Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 2 lutego 2014, redaktor prowadzący numeru: Szymon Czajkowski

Numer 2/2014 (luty 2014)

 

WYWIAD

 

Rozmowa z Anną Golec - prezesem Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów z siedzibą w Kadłubie.

"Turystyka Kulturowa": Jest pani prezesem LGD "Kraina Dinozaurów". Proszę powiedzieć dlaczego zdecydowała się pani kierować tą organizacją?
Anna Golec: Odkąd pamiętam zawsze udzielałam się społecznie, działałam na rzecz swojej miejscowości, biorę udział w różnych akcjach charytatywnych przewodniczę stowarzyszeniu Odnowy Wsi a obecnie pełnię funkcję prezes zarządu LGD (zarząd pełni funkcje nieodpłatnie) a pracuje jako kierownik biura Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów". Program LEADER bardzo mnie zainspirował, ponieważ jest programem oddolnym, skierowanym do lokalnych społeczności które dobro leżało mi zawsze na serce. Praca w LGD daje mi możliwość realizowania swoich pasji i pomysłów. Wierzę, że zaangażowanie społecznika na rzecz danej społeczności powoduje, że dzięki jego działaniom powstaje dobro wspólne, z którego potem korzystają wszyscy.

TK: Na jakiego typu działaniach skupia się stowarzyszenie? Kim są jego członkowie? W jaki sposób pozyskują Państwo środki finansowe na swoją działalność?
AG: Stowarzyszenie LGD " Kraina Dinozaurów" jest jedną z dwunastu Lokalnych Grup Działania, które działają na terenie Opolszczyzny. Obszar działania to w sumie 7 gmin z 3 różnych powiatów - oleskiego, opolskiego i strzeleckiego, w tym m.in. Chrząstowice, Ozimek i Turawa. Lokalne Grupy Działania działają w ramach osi 4 PROW - LEADER. Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego przez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami oraz ich waloryzacją. Dlatego też nasza aktywność skupia się na wykorzystaniu posiadanych walorów turystyczno - rekreacyjnych obszaru, a w szczególności odkrycia paleontologicznego na skalę światową oraz zasobów wodnych i leśnych do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia inicjatyw społeczno - gospodarczych.
Stowarzyszenie prowadzi szereg działań, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów-organizuje szkolenia, spotkania, konkursy, przeglądy, promuje lokalne walory na targach, jarmarkach, prowadzi działania informacyjne, inwentaryzacyjne, organizuje konferencje, wydaje publikacje. Ponadto w ramach działalności LGD organizowane są nabory wniosków o dofinansowanie z działań takich jak Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe Projekty. Przed każdym z naborów LGD organizuje szkolenia i konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, które mają pomóc im prawidłowo aplikować o środki w ramach tych działań. Członkiem Stowarzyszenia może zostać właściwie każdy kto chce działać na rzecz rozwoju naszego obszaru i lokalnej społeczności - członkowie podzieleni są na 3 grupy - sektor publiczny, sektor gospodarczy i osoby fizyczne.

TK: Co może przyciągnąć turystów kulturowych do "Krainy Dinozaurów"? Co w tradycji lokalnej wyróżnia się najbardziej?
AG: Na terenie LGD "Kraina Dinozaurów" można znaleźć wiele ciekawych miejsc, związanych z lokalną historią, tradycją i kulturą, które mogą przyciągnąć turystów. Stowarzyszenie w ramach swoich działań wykonało m.in. inwentaryzację kulturowo- historyczną obszaru, dzięki której zostały zebrane i usystematyzowane informacje o cennych obiektach znajdujących się na tym terenie. Inwentaryzacja jest dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainadinozaurow.pl. Z inicjatywy LGD zrealizowany został również projekt współpracy pod nazwą "Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania". W jego ramach wspólnie z czeskimi partnerami utworzyliśmy szlak lokalnych izb tradycji, składający się w sumie z 18 obiektów. Na terenie gminy Chrząstowice izby takie funkcjonują w Dańcu i Dębskiej Kuźni, na terenie gminy Turawa w Ligocie Turawskiej. Na szlaku znalazł się również zabytkowy kościół w Bierdzanach oraz Muzeum Paleontologiczne w Krasiejowie oraz zabytkowy Most Żelazny i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi. To tylko niektóre z wielu cennych obiektów kulturowo- historycznych znajdujących się na tym obszarze - można tutaj obejrzeć również wiele wspaniałych budowli sakralnych, fragmentów dawnej zabudowy, pozostałości hutniczych. Ponadto prężnie działają na tym obszarze domy kultury i liczne stowarzyszenia, które organizują imprezy kulturalne, spotkania, festiwale, konkursy itp. nawiązujące do bogatego lokalnego folkloru i tradycji.

TK: Jak duże jest zainteresowanie obiektami kulturowymi "Krainy Dinozaurów" ? Które "perełki" dziedzictwa kulturowego poleciłaby Pani szczególnie?
AG: Dzięki działaniom na rzecz promocji obszaru Krainy Dinozaurów wiedza o naszych zasobach kulturowych jest coraz szersza. Na naszym obszarze można znaleźć wiele obiektów, które wzbudzają zainteresowanie odwiedzających nas coraz liczniej turystów. Można znaleźć tutaj zarówno coś dla miłośników lokalnego folkloru, dla zainteresowanych obiektami sakralnymi, pałacowymi, założeniami ogrodowymi jak i turystyką tzw. przemysłową. Za szczególnie warte obejrzenia uważam drewniane kościoły - p.w. św Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach oraz kościół w Zakrzowie Turawskim, neoklasycystyczny kościół ewangelicki w Ozimku, kościół św. Małgorzaty w Krasiejowie oraz kościół parafialny w Chrząstowicach. Nie można tutaj oczywiście pominąć najstarszego w Europie żelaznego mostu wiszącego w Ozimku, obok którego usytuowane jest muzeum hutnictwa oraz barokowego pałacu w Turawie, który wprawdzie wymaga gruntownego remontu ale …

TK: W obszarze LGD działa kilkunastu lokalnych artystów ludowych. Jakimi dziedzinami sztuki się zajmują?
AG: W ramach swoich działań LGD przeprowadziło inwentaryzację lokalnych artystów i ginących zawodów czego efektem była wydana publikacja o tej tematyce. Udało nam się odnaleźć wielu interesujących ludzi, którzy podzielili się z nami informacjami o swoich pasjach. Wśród lokalnych artystów znaleźli się rzeźbiarze, malarze, hafciarki. koronkarki a nawet poeci. Przede wszystkim jednak najliczniejszą grupę stanowią artyści zajmujący się malowaniem porcelany opolskiej oraz kroszonkarstwem. Te dwie dziedziny są na naszym terenie najbardziej popularne, umiejętności i wiedza w tym zakresie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zarówno malowana porcelana jaki kroszonki są wizytówką nie tylko naszego regionu ale i całej Opolszczyzny.

TK: Czy planują Państwo opracowanie oferty turystycznej dla odwiedzających zainteresowanych "żywą" kulturą ludową? Na przykład warsztaty pod opieką lokalnych artystów?
AG: Dla odwiedzających nas turystów zostały już opracowane i wydane tzw. pakiety turystyczne. Są to oferty pobytowe dla grup, dwu- trzy- lub nawet czterodniowe, które proponują różne formy spędzania czasu na naszym terenie w zależności od upodobań i zainteresowań gości. Wśród tych przygotowanych ośmiu pakietów znalazły się również takie, które oferują warsztaty pod opieką właścicieli obiektów lub lokalnych artystów - np. warsztaty ekologiczne w Ekozagrodzie w Szczedrzyku, kursy gwary śląskiej, zwiedzanie izb regionalnych pod przewodnictwem lokalnych pasjonatów, warsztaty rzeźbiarskie, malarskie, kulinarne, bibułkarskie. Jak więc widać - wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom turystów i staramy się aby pobyt u nas był jak najbardziej urozmaicony i umożliwił im poznanie naszej kultury i tradycji. Zachęcamy też zawsze do udziału w naszych lokalnych obchodach i imprezach kulturalnych.

TK: Na jakie cele związane z rozwojem turystyki kulturowej, mieszkańcy pozyskują fundusze z programu LEADER? Jakie innowacyjne pomysły zawierają w swoich projektach?
AG: W trakcie organizowanych przez nas naborów wniosków pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw mających na celu propagowanie lokalnych walorów kulturowych. Na początku beneficjenci składali głównie wnioski na organizację imprez kulturalnych, które miały za zadanie pokazanie jak najszerszemu gronu odbiorców lokalnych tradycji i zwyczajów. Z czasem wnioski stawały się coraz ciekawsze i obejmowały coraz większy zakres zadań. Jednym z ciekawszych projektów były warsztaty muzyczne zorganizowane przez gminę Chrząstowice, dzięki którym powstała i rozwija się gminna orkiestra dęta uświetniająca już nie tylko lokalne uroczystości. Ciekawym pomysłem była też realizacja warsztatów wyplatania koron żniwnych i cyklu spotkań związanych z lokalnymi tradycjami w Węgrach. W ramach projektów składanych do LGD powstało również wiele ciekawych opracowań np. zbiór przepisów kuchni kresowej, album fotografii oraz płyta z piosenkami ludowymi realizowane przez stowarzyszenie z Grodźca. Wyremontowanych zostało również wiele obiektów pełniących funkcje kulturalne, zostały zagospodarowane miejsca wypoczynku i rekreacji w wielu miejscowościach. Zostało oznakowanych wiele obiektów, wytyczono ścieżki edukacyjne, doposażono zespoły, utworzono muzea. Wśród najnowszych inicjatyw pojawiło się m.in. utworzenie Izby tradycji kulinarnej w Węgrach oraz odnowienie i utworzenie ekspozycji zabytkowych nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Ozimku. Wiele z tych projektów nie miałoby szans na realizację bez wsparcia finansowego z programu Leader ale nie zostałyby też zrealizowane gdyby nie wspaniali ludzie, którzy z determinacją potrafią realizować swoje pomysły.

TK: Jaka jest recepta na napisanie dobrego wniosku? Czy wnioskodawcy z "Krainy Dinozaurów" po dekadzie od wejścia do UE, są już dobrze wyedukowani w kwestii merytorycznego opracowania dokumentów?
AG: Wydaje nam się, że nasi beneficjenci, którzy uczestniczą w organizowanych dla nich przed każdym z naborów szkoleniach i konsultacjach są już dobrze przygotowani do pisania projektów. Oczywiście problemy zawsze się pojawiają i wynikają z różnych przyczyn - często zmieniają się akty prawne, wnioski aplikacyjne i instrukcje ich wypełniania. Zmieniają się przepisy, wiele działań wymaga uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń certyfikatów itp. co często bywa skomplikowane i wymaga od beneficjenta umiejętności poruszania się w wielu różnych zakresach prawa. Tym niemniej, szczególnie wnioskodawcy którzy już kilkakrotnie aplikowali o środki doskonale radzą sobie z pisaniem projektów. To czy projekt jest łatwy czy trudny do napisania zależy również od pomysłu jaki chcemy realizować - na pewno trudniejsze są projekty inwestycyjne wymagające zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji niż projekty np. na organizację imprez, spotkań czy wydanie publikacji. Nie ma jednej, dobrej recepty na napisanie wniosku - ważny jest przede wszystkim pomysł i realna ocena jego szans na realizację. Trzeba też oczywiście dużego zaangażowania i cierpliwości. Na szczęście ciągle znajdują się ludzie, którzy chcą coś zmieniać w otaczającej ich rzeczywistości.

TK: Jakiego typu szkolenia edukacyjne związane z branżą turystyczną do tej pory Państwo zorganizowali? Czy lokalna społeczność chętnie bierze w nich udział?
AG: Organizowaliśmy dla naszych beneficjentów przede wszystkim szkolenia agroturystyczne aby zachęcić ich do rozwijania aktywności w tej dziedzinie. Szczególnie w małych, domowych gospodarstwach rolniczych istnieją warunki i możliwości do podjęcia takiej działalności. Z perspektywy czasu widzimy, że powstaje na naszym terenie coraz więcej takich gospodarstw a istniejące już, stale poszerzają swoją ofertę dla turystów. Mieszkańcy naszego terenu uczestniczyli również bardzo aktywnie w realizacji projektu pakietów turystycznych dzięki czemu udało nam się przygotować atrakcyjne oferty pobytowe na naszym terenie. Branża turystyczna dosyć prężnie rozwija się na naszym terenie więc mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w różnego typu szkoleniach czy wyjazdach studyjnych gdzie mogą zawsze poszerzyć swoją wiedzę lub podpatrzeć ciekawe rozwiązania funkcjonujące na innym terenie.

TK: Czy LGD prowadzi działania na rzecz budowy infrastruktury turystycznej obiektów kulturowych? Np. podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia i oznakowania tras turystycznych, stawianie drogowskazów turystycznych i tablic edukacyjnych przy obiektach?
AG: Oczywiście, działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Realizujemy wiele projektów, które mają na celu zarówno utworzenie jak i oznakowanie a następnie promocję szlaków i obiektów turystycznych. w ramach działalności naszego Stowarzyszenia wykonujemy inwentaryzacje lokalnych zasobów, na podstawie których następnie wydawane są ogólnodostępne publikacje - powstała w ten sposób inwentaryzacja obiektów kulturowych i historycznych, przyrodnicza, hutnicza i inwentaryzacja artystów ludowych. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji wydawane są mapy, broszury ulotki promujące lokalne zasoby. Cały teren opleciony jest gęstą siecią wytyczonych i oznakowanych ścieżek rowerowych, o których informujemy we wszystkich naszych materiałach oraz na naszej stronie internetowej. Podobnie zresztą jest w przypadku naszego produktu lokalnego czyli spływów kajakowych. Jeżeli natomiast chodzi o oznakowania tras i obiektów to oczywiście jako LGD również realizujemy projekty z tego zakresu, chociażby wspomniany już wcześniej projekt " Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania" w ramach którego powstały m.in. tablice informacyjne oraz gra edukacyjna a także realizowany w ramach projektów współpracy z innymi LGD projekt p.t. " Opolskie szlakiem LGD". Przymierzamy się również do realizacji tzw. wirtualnego spaceru po terenie LGD.

TK: W jaki sposób promują Państwo dziedzictwo kulturowe "Krainy Dinozaurów" ?
AG: W ramach naszych działań promujemy obszar całej Krainy Dinozaurów i wszystkie nasze walory, zarówno przyrodnicze i turystyczne jak i historyczno-kulturowe. Jak już wspominałam wcześniej zinwentaryzowaliśmy nasze zasoby dzięki czemu możemy ukierunkować nasze działania na różne aspekty życia kulturalnego. Np. dla uczniów gimnazjów organizujemy konkurs "Moja wieś, moje miejsce", w ramach którego uczniowie piszą prace w trzech kategoriach związanych ściśle z ich najbliższym otoczeniem tj - ciekawe miejsce LGD, opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu LGD, osoba, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju lub promocji Krainy Dinozaurów. Zachęca to uczniów do zainteresowania się sprawami lokalnymi, odnalezienia ciekawych informacji, skontaktowania się z interesującymi ludźmi. Dodatkową motywacją jest dla nich publikacja prac w formie książkowej. Dla grup śpiewaczych, orkiestr i zespołów obrzędowych organizujemy co roku Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych "Na ludową nutę", który cieszy bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i publiczności. Staramy się również we wszystkich realizowanych przez nas materiałach promocyjnych tj. ulotkach, broszurach, audycjach radiowych i telewizyjnych a także poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju targach podkreślać specyfikę i bogate tradycje kulturowe naszego regionu. Na naszej stronie internetowej można znaleźć zawsze aktualne informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych organizowanych na naszym terenie.

TK: Czy obecne działania promocyjne przynoszą pozytywne efekty w postaci zwiększonego ruchu turystycznego na obszarze? Które obiekty kulturowe cieszą się największym zainteresowaniem?
AG: Dzięki rozpowszechnienia informacji na temat naszego obszaru turystycznego w postaci strony internetowej czy ulotek ludzie dowiadują się o nas i chętnie zaglądają w nasze strony. W okresie wiosenno-letnim odwiedza nas największa liczba turystów. Największa popularnością cieszą się nasze ścieżki rowerowe, spływy kajakowe Małą Panwią oraz Jurapark w Krasiejowie. Natomiast coraz częściej zdarza się, że turyści planują u nas kilkudniowy wypoczynek i wtedy oczywiście oprócz odwiedzenia JuraParku i spłynięcia Małą Panwią chętnie zwiedzają również inne miejsca. Wydaje nam się, że dzięki prowadzonym przez nas działaniom informacyjnym każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. Na pewno najbardziej znane są obiekty kultury sakralnej takie jak np. kościół w Bierdzanach czy izby regionalne gromadzące eksponaty obrazujące lokalną historię i tradycję. Interesujące dla turystów są również obiekty związane z historią hutnictwa, jak chociażby most i muzeum w Ozimku czy pozostałości po starej osadzie hutniczej na Regolowcu.

TK: Czy prowadzą Państwo także działania na rzecz edukacji regionalnej jego najmłodszych obywateli?
AG: Oczywiście, zawsze staramy się dotrzeć z informacją do jak największej grupy odbiorców. Jak już wspomniałam, organizujemy konkurs literacki dla gimnazjalistów, przegląd twórczości ludowej, w którym bierze udział bardzo duża liczba zespołów szkolnych i przedszkolnych. Staramy się również w ramach organizowanych przez nas naborów wniosków dofinansowywać projekty warsztatowe czy edukacyjne dla dzieci. Bardzo interesującym projektem był np. projekt realizowany przez gminę Chrząstowice - "Budowa tras dydaktycznych na wzgórzu Kamionka" czy projekt realizowany przez SOW w Staniszczach Małych pod nazwą "Szlaki odkrywców Małej Panwi" w ramach którego powstaje gra terenowa dla dzieci. Najmłodsi uczestniczyli także w zorganizowanym przez nas szkoleniu dotyczącym wyplatania koron żniwnych gdzie mieli możliwość przyjrzenia się pracy lokalnych artystów i poznania metod ich pracy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD z Góry św. Anny realizujemy projekt warsztatowy dla dzieci dotyczący naszych zasobów geologicznych i paleontologicznych. W ramach projektu polsko-czeskiego przygotowaliśmy grę edukacyjną dotyczącą naszych lokalnych zasobów, która udostępniana jest w każdym z obiektów stanowiących element ścieżki edukacyjnej po izbach regionalnych. Tak więc jak widać staramy się wykorzystać wszystkie możliwości żeby dotrzeć także do naszych najmłodszych odbiorców.

TK: Na stronie internetowej Stowarzyszenia znalazłem informację, że oferują Państwo pakiety turystyczne dla dzieci i młodzieży. Proszę w kilku zdaniach opowiedzieć, kto wpadł na pomysł ich stworzenia? Jak wygląda organizacja takich pakietowych imprez turystycznych w państwa regionie? Co oferowane jest w ich ramach?
AG: Przygotowanie pakietów zostało sfinansowane w ramach projektu "Listen to the voice of villages", projekt był realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego we współpracy z LGD "Kraina Dinozaurów". Realizacja projektu miała na celu wsparcie rozwoju turystycznego terenów obszaru LGD Krainy Dinozaurów obejmujących gminy Ozimek, Kolonowskie, Turawa, Zębowice, Chrząstowice, Dobrodzień i Zawadzkie. Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i atrakcyjności terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym. Pakiety turystyczne tworzone w ramach tego projektu uwzględniają różny typ i oczekiwania turystów, stąd też oferta Krainy Dinozaurów skierowana jest kilku grup turystów: aktywnych, biznesowych, grup szkolnych, miłośników legend i zagadnień kulturowych oraz zwolenników wypoczynku na wsi. Przygotowanych zostało 8 ofert pobytowych o różnej długości - od 1 do 4 dni (lub opcjonalnie więcej) w 7 różnych gminach Stowarzyszenia. Oferty dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb turystów - dla lubiących aktywny wypoczynek przygotowane są trasy kajakowe, ścieżki rowerowe, rejsy po jeziorach, dla lubiących zwiedzać - wycieczki do najbardziej znanych miejsc, muzeów i izb regionalnych, dla wycieczek szkolnych - zielone szkoły i pakiety edukacyjne dotyczące historii i kultury obszaru, dla chcących poznać lokalne tradycje - pobyty w gospodarstwach agroturystycznych organizujących pokazy i warsztaty kulinarne, artystyczne i ekologiczne. Oferty pobytowe umożliwiają zarówno odwiedzenie miejsc związanych z kulturą i historią regionu - zwiedzanie huty w Ozimku , najstarszego mostu wiszącego, huty szkła w Jedlicach, zwiedzanie izb regionalnych funkcjonujących w każdej z gmin obszaru Krainy Dinozaurów, obiektów zabytkowych, cmentarzy, JuraParku z pawilonem paleontologicznym, pokaz dokumentów Wspólnoty Chłopskiej Wsi Kadłub Wolny, jak i zorganizowanie warsztatów tematycznych - kurs gwary śląskiej, proces technologiczny w tłoczni soków, szkoła ginących zawodów (wycinanki, bibułkarstwo), warsztaty kulinarne (produkty regionalne). Każdy z pakietów ma indywidualną wycenę uzależnioną od długości pobytu, liczby gości oraz oferowanych atrakcji. Informacje o pakietach umieszczone są na stronach internetowych urzędów gmin, LGD, gospodarstw agroturystycznych.

TK: Czy oferowane pakiety cieszą się powodzeniem? Odwiedzają Państwa zwykle mieszkańcy okolic? Czy także turyści z innych regionów kraju, a może i nawet Europy?
AG: Nasze oferty cieszą się bardzo dużą popularnością. Dzięki dobrej promocji i organizacji stale rośnie liczba odwiedzających nas turystów, nie tylko mieszkańców z okolic, ale również z całego kraju i co nas najbardziej cieszy również turystów spoza naszego kraju. Z myślą o turystach zagranicznych przetłumaczyliśmy najważniejsze informacje z naszej strony internetowej na język angielski, niemiecki i czeski tak aby mogli zapoznać się z oferowanymi przez nasz region atrakcjami. Staramy się także aby nasze mapy, broszury, informatory były również wydawane w kilku wersjach językowych. Dzięki temu docieramy z informacją do bardzo szerokiego grona odbiorców co wyraźnie przekłada się na zainteresowanie turystów Krainą Dinozaurów .

TK: Proszę powiedzieć jakie działania i cele związane z turystyką zakładają sobie Państwo na najbliższą przyszłość?
AG: W międzyczasie posiadamy już wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz wykorzystywaniu naszych zasobów i promocji regionu. Chcemy kontynuować nasze działania w tym zakresie, ponieważ widzimy już ich efekty. Będziemy robić wszystko, by nasze stowarzyszenie LGD mogło dalej funkcjonować w nowym okresie programowania, a turystyka będzie nadal naszym priorytetowym celem.

TK: Na koniec rozmowy, proszę dać nam radę, w jakim okresie roku najlepiej wybrać się w podróż do "Krainy Dinozaurów"?
AG: W podróż do Krainy Dinozaurów należy się wybrać zarówno w okresie letnim jak i zimowym zawsze pogoda sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Można skorzystać z naprawdę bardzo wielu atrakcji i w sposób mniej lub bardziej aktywny spędzić zaplanowany u nas wypoczynek. Jestem przekonana, że w każdym okresie roku każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie :)

TK: Dziękuję za rozmowę
 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij