroelektrownia, a także spiętrzono wody Brdy.
W 1975 roku dotychczasowy obszar województwa bydgoskiego został podzielony na trzy mniejsze województwa (obok bydgoskiego: toruńskie i włocławskie). Bydgoszcz nie utraciła jednak rangi stolicy województwa bydgoskiego. Ogromne znaczenie miało dla miasta przyłączenie w 1973 roku samodzielnego dotąd Fordonu. Zbudowano również wiele nowych osiedli mieszkaniowych. W latach siedemdziesiątych zapoczątkowano ponadto zagospodarowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku).
Rok 1989 otworzył nowe możliwości dla rozwoju ekonomicznego. Jednak restrukturyzacji i nowym warunkom funkcjonowania nie sprostało wiele przedsiębiorstw. Upadła cześć znaczących i dużych przedsiębiorstw.
Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku został utworzony powiat ziemski bydgoski, a miastem powiatowym stała się Bydgoszcz. Od tego roku miasto pełni również funkcję siedziby wojewody kujawsko-pomorskiego.
Po II wojnie światowej wzniesiono w Bydgoszczy nowy gmach Teatru Polskiego (w 1948 roku), Filharmonię Pomorską w latach 1954 -58 oraz Operę Novą w 2006 roku. Bydgoszcz stała się również ważnym ośrodkiem akademickim. W 2005 roku na bazie wcześniej funkcjonującej Akademii Bydgoskiej, utworzono tu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, a w 2006 roku Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (wcześniej Akademia Techniczno-Rolnicza). Innym istotnym wydarzeniem podnoszącym rangę miasta było utworzenie w 2004 roku Diecezji Bydgoskiej.
Po okresie zastoju w ostatnich latach zaczął ponownie rozwijać się również Solec Kujawski. W pobliżu miasta w latach 1998-99 wybudowano maszt radiowy. Ostatnio podjęte przedsięwzięcia, mające istotny wpływ na rozwój miasta Kujawskiego to oddanie do użytku w 2000 roku Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz otwarcie w 2008 roku Jura Parku, stanowiącego znaczący magnes turystyczny. Stworzenie Szlaku Cysterskiego (pętli pomorskiej) i stopniowa modernizacja jego oferty, a także poprawiająca się koordynacja i promocja tego systemu stworzyły nowe szanse dla Koronowa i Byszewa. Podejmowane inwestycje w centrum Bydgoszczy, a także rozwijanie oferty i powołanie nowych placówek muzealnych (m.in. nowatorskiej ekspozycji Exploseum w 2011) wyznaczają także nowe możliwości dla Bydgoszczy jako ośrodka turystyki kulturowej.

Literatura:
Bykowski W., 2011, Atrakcje Bydgoszczy i okolic, Bydgoszcz
Chrzanowski T., Kornecki M., 1977, Katalog zabytków sztuki w Polsce.t. 11, z. 3, Dawne województwo bydgoskie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
Galon R, 1967, Położenie i zasadnicze cechy geograficzne, [w:] Województwo bydgoskie, Bydgoszcz
Biskup M. (red.), 1991, Historia Bydgoszczy, t. 1, Do roku 1920, BTN, Warszawa-Poznań
Biskup M. (red.), 1999, Historia Bydgoszczy, t. 2 cz. 1, 1920-1939, BTN, Bydgoszcz
Biskup M. (red.), 2004, Historia Bydgoszczy, t. 2 cz. 2, 1939-1945, BTN, Bydgoszcz
Janiszewska - Mincer B., 2001, Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1806, Toruń
Jeleniewski M. K., 2006, Inny niż wszystkie - powiat bydgoski, Starostwo Powiatowe, Bydgoszcz
Ranuszkiewicz E. (red.), 2000, Powiat bydgoski: turystyka, Bydgoszcz
Kabaciński R., 1994, Miasto i mennica. Kartka z dziejów staropolskiej Bydgoszczy [w:] 400-lecie mennicy bydgoskiej 1594 - 1994, Referaty z sesji numizmatycznej, Bydgoszcz
Kabaciński R., 1970, Rejestry ekonomiczne miasta Bydgoszczy z lat 1742 - 1765, Źródła do dziejów Bydgoszczy, nr 6, Bydgoszcz
Biskup M. (red.), 1968, Koronowo. Zarys dziejów miasta, Bydgoszcz
Loose I., 2009, Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz
Górski Z., Pakulski J., Tomczak A. (red.), 1996, Lustracje województwa wielkopolskiego i kujawskiego 1659 - 1665. cz. 2, Toruń
Mietz A., 1980, Polskie zbiory źródeł kartograficznych do studiów nad rozwojem i dziejami Bydgoszczy z lat 1772 - 1806 [w:] Prace Komisji Historii BTN, t. 14, Warszawa - Poznań
Mietz A., 2001, Województwo kujawsko-pomorskie - pytanie o region [w:] Prace Komisji Historii, t. 17, Bydgoszcz
Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wyd. Proksenia, Kraków
Mincer F., 1981, Gród bydgoski i jego pierwsi kasztelanowie [w:] Kalendarz Bydgoski, Bydgoszcz
Parucka K., Raczyńska-Mąkowska E., 1997, Katalog zabytków województwa bydgoskiego, Bydgoszcz
Potomski C., 1968, Pradzieje Bydgoszczy, [w:] Dzieje Bydgoszczy: calendarium, Guldon Z. (red.) Bydgoszcz
Starowolski S., 1976, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego […], Kraków
Umiński J., 1996, Bydgoszcz. Przewodnik, Bydgoszcz
Wróbel Z., 2011, Bydgoszcz : przewodnik turystyczno-kulturalny, Bydgoszcz
www.powiat.bydgoski.pl  (dostęp 18.09.2013)
www.bydgoszcz.pl  (dostęp 18.09.2013)
www.turystyka.torun.pl  (dostęp 18.09.2013)
www.koronowo.pl  (dostęp 18.09.2013)
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij