Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu poddębickiego

 

Marcin Gorączko, Aleksandra Gorączko, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska


Abstrakt: Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

I. Dane dotyczące przebiegu badania
Obszar badania: powiat poddębicki
Lokalizacja: województwo łódzkie
Zasięg: mikroregion
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów zawarta w: Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań.
Kwerenda: źródłowa literatury i materiałów: sierpień 2016
Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: sierpień 2016,
Badania terenowe: sierpień-wrzesień 2016,
Przeprowadzający badanie terenowe: Marcin Gorączko
Data wypełnienia formularza: wrzesień-październik 2016

II. Formularz waloryzacyjny
Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej
I.A: Zabytki:
I.A. a) Obiekty sakralne:
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2)
Kościół ewangelicko-augsburski z 1871 r. w Poddębicach (obecnie Pijalnia Wód Termalnych i Teatr Integracji) (2)
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (za pierwsze trzy) (4)
Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie z XIV w. (4)
Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty z XVII w. Siedlątkowie, gm. Pęczniew, otoczony wałem Zbiornika Jeziorsko (4)
Barokowy drewniany kościół p.w. św.. Mikołaja w Kałowie, gm.Poddębice (4)
Kościół p.w. św. Wojciecha i Stanisława BM z 1894 roku w Wilamowie, gm.Uniejów, wzniesiony z miejscowego kamienia wapiennego (-)
I.A. b) Zamki i pałace:
Zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy)(5)
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie z XIV w.(5)
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3)
Późnorenesansowy Pałac Grudzińskich z XVII w. w Poddębicach (3)
Neoklasycystyczny pałac z 1802 r. w Gostkowie, gm. Wartkowice (3)
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2)
Neoklasycystyczny pałac w Zadzimiu z końca XIX w. (2)
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy***) (2)
Fragmenty grodziska z X w. w Człopach, gm. Uniejów (2)
Pozostałości średniowiecznego grodziska w Spycimierzu, gm. Uniejów (2)
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu niedostępna (za pierwsze trzy****) (1)
Ruiny piętrowego dworu w Biernacicach, gm. Wartkowice (1)
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne:
Inny cenny zespół urbanistyczny na przynajmniej krajową skalę (10)
Zachowany średniowieczny układ wsi kupowej w Spycimierzu, gm. Uniejów (10)
Historyczny zespół urbanistyczny z rynkiem, zachowany we fragmentach (pierwsze dwa) (3)
Rynek (Plac Tadeusza Kościuszki) w Poddębicach (3)
Średniowieczny układ miasta Uniejowa z rynkiem(3)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4)
Drewniany dwór z lat 80. XIX w. w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie (przeniesiony ze wsi Nagórki w pow .łęczyckim) (4)
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3)
Drewniany dwór w Tumusinie z pocz. XIX w., gm. Poddębice (3)
Zabudowa wiejska z lokalnego kamienia wapiennego, zwłaszcza gm. Uniejów, Wartkowice i Poddębice (3)
Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa*) (4)
Cerkiewka w Uniejowie (4)
Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi (pierwsze dwa) (1)
Synagoga w Poddębicach z XIX w. (przebudowana na biura), przy ul.Kaliskiej (1)
Cmentarz żydowski w Poddębicach przy. ul Łódzkiej (1)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*) (7)
Elektrownia Wodna "Jeziorsko" wraz ze zbiornikiem zaporowym (7)
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3)
Kamieniołom wapieni, margli i opok w Rożniatowie, gm. Uniejów - tradycyjnego materiału stosowanego w budownictwie wiejskich w rejonie Kotliny Kolskiej (3)
Zabytkowe wiatraki-koźlaki w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie oraz w Siedlątkowie i Zagródkach Kolonii, gm.Pęczniew (3)
Młyny wodne na Nerze w gm. Wartkowice (m. Wilkowice, Wólka, Borek) (3)
I.A. d) Obiekty militarne:
Zachowana w niewielkiej części, dostępna linia umocnień* (2)
Niemieckie schrony bojowe na linii b tzw. Wał Himmlera w okolicach Spycimierza-Kolonii, Spycimierza , Uniejowa i Zielenia, łącznie 12 obiektów (2)
Za bardzo dobry stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego regionu)
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, Pałac Grudzińskich w Poddębicach, zabytkowe kościoły (1)
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty:
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2)
Pomnik w Gostkowie, gm. Wartkowice, upamiętniający udział legionów Piłsudskiego w bitwie z Rosjanami w 1914 r. (2)
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1)
Pomnik Pomordowanych przez Niemców w Niewieszu, gm. Poddębice (1)
Pomnik ku czci bohaterów broniących Uniejowa we wrześniu 1939 roku, Uniejów (1)
Pomnik poświęcony lotnikom ziemi wartkowickiej (samolot TS-11 Iskra) w Wartkowicach (1)
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)
Zamek w Uniejowie - siedziba biskupów gnieźnieńskich (4)
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech**) (2)
Getto w Poddębicach (2)
Dalików, miejsce stoczenia bitwy w czasie Powstania Styczniowego (2)
Miejsca związane z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) (2)
Poddębice, Dziennik Heinricha Bocka - burmistrza miasta w latach 1940-42, opublikowane pod pseudonimem Aleksander Hohenstein, oryg. Wartheländisches Tagebuch aus den Jahren 1941/42, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1961(2)
wieś Brodnia, gm. Pęczniew (miejsce urodzenia Kazimierza Deczyńskiego, najbardziej znanego w Polsce burzyciela chłopów, autora pamiętnika pt. "Opis życia wieśniaka polskiego" (2)
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3)
Uniejów, majorat Karla von Tolla, szefa sztabu głównej armii rosyjskiej w czasie Powstania Listopadowego oraz jego potomków (3)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2)
Bronów, gm. Wartkowice (miejsce zamieszkania Marii Konopnickiej) (2)
Zamek w Uniejowie, miejsce uwięzienia przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba z Sienna, Hansa Brandta, architekta i rzeźbiarza, wykonawcy nagrobka św. Wojciecha w Katedrze Gnieźnieńskiej(2)
Poddębice, miejsce urodzenia generała Andrzeja Błasika (1962-2010), dowódcy Sił Powietrznych WP (2)
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo zachowane (za pierwsze dwa*) (1)
Brodnia, gm.Pęczniew - wielokrotne pobyty króla Władysława Jagiełły na polowaniach (relikty folwarku i stacji królewskiej), miejsce wydania dokumentu monarszego z 30 marca 1428 r. nakazującego ochraniać dobra biskupstwa poznańskiego (1).
Gród w Spycimierzu, uwięzienie arcybiskupa Marcina przez Bolesława Krzywoustego (1)
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1)
Poddębice, miejsce urodzenia Ziemowita Skibińskiego (1945-2006), poety, krytyka, historyka (1)
I.B. b) Cmentarze historyczne
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD (1)
Cmentarz parafialny w Uniejowie (m.in. mogiły zbiorowe żołnierzy walczących podczas I i II wojny światowej (1)
Cmentarz parafialny w Poddębicach (1)
I.B. c) Budowle współczesne
Budowle współczesne o wysokiej wartości architektonicznej (do trzech**) (1)
Stylizowany Kasztel Rycerski w Uniejowie (1)
I.C) Pojedyncze dzieła sztuki:
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3)
Sarkofag bł. Bogumiła z 1666 r. (patrona miasta) w kolegiacie uniejowskiej (3)
Polichromie w Pałacu Grudzińskich w Poddębicach (3)
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki)
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5)
Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie (5)
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2)
Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej, Uniejów ul. Szkolna (2)
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (6)
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie, Kolekcja Etnograficzna (1)
Kolekcja zbiorów o tematyce indiańskiej Zdzisława Ranoresa Wszołka, Uniejów (1)
Prywatna galeria Aleksego Matczaka w Idzikowicach, gm. Dalików (1)
Przewodnicy obiektowi stali (2)
Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej w Bronowie (2)
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (1)
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za:
Stałe godziny otwarcia (1)
Dworek Marii Konopnickiej w Bronowie - Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (1)
Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej, Uniejów (1)
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (1)
I.E. Eventy kulturowe:
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Koncerty na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, np. cykl koncertów w 2016 r. "Muzyka w murach zamku", (4)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6)
Coroczne plenerowe koncerty w Uniejowie transmitowane na żywo przez media o zasięgu ogólnopolskim (w 2016 r. Muzyczne Hity Teleexpressu)(6)
Boże Ciało w Spycimierzu - tradycja układania dywanów kwiatowych (6)
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4)
Ogólnopolskie Dni Wody w Uniejowie (4)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu międzynarodowym (7)
POW WOW - Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej Uniejów (kwiecień) (7)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6)
Święto Alei im. Sat-Okha, (sierpień) Uniejów (6)
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4)
Wielki Turniej Rycerski na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Uniejów (lipiec) (4)
Jarmark Średniowieczny, Uniejów (sierpień) (4)
Rzadsze eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym (jeden)(4)
Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (XL zlot w 2016 r., po raz szósty w Uniejowie) (4)
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) (5)
Zespół Tancerzy POW WOW Ranores, Uniejów - propagowanie historii i kultury indiańskiej (5)
Łucznicy Św. Jerzego, Poddębice (5)
Zespół Tańca Dawnego "DWORZANIE", Uniejów (-)
Uniejowska Akademia Rycerska (-)
Dodatkowy punkt przyznaje się za każdy dzień trwania danego eventu kultury masowej ponad 4 dni, (jednak nie więcej niż 3 punkty w sumie)
XL Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian w dniach 23-31 lipca 2016 r., Uniejów (3)
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe:
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2)
Geotermia Uniejów (2)
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
ZOO, Akwaria, Parki Dzikich Zwierząt, inne duże obiekty zoologiczne (za każdy do trzech) (4)
Ogród zoologiczny (Zoosafari) w Borysewie, gm. Poddębice (4)
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) do trzech) (1)
Rezerwat florystyczny i leśny Napoleonów, gm. Poddębice (1)
Rezerwat ornitologiczny "Jeziorsko", gm. Pęczniew (1)
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2)
Park pałacowy w Gostkowie, gm. Wartkowice (2)
Park podworski w Zadzimiu (2)
Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2)
Ogród Zmysłów przy Pałacu Grudzińskich w Poddębicach (2)
Park miejski przy zamku w Uniejowie (2)
I.H. Szlaki kulturowe:
Przebiegające przez region materialne szlaki turystyczne o znaczeniu regionalnym (za pierwsze dwa) (3)
Niebieski szlak pieszy im. Marii Konopnickiej (3)
Łódzki Szlak Konny im mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" (Punkty Informacji i Monitorowania w Zagrodzie Młynarza w Uniejowie oraz w Pęczniewie) (3)
Materialne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3)
Szlak Gorących Źródeł (rowerowy) (3)
Szlak po Ziemi Uniejowskiej (3)
Materialne szlaki lub trasy w poszczególnych miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (3)
Żółty szlak pieszy Św. Faustyny Kowalskiej (3)
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2)
Szlak Wschodnioeuropejskiego Frontu I Wojny Światowej na Ziemiach Polskich (samochodowy) (2)
Szlak Zamków Województwa Łódzkiego (2)
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1)
Aplikacja na urządzenia mobilne "Turystyczny Uniejów" - informacja o 30 atrakcjach Uniejowa i okolic (1)
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej:
II.A. Informacja turystyczna:
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2)
Punkt Informacji Turystycznej przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Uniejowie (2)
Punkt Informacji Turystycznej w Poddębicach (2)
Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Gminy Pęczniew (2)
Pozostały* aktualny materiał informacyjny: (1)
Uniejów, liczne foldery, mapy itp. (1)
Folder "Powiat Poddębicki" wraz z płytą CD, Mapa powiatu poddębickiego z opisem (1),
Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego* (od dwóch języków) (1)
Folder "Powiat Poddębicki" wraz z płytą CD, język angielski, język rosyjski (1)
Mapa-Folder "Uniejów Uzdrowisko Termalne", język angielski, język niemiecki, język rosyjski (1)
II.B. Infrastruktura turystyczna:
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane - (za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2)
Medical Spa Hotel Lawendowe Termy**** w Uniejowie (2)
Hotel Uniejów eco Active & Spa**** w Uniejowie (2)
Instytut Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park (2)
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie (2)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (2)
Kasztel Rycerski "Na Gorących Źródłach" w Uniejowie (2)
Dom Pracy Twórczej w Uniejowie (2)
Gościniec nad Wartą w Uniejowie (2)
Aparthotel Browar Wiatr w Uniejowie (2)
Hotel-Restauracja "Fregata", Pęczniew (2)
Pensjonat "Staromiejski", Uniejów (2)
Pokoje Gościnne "Babie Lato", Uniejów (2)
PHU SUMEX Domki Kempingowe Pole Biwakowe, Pęczniew (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne "EKO-AGRO" we wsi Czekaj, gm.Uniejów (2)
Gospodarstwo Agroturystyczne "Gniazdo w Felicjanowie", gm. Uniejów (2)
Ośrodek Praktyki Hatha Jogi "Wytwórnia Ciszy" w Brzozówce, gm.Uniejów (2)
Istniejąca oferta pakietowa hoteli z usługami turystycznymi (za pierwsze dwie oferty w różnych klasach (1)
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie (bilet do term w cenie noclegu) (1)
Dom Pracy Twórczej w Uniejowie (bilet do term w cenie noclegu) (1)
Restauracje z autentyczną kuchnią regionalną, (za pierwszy obiekt) (3)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (3)
Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny obiekt) (2)
Restauracja Herbowa na zamku w Uniejowie (2)
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1)
Termalna Bistro & Cafe, Uniejów (1)
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (1)
Restauracja Herbowa na zamku w Uniejowie (1)
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1)
Zagroda Młynarska w Uniejowie (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1)
Browar Restauracyjny Wiatr w Uniejowie, piątek-sobota, w pozostałe dni do godz. 22 (1)
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1)
Nautilius - Pizzeria/Klub/Kręgielnia w Uniejowie, piątek-sobota, w pozostałe dni do godz. 24 (1)
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1)
Pierogarnia "Złote jabłko" w Poddębicach (1)
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie oferty) (2)
Andrew BUS, Uniejów (2)
Maltrans, Uniejów (2)
II.C. Infrastruktura komunikacyjna:
Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi w odległości mniej niż 50 km od centrum regionu (1 godzina na dotarcie) (4)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (4)
Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2)
Nieczynny dworzec kolejowy w Poddębicach, plan zdjęciowy do filmu "Nad rzeką której nie ma" Andrzeja Barańskiego (-)
Przystanek* autobusowy na miejscu (za pierwszy) (1)
PKS Poddębice (1)
PKS Uniejów (-)
Czynna przystań* pasażerska morska lub rzeczna (za pierwszą) (1)
Przystań żeglarska w Pęczniewie (1)
Promowe przeprawy przez Wartę:Księże Młyny- Łęg Piekarski (sezonowo), Ostrowsko-Wieścice (sezonowo), Kozubów- Wilamów Osina (cały rok)(-)
Sezonowe rejsy po Warcie katamaranem "Termy", Uniejów (-)
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km (za pierwsze dwie) (4)
Autostrada A2, Autostrada Wolności (4)
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze dwie) (2)
DK72, Konin-Rawa Mazowiecka, przebiegająca przez Uniejów i Poddębice (2)
Inne połączenie* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1)
DW473, Piotrków Trybunalski - Koło, przebiegająca przez Uniejów (1)
DW703, przebiegająca przez Poddębice, droga połączona z autostradą A2 węzłem Wartkowice oraz z autostradą A1 węzłem Piątek (1)
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1)
Taxi Uniejów (1)
Stała oferta powozów, bryczek i inna retro (za pierwszą ofertę) (3)
Przewozy bryczką - M.Pęcherzewski, Brzeziny, gm.Uniejów (3)
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1)
Stadnina koni "Pasja", Popów-Kolonia, gm. Pęczniew (1)
II.D. Promocja turystyczna:
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2)
Udział stowarzyszenia Centralny ŁUK Turystyczny na XXII Targach Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi w lutym 2016 r. (2)
Udział Uzdrowiska Uniejów na targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu w lutym 2016 r. (2)
Udział Term Uniejów na targach turystycznych TT Warsaw w listopadzie 2015 r. w Warszawie (2)
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 2 w ostatnim roku) (1)
"Biuletyn Uniejowski", czasopismo naukowe ukazujące się od 2012 roku (1)
"Uniejowskie Strony" - kwartalnik samorządowy (od 2004 r.), "W Uniejowie" - gazeta samorządowa (od 1999 r.)(1)
Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej w ostatnich 2 latach (2)
Uniejów, lipiec 2016 r. Wizyta studyjna przedstawicieli miast partnerskich Uniejowa z Węgier, Gruzji, Białorusi, Włoch i Ukrainy, w ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów" (2)
Uniejów, sierpień 2016 r. Wizyta studyjna przedstawicieli regionów partnerskich Uniejowa z Łotwy, Finlandii, Rosji, Włoch, Azerbejdżanu oraz Polski, w ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów" (2)
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej związanej z turystyką w ciągu ostatniego roku (1)
"Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje", lipiec 2016 r. na zamku w Uniejowie (1)
"Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje", sierpień 2016 r. na zamku w Uniejowie (1)
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego:
III.A. Instytucje Kultury
brak
III.B. Atrakcje krajobrazowe:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy akwen) (2)
Zbiornik Jeziorsko (2)
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1)
Aleja grabów zwyczajnych, 3 jesiony wyniosłe oraz 8 lip drobnolistnych w parku podworskim w Dalikowie (1)
Stanowisko bluszczu pospolitego (ponad 150 lat) w Sarnowie, gm. Dalików(1)
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1)
Wieża zamku w Uniejowie (1)
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:
Baseny kryte ogólnodostępne - (za pierwszy obiekt) (2)
Termy Uniejów (2)
Baseny otwarte ogólnodostępne - (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1)
Baseny termalne w Poddębicach (-)
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne - (za pierwszy obiekt) (2)
Plaża miejska nad Wartą w Uniejowie (2)
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2)
Centrum Językowe BEST w Poddębicach (języki: angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, włoski) (2)
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2)
Centrum Turystyki i Rekreacji "Kraina bez barier" w Byczynie, gm.Poddębice (2)
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1)
Kompleks boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie (1)
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) (1)
Szkoła Jeździecka Gospodarstwa Agroturystycznego "Gniazdo w Felicjanowie", gm.Uniejów (1)
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1)
Bawilandia przy Termach Uniejów (1)
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową:
IV. A. Instytucje w regionie:
brak
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie:
Oficjalne kurorty (za pierwsze trzy miejscowości) (4)
Uzdrowisko termalne w Uniejowie, wraz z sołectwami Człopy, Spycimierz, Spycimierz-Kolonia i Zieleń (4)
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty)(2)
Instytut Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park (2)
Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z.o.o. (2)
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3)
Bogata oferta w Uniejowie, m.in. Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich (3)
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:
Deptak handlowy (za pierwszy) (2)
brak
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze cztery) (1)
Regiony partnerskie powiatu poddębickiego - Chmielnik (Ukraina), Golubac (Serbia i Czarnogóra), Krasław (Łotwa), dzielnice Zagrzebia Dolna i Górna Dubrawa (Chorwacja), Bujwidze (Litwa) (2)
Miasta partnerskie Uniejowa - Krasław (Łotwa), Mórahalom (Węgry), Naftalan (Azerbejdżan), Sonkajärvi (Finlandia), Truskawiec (Ukraina), Ckaltubo (Gruzja), Gorki (Białoruś) (2)

III. Ocena regionu z punktu widzenia turystyki kulturowej
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji analizowanego mikroregionu, w najważniejszej kategorii I uzyskał on wartość 236 punktów. Zgodnie z przyjętą metodologią oznacza to, że obszar powiatu poddębickiego cechuje się w sumie średnim potencjałem turystyczno-kulturowym, przy czym uzyskana wartość jest bardzo bliska górnej wartości progowej (zakres punktowy dla kategorii I wynosi od 150 do 250 punktów). Z punktu widzenia turystyki kulturowej powiat poddębicki jest regionem niejednolitym, a wręcz silnie spolaryzowanym. Bezsprzecznie dominującą obecnie pozycję pod tym względem zajmuje gmina Uniejów. Łącznie na gminę Uniejów (jedną z sześciu wchodzących w skład powiatu poddębickiego) przypadło blisko 60% punktów w kategorii I Potencjalne cele turystyki kulturowej, ponad 70% punktów w kategorii II Elementy obsługi turystycznej, ponad 40% punktów w kategorii III Pozostała oferta czasu wolnego oraz blisko 70% punktów w przypadku kategorii IV Inne czynniki wspierające turystykę kulturową. Dzisiejszy Uniejów stanowi dobrze rozpoznawalne w kraju centrum świadczące wyspecjalizowane usługi turystyczne o ponadregionalnym znaczeniu. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeszcze w ostatnich latach XX wieku to małe i pogrążone w stagnacji gospodarczej miasteczko, pełniło funkcję co najwyżej lokalnego ośrodka administracyjnego i usługowego, ukierunkowanego na zaspokajanie potrzeb rozdrobnionego i nisko dochodowego rolnictwa. W zasadzie niemal jedynym wyróżnikiem w przypadku tej miejscowości była obecność w granicach administracyjnych miasta (ale już na uboczu w stosunku do jego centralnej części) jednego z najlepiej zachowanych w tym rejonie kraju zamku z XIV wieku, w przeszłości należącego arcybiskupów gnieźnieńskich, wraz z rozległym zabytkowym parkiem. Poza nimi znacząca rola jaką odegrał Uniejów wraz z pobliskim Spycimierzem w średniowiecznych dziejach Polski i kościoła, nie wydawała się być zbyt dobrze odzwierciedlona w zachowanym dziedzictwie materialnym, przede wszystkim w postaci interesujących dla szerszego grona odbiorców obiektów zabytkowych. Stan ten uległ radykalnej zmianie wraz z rozpoczęciem eksploatacji wód geotermalnych w rejonie Uniejowa. W bardzo szybkim tempie zrealizowano tutaj szereg inwestycji mających na celu budowę sektora usług turystycznych i to niemal od podstaw. Za moment przełomowy należy uznać rok 2012, w którym to oddano do użytku rozbudowany kompleks basenowy "Termy Uniejów" a samo miasto wraz z pobliskimi miejscowościami Człopy, Spycimierz, Spycimierz-Kolonia i Zieleń, uzyskało status uzdrowiska - jedynego w województwie łódzkim oraz jedynego termalnego na terenie Polski. W ślad za dynamicznie wzrastającym ruchem turystycznym, którego intensywność szacuje się obecnie na ponad 400 tys. osób rocznie (przy nie przekraczającej 3 tys. populacji samego miasta), na przestrzeni zaledwie kilku lat powstała zróżnicowana segmentowo infrastruktura noclegowo-gastronomiczna (od kwater prywatnych, przez stylowe pensjonaty, po hotele 4. gwiazdkowe oraz od eleganckich, stylowych restauracji hotelowych, przez tradycyjne karczmy, po bary szybkiej obsługi). Zdecydowana większość przedsięwzięć podejmowanych przez władze samorządowe została zrealizowana przy współudziale środków unijnych o łącznej wysokości ponad 250 mln zł, w ramach Zintegrowanego Projektu "Termy Uniejów-Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej". Gmina Uniejów wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w wojewódzkich i ogólnokrajowych rankingach pod względem skuteczności wydatkowania funduszy unijnych i dynamiki rozwoju gospodarczego. Do najbardziej prestiżowych nagród jakie otrzymywała w minionych latach gmina, jej władze lub inwestycje turystyczne należą: nagroda główna w konkursie Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich w 2009 i 2013 roku (organizator: Minister Rozwoju Regionalnego), pierwsze miejsce w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w konkursie "Sposób na sukces" w 2013 roku (organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), pierwsze miejsce w konkursie Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie łódzkim w 2010 roku (współorganizator: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Laureat Rankingu Samorządów - Najlepsza Gmina Miejska lub Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania środków unijnych w latach 2006-2007, 2009-2011 (organizator: tygodnik "Rzeczpospolita"), tytuł laureata w konkursie "Najlepszy Produkt Turystyczny Roku" (Polska Organizacja Turystyczna), tytuł jednego z "7 Nowych Cudów Polski" w 2012 r. (magazyn "National Geographic Traveler) oraz Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w 2012 roku. Głównym źródłem sukcesu gospodarczego i wizerunkowego Uniejowa było przygotowanie unikalnej naówczas w Polsce oferty turystycznej skierowanej do szerokiego grona odbiorców. Nie bez znaczenia również była bardzo dobra dostępność komunikacyjna, przy korzystnym położeniu w centralnej części kraju. Obecnie mamy do czynienia w tym rejonie powiatu z efektem śnieżnej kuli, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego określenia. Inwestycje sfinansowane ze środków unijnych oraz własnych gminy zwiększyły napływ turystów, co z kolei przyciąga prywatnych inwestorów, którzy dalej rozbudowują infrastrukturę turystyczną, generując dalszy wzrost frekwencji. Warte odnotowania jest podjęcie autentycznej współpracy władz samorządowych w Uniejowie ze środowiskiem akademickim, szczególnie z ośrodka łódzkiego, takich uczelni jak Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Łódzki. Przykładem współdziałania z ostatnią z wymienionych jednostek jest znajdujący się na liście czasopism punktowanych MNiSW "Biuletyn Uniejowski" wydawany od 2012 roku. Jest to interdyscyplinarny rocznik, którego zakres tematyczny obejmuje problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego rejonu Uniejowa, zagadnienia jego rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe. Równie ważne są kontakty Uniejowa z zagranicznymi miastami i regionami o podobnym profilu świadczonych usług turystycznych. W celu wymiany wiedzy i doświadczeń organizowane są wizyty i wyjazdy studyjne. Podejmowane w regionie działania mające na celu działania ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego często są doceniane na zewnątrz. Dzięki posiadanym walorom kulturowym Uniejów - został w "Programie rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020" wskazany jako jeden z ośrodków historyczno-kulturowych regionu, tzw. "małych ojczyzn", stanowiąc atrakcję turystyczną z uwagi na charakter zależący przede wszystkim od zachowanych pamiątek przeszłości, decydujących o niepowtarzalnym charakterze współczesnego miasta. Z kolei Spycimierz znalazł się w elitarnej grupie 50 miejscowości wyróżnionych w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. "Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi". Jego celem jest nie tylko zachowanie dziedzictwa kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych pod tym względem wsi w Polsce, ale także budowanie jakości życia mieszkańców tych miejscowości. Pałac Grudzińskich w Poddębicach jest laureatem tegorocznego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany 2016" w kategorii "Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu". W przypadku wiodącego w ocenianym mikroregionie ośrodka usług turystycznych jakim jest Uniejów można mówić o występowaniu na ogół dobrej współpracy z sąsiednimi samorządami, przy czym relacje te zostały nawiązane raczej z jednostkami spoza powiatu poddębickiego. Główną platformą współdziałania jest lokalna organizacja turystyczna "Centralny ŁUK Turystyczny", którego nazwa pochodzi od trzech miast: Łęczycy, Uniejowa i Kłodawy. W samym powiecie poddębickim natomiast wyraźnie zaznacza się polaryzacja w skuteczności budowania oferty turystycznej opartej na posiadanych zasobach przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Jedną z przyczyn takiego stanu jest fakt, iż w jego granicach znalazły się tereny o zupełnie odmiennej historii, pozycji w przeszłości (do której chętnie się odwołują) i wcześniejszej przynależności administracyjnej.
IV. Postulaty dotyczące rozwijania turystyki kulturowej w powiecie poddębickim
Na podstawie uzyskanych wyników badań, a także w oparciu o zaprezentowane wyżej wnioski sformułowano postulaty, których uwzględnienie w planach rozwoju powiatu poddębickiego może przyczynić się do umocnienia jego pozycji w Polsce środkowej jako destynacji turystyki kulturowej oraz zmniejszenia potencjalnie niekorzystnego w skutkach zjawisko polaryzacji występującego w tym zakresie.

IV.1. Zapewnienie odpowiednich warunków dla prac nad koncepcją w zakresie kształtowania oferty turystycznej na szczeblu powiatowym
Wydawać by się mogło, że niespodziewane zaistnienie w regionie silnego ośrodka z kompleksowo rozwiniętą ofertą turystyczną, powinno stanowić dobrodziejstwo dla obszaru o stosunkowo wątłych podstawach gospodarczych, jakim jest powiat poddębicki. Zachęcać do włączenie się wszystkich gmin z łańcuch dobrosąsiedzkich relacji, by na miarę posiadanych zasobów, współtworzyć i rozwijać wspólne projekty oraz partycypować w ich kosztach i mieć udział w zyskach. Tymczasem fenomen Uniejowa stał się raczej źródłem wzajemnych animozji i konfliktów oraz propagandowej rywalizacji wewnątrz powiatu. Historia Poddębic jako głównego ośrodka administracyjno-gospodarczego w regionie jest bardzo krótka, sięga raptem lat 50. XX wieku, ponieważ bezpośrednio po II wojnie światowej obydwa miasta powiatu stanowiły jednostki osadnicze tej samej rangi, o zbliżonej wielkości zaludnienia, w podobnym stopniu pogrążone w stagnacji gospodarczej. Natomiast historycznie to Uniejów był ośrodkiem niewątpliwie bardziej znaczącym, co jest bardzo istotne w przypadku tworzenia wiarygodnej i autentycznej oferty turystycznej opartej na miejscowym dziedzictwie kulturowym. Obecną pozycję miasto Poddębice zawdzięcza krótkiemu epizodowi w swoich dziejach, kiedy dzięki decyzjom administracyjnym związanym z utworzeniem nowego powiatu, wzbogacił się o instytucje i obiekty oznaczeniu ponad lokalnym, wkraczając na drogę dość dynamicznego (jak na lokalne warunki) rozwoju. Jak się jednak okazuje współcześnie w warunkach gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji, pełnienie funkcji administracyjnych na szczeblu powiatowym nie daje pewności utrzymania pozycji wiodącego ośrodka w regionie. Fakty są takie, że o ile powiat poddębicki odwiedzany jest obecnie przez kilkaset tysięcy osób rocznie, przybywających tu głównie w celach turystycznych, to udział w tym zjawisku największego miasta mikroregionu Poddębic jest niewielki. Co więcej nawet w dalszej perspektywie raczej taki pozostanie, ponieważ innowacyjność zwykle dystansuje konkurencję w sposób bezwzględny i jednoznaczny. Można tego faktu świadomie nie przyjmować do wiadomości i dążyć do konfrontacji z rzeczywistością, można też podjąć próbę oswojenia się z nim i poszukiwać możliwości współpracy z korzyścią dla siebie. Na chwilę obecną można mówić o przewadze siłowego podejścia do problemu, czego jednym z przejawów są podejmowane próby zawłaszczenia pionierskiej w Polsce idei kompleksowego wykorzystania wód geotermalnych, co szczególnie widoczne jest w treści opracowanych przez Starostwo Powiatowe na potrzeby turystów materiałach informacyjnych. Z pewnością przydatny dla właściwej oceny sytuacji przez władze powiatu byłby ogólnopolski sondaż na reprezentatywnej grupie respondentów, dotyczącego oceny stopnia rozpoznawalności, osobno dla Uniejowa, Poddębic i powiatu poddębickiego. Formułowane deklaracje o dążeniu do oparcia rozwoju gospodarczego całego powiatu na obsłudze ruchu turystycznego, wydają się nie mieć pokrycia w faktach, ponieważ koncepcja ta nie uwzględnienia wszystkich grup interesów i nie została poprzedzona obiektywną oceną ich potencjału, co z kolei ujawnia się w dokumentach strategicznych opracowanych na potrzeby planów rozwoju Tymczasem gmina Uniejów pod tym względem jest jednostką samodzielną i samowystarczalną. Taka sytuacja może zresztą zagrażać pojawieniem się wewnątrz powiatu tendencji separatystycznych. Od momentu przeprowadzenia ostatniej reformy administracyjnej kraju, nie odnotowano przypadku secesji gminy i zmiany jej przynależności do powiatu. Ale czy na pewno nie jest to możliwe? A może przenieść siedzibę powiatu i zmienić jego nazwę, co także nie miało jeszcze miejsca? Należy wziąć pod uwagę, że znakiem rozpoznawczym dla gminy Uniejów są projekty unikalne w skali kraju oraz, że jak dotąd realizacja tej strategii okazuje się niezwykle skuteczna dla jej rozwoju. Uniejów stał się przykładem dla wielu innych samorządów w kraju jak pozytywne skutki może przynieść konsekwentna realizacja spójnej, dalekowzrocznej wizji budowania interesującej oferty turystycznej na bazie wszystkich zidentyfikowanych walorów (przyrodniczych, historycznych, kulturowych i innych) obszaru, wraz z takimi które gdzie indziej uznano za zbyt pospolite i mało perspektywiczne aby je z promować na zewnątrz. Tym bardziej w podobny sposób powinien być on traktowany przez sąsiednie gminy oraz władze powiatu. Należy zwrócić uwagę, że obecnie gmina Uniejów konkuruje z podobnie kompleksowo rozwiniętymi centrami usług turystycznych w Polsce. Natomiast od końca pierwszej dekady XXI wieku nie stanowi już ona konkurencji dla pozostałej części powiatu poddębickiego, ponieważ żadna z pozostałych gmin wchodzących w jego skład nie wypracowała dotychczas zbliżonej nawet pod względem atrakcyjności oferty turystycznej. Nie oznacza to jednak aby nawiązując i podtrzymując stosunki dobrosąsiedzkie nie korzystać na zasadzie wzajemnej współpracy z wypracowanego już w północno-zachodniej części regionu potencjału, z pożytkiem dla obydwu stron. Jeśli już nie z entuzjazmem, który jest tak ważny przy tworzenia dobrego produktu turystycznego, to przynajmniej z jak największą dozą pragmatyzmu.

IV.2. Dalsza rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Uniejów i profesjonalizacja oferty turystycznej
Oddany do użytku w 2008 roku a w 2012 roku rozbudowany, kompleks termalno-basenowy w Uniejowie wykorzystujący do celów rekreacyjno-zdrowotnych wody geotermalne był jednym z pierwszych tego typu obiektów w Polsce. Sukces ekonomiczny i wizerunkowy tego przedsięwzięcia skłonił szereg innych inwestorów samorządowych i prywatnych do podjęcia aktywności w podobnym sektorze usług turystycznych. Obecnie w kraju jest już wiele porównywalnych pod względem wielkości całorocznych obiektów, np. "Termy Mszczonów" (od 2008 roku), "Terma Bukovina" w Bukowinie Tatrzańskiej (od 2008 roku), "Termy Maltańskie" w Poznaniu (od 2011 roku), "Terma Bania" w Białce Tatrzańskiej (od 2011 roku), "Termy Cieplickie" w Jeleniej Górze (od 2014 roku), "Termy Gorący Potok Szaflary" (od 2015 roku), "Termy Warmińskie" w Lidzbarku Warmińskim (od 2016 roku) oraz "Termy Chochołowskie" (od 2016 roku). Wzrost mobilności społeczeństwa w Polsce powoduje, że obiekty krajowe konkurować muszą również z kompleksami basenowymi na Słowacji oraz we wschodnich Niemczech. W tych warunkach niezbędne jest ciągłe poszerzanie oferty oraz nadawanie jej cech wyjątkowości. Jak się wydaje w przypadku Uniejowa w najbliższym czasie konieczna będzie kolejna rozbudowa istniejącego kompleksu basenowego. Pozwoli to na zwiększenie jego pojemności i przepustowości, dzięki czemu odwiedzający unikną zbyt długiego czasu oczekiwania na skorzystanie z proponowanych usług, co według opinii zamieszczanych na forach internetowych jest głównym mankamentem kompleksu. Rozbudowa obiektu nie powinna ograniczyć się jedynie do zwiększenia łącznej powierzchni lustra wody, ale również wzrostu liczby i różnorodności dostępnych atrakcji. Przyległe do zamku tereny leśne, zwłaszcza Uroczysko Zieleń, stanowią również dogodne miejsce do utworzenia w ich obrębie profesjonalnego parku linowego, o bogatym programie atrakcji i zróżnicowanych pod względem stopnia trudności tras. Byłby to jedyny taki obiekt w regionie. Posiadany przez Uniejów status uzdrowiska, w dodatku o wodoleczniczej specjalizacji, skłania do rozważenia możliwości budowy obiektów powszechnie kojarzonych z kurortami uzdrowiskowymi, takich pijalnie wód zdrojowych, czy tężnia solankowa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie oddanie do użytku tężni w 2001 roku przyczyniło się do znaczącego wzrostu popularności Parku Solankowego w Inowrocławiu i rozpoznawalności samego miasta. Wśród eventów kulturowych organizowanych w Uniejowie dominują imprezy typu open air. Mają one dzięki temu charakter wydarzeń masowych o dużej frekwencji. Cechuje je jednak duża "wrażliwość" na warunki pogodowe, stąd też są one organizowane głównie w sezonie letnim. W tym kontekście zdecydowanie wskazana byłaby budowa wielofunkcyjnej sali koncertowo-kongresowej, zrealizowanego według ambitnego indywidualnego projektu architektonicznego. Generalnie wizja rozwoju uzdrowiska w Uniejowie w najbliższych latach została już nakreślona. Na chwile obecną tworzona jest koncepcja zagospodarowania rozległego terenu, położonego w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w południowo-zachodniej części uzdrowiska. Nowe inwestycje mają być realizowane zarówno przez władze samorządowe, jak i przez prywatnych inwestorów. Według założeń na tych terenach w najbliższych latach mają być wybudowane dwa hotele (trzy- i czterogwiazdkowy), zespół apartamentów na wynajem oraz dom zdrojowy z pijalnią wód i bogatą częścią handlowo-gastronomiczną. Może się więc zdarzyć, że już wkrótce centralne funkcje Uniejowa skoncentrują się na przeciwległym do obecnego brzegu Warty a samo miasto powróci w pobliże kolebki swojego rozwoju we wczesnym średniowieczu, w rejon Spycimierza. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozmach budowlany oraz równie ambitne plany inwestycyjne na przyszłość, należy dbać o to aby zabudowa miasta odbywała się zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, unikając chaosu architektonicznego i funkcjonalnego, który stał się główną bolączka licznych miejscowości wypoczynkowych. Ważne również aby na terenie uzdrowiska Uniejów dążyć do stworzenia tak charakterystycznej dla wielu kurortów atmosfery przenikania się wypoczynku, relaksu, sztuki, kultury i historii miejsca.

IV.3. Wzrost znaczenia turystycznego Zbiornika Jeziorsko
Poza rejonem Uniejowa najbardziej perspektywiczna pod względem rozwoju turystyki, w tym przypadku wodnej i nadwodnej, jest południowo-zachodnia część powiatu (gmina Pęczniew), obejmująca swoim zasięgiem zbiornik zaporowy "Jeziorsko". Jak się wydaje otoczenie zbiornika może być atrakcyjnym celem pobytu amatorów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych form żeglarstwa, wioślarstwa, windsurfingu, kiteboardingu itp. Ze względu na prowadzoną od wielu lat na wodach akwenu gospodarkę rybacką istnieje duża szansa na rozwój lokalnej gastronomii bazującej na tych zasobach. Warunkiem niezbędnym dla realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury turystyczno-sportowej wokół akwenu. W 2016 roku w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi podpis pod listem intencyjnym w sprawie zwiększenia atrakcyjności turystycznej zbiornika złożyli wójtowie i burmistrzowie gmin Warta, Pęczniew, Burzenin, Konopnica, Osjaków, Wierzchlas, Działoszyn, Pątnów i Goszczanów. Opracowana koncepcja musi jednak uwzględniać szereg niedogodności, związanych przede wszystkim z niedostateczną jakością wód zbiornika, podporządkowaniem jego działania celom przeciwpowodziowym, energetycznym i przemysłowym, koniecznością zachowania ochrony walorów przyrodniczych (rezerwat ornitologiczny) oraz niska lesistość w bezpośredniej zlewni akwenu. Nieprzypadkowo potencjał tego drugiego w Polsce i pierwszego w woj. łódzkim pod względem powierzchni sztucznego akwenu nie został jak dotąd wykorzystany, mimo iż od jego utworzenia upłynęło już 30 lat. W każdym razie istnieje pewna szansa ożywienia turystyki odbywających się wzdłuż dawnych szlaków wodnych regionu, stanowiących międzyrzecze Warty i Neru.

IV.4. Budownictwo wiejskie z lokalnego kamienia jako dziedzictwo kultury materialnej
Szczególną uwagę w gminie Uniejów zwraca się na potrzebę ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi, czego najlepszym dowodem było stworzenie od podstaw skansenu etnograficznego "Zagroda Młynarska" na terenie Uniejowa, jako jednej z pierwszych inwestycji skierowanych do odwiedzających miasto turystów. Ważnym elementem potencjału turystyczno-kulturowego regionu jest zachowana niemal w pierwotnym stanie tradycyjna zabudowa wiejska. Występuje ona na terenach powiatu poddębickiego, ale również w powiatach sąsiednich, kolskim i łęczyckim. Ze względu na zastosowanie przy jej wnoszeniu kamienia pochodzącego z lokalnych odkrywek, stanowi ona ewenement na terenach nizinnych kraju, gdzie podstawowym materiałem konstrukcyjnym jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym było drewno. Ten charakterystyczny, ponieważ bardzo nietypowy materiał budowlany ma jeszcze nadal decydujące znaczenie dla tutejszego krajobrazu kulturowego. Działania mające na celu promocję tego unikalnego dziedzictwa kultury materialnej są najbardziej zaawansowane na terenie gminy Uniejów. Podejmowane są tutaj udane próby zastosowania tego naturalnego materiału budowlanego przy współczesnych realizacjach. Dwa budynki inwentarskie w "Zagrodzie Młynarskiej", budynki socjalne przy boiskach piłkarskich, stragany na bazarze nad Wartą, siedziba OSP Ostrowsko - w przypadku wszystkich wymienionych inwestycji budowlanych użyto miejscowego kamienia, przynajmniej jako wyeksponowanego na zewnątrz materiału wykończeniowego. Korzystną okolicznością jest to, że surowiec ten nadal może być eksploatowany w rejonie Rożniatowa (Kopalnia Kamienia Wapiennego Karol Banasiak) położonej na terenie gminy Uniejów. Mimo to wyniki badań dotyczących regionalnego budownictwa wiejskiego na terenie gminy, prowadzonych przez autorów raportu, jednoznacznie wskazują na znaczne ryzyko, że w przeciągu najbliższej dekady ta architektoniczna i materiałowa odrębność gminy zaniknie. Paradoksalnie przyczynić się do tego może jej dynamiczny rozwój gospodarczy i przewidywany wzrost dochodów jej mieszkańców. Obecnie na masową już skalę dawne budynki mieszkalne obejmowane są pracami termomodernizacyjnymi, co powoduje, że kamienne elewacje są ukrywane pod warstwami styropianu i tynku. Z kolei obiekty nowopowstające nie nawiązują już w żaden sposób do miejscowego, wypracowanego przez poprzednie pokolenia dziedzictwa architektonicznego. Zdarza się także często, że budynki wzniesione z kamienia postrzegane są przez miejscowych jako przeżytek, który przy najbliższej nadarzającej się okazji należy rozebrać. Na rozbiórki zabudowań z kamienia szczególnie narażone są opuszczone siedliska. W ich miejsce często powstają tzw. "drugie domy" według powtarzalnych katalogowych projektów, wznoszone przez napływającą na teren gminy Uniejów ludność z większych ośrodków miejskich. W tej sytuacji wydaje się konieczne opracowanie kompleksowego programu ochrony tradycyjnego budownictwa w gminie Uniejów, uwzględniającego ich szczegółową inwentaryzację, ocenę stanu technicznego, waloryzację kulturową, tło historyczne ich powstawania oraz znaczenie w tutejszym krajobrazie kulturowym. Można by również zastanowić się nad opracowaniem praktycznego poradnika dla właścicieli zabudowań zrealizowanych w tradycyjnej technologii, zawierający wskazówki i wytyczne dotyczące ich eksploatacji, konserwacji i modernizacji, w możliwie jak najmniej ingerujący w ich pierwotną substancję budynków i zachowujący unikalne cechy.
Silną pozycję wśród wykreowanych atrakcji turystycznych, cieszących się dużą popularnością, mają przedsięwzięcia mające na celu zachowanie i kultywowanie ginących zawodów. Na bazie lokalnych zasobów kulturowych postuluje się utworzenie w gminie Uniejów Żywego Muzeum Ludowego Rzemiosła Kamieniarskiego, interaktywnej placówki muzealnej w której oprócz wystaw tematycznych (specyfika warunków geologicznych rejonu Uniejowa, kolekcja skamieniałości sprzed 70 mln lat, znaczenie kamienia w budownictwie regionu, dawne techniki budowlane, dawne narzędzia kamieniarskie i murarskie) prowadziłaby także pokazy i warsztaty eksploatacji i obróbki kamienia, warsztaty paleontologiczne w zachowanych kamieniołomach oraz organizowałaby wycieczki tematyczne z przewodnikiem pod kątem walorów architektonicznych i krajobrazowych na terenie występowania zabudowy z miejscowego kamienia. Jednocześnie placówka mogłaby pełnić rolę punktu konsultacyjno-szkoleniowego dla obecnych i przyszłych użytkowników budynków wykonywanych w tej specyficznej technologii oraz promować zastosowanie tradycyjnego materiału skalnego we współczesnych realizacjach inżynierskich. Byłby to jedyny tego typu obiekt muzealny w kraju.

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij