Główna :  Dla autorów :  Archiwum :  Publikacje :  turystykakulturowa.ORG

 

Data wydania 31 grudnia 2016, redaktor prowadzący numeru: Agnieszka Matusiak

Numer 6/2016 (listopad-grudzień 2016)

 

WYWIAD

 

Wywiad z dr Karoliną Smętkiewicz, 
Podinspektorem ds. Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie, z wykształcenia geografem


Turystyka Kulturowa: Uniejów jest najmłodszym uzdrowiskiem w Polsce, uzyskał ten status dopiero cztery lata temu, w 2012 roku. Czy tworząc ofertę turystyczną korzystacie Państwo z doświadczeń innych kurortów uzdrowiskowych?
Karolina Smętkiewicz: Gmina Uniejów jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, dzięki czemu mamy możliwość wzajemnego wymieniania się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania uzdrowisk w gronie jeszcze bardziej doświadczonych miejscowości w tym zakresie. Ponadto współpracujemy w ramach partnerstwa gmin z miejscowościami zagranicznymi, które rozwijają u siebie lecznictwo uzdrowiskowe i turystykę zdrowotną. Korzystamy ze współpracy z innymi podmiotami, ale równocześnie szukamy też własnej drogi. Nie chcemy konkurować, szukamy niszy na rynkach turystycznych i uzdrowiskowych.

TK: Szczególnie mocną stroną Uniejowa jest organizowanie wielu cyklicznych imprez i wydarzeń kulturalnych. Które z nich uznałaby Pani za wiodące? Czy społeczność lokalna bierze w nich aktywny udział?
KS:Owszem, wyróżnikiem naszej gminy jest bogactwo i duża różnorodność tematów wydarzeń kulturalnych, historycznych, rozrywkowych, sportowych o randze zarówno lokalnej, jak i regionalnej, a także międzynarodowej. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych roku 2016 był cykl wydarzeń pod nazwą Spycimierskie Boże Ciało 2016 mający swoje korzenie w ponad 200-tu letniej, unikalnej w Polsce, tradycji układania kwietnych dywanów w Spycimierzu na uroczystość Bożego Ciała. Cykl wydarzeń kwiatowych reprezentował nurt sztuki ulotnej i polegał na układaniu obrazów z pyłu kwiatowego przez członków zaprzyjaźnionego z naszą gminą Krajowego Stowarzyszenia Artystycznego Układania Kwiatów "Infioritalia" z Włoch we współpracy z różnymi grupami społeczności lokalnej gminy Uniejów - począwszy od najmłodszych mieszkańców po najstarszych. W ciągu kilku miesięcy od końca kwietnia do końca sierpnia gmina Uniejów stała się swoistą stolicą sztuki ulotnej w Polsce, gdyż nigdzie indziej nie odbywały się tego typu wydarzenia ubarwiające ważne uroczystości kościelne, takie jak np. odpusty parafialne we wszystkich parafiach gminy Uniejów, czy też oczywiście obchody uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu. Trzeba zaznaczyć, że cykl Spycimierskie Boże Ciało 2016 to zasługa wielu osób - od Burmistrza Józefa Kaczmarka, czyli pomysłodawcy serii wydarzeń, poprzez parafian i zwykłych, zaangażowanych mieszkańców gminy pomagających w przygotowaniu materiału na potrzeby układania obrazów, gospodynie, które częstowały pracujących domowymi wypiekami, pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie zaangażowanych w organizacje wydarzeń i koordynowanie współpracy z Włochami, na strażakach dbających o bezpieczeństwo podczas układania kończąc. Oczywiście bardzo duży wkład w urozmaicenie i współtworzenie kwiatowych dzieł sztuki ulotnej miały grupy uczniów, nauczycieli ze szkół gminy Uniejów. Te wydarzenia to był przykład prawdziwej i efektownej integracji społeczności lokalnej naszej gminy.

TK: Gmina Uniejów położona jest na samym skraju województwa łódzkiego a kulturowo pomiędzy Ziemią Łęczycką, Ziemią Sieradzką i Wielkopolską. Czy fakt ten postrzegacie Państwo jako niedogodność, czy też może stanowi on zachętę do współpracy ponadregionalnej w zakresie turystyki?
KS: Transgraniczne położenie gminy Uniejów, oczywiście w skali regionalnej, jest naszym zdaniem walorem wpływającym na urozmaicenie kulturowe i stwarzającym możliwość integrowania atrakcji turystycznych różnych regionów. Jest to dobrze widoczne w wieloletniej współpracy Uniejowa z Centralnym ŁUK-iem Turystycznym - Lokalną Organizacją Turystyczną będącą wspólną inicjatywą miast i gmin regionu centralnej Polski oraz firm branży turystycznej. Organizacja ta promuje atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie kilku gmin pogranicza województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Celem współpracy jest stworzenie i promocja, oferującego wiele różnorodnych atrakcji, wspólnego produktu turystycznego. Głównymi miejscowościami Centralnego Łuku Turystycznego, od których wzięła się nazwa tego projektu, są: Łęczyca, Uniejów i Kłodawa. Gmina Uniejów współpracuje także z Regionalną Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu np. w zakresie szlaków rowerowych, a także z Lasami Państwowymi i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

TK: Czy macie już Państwo skonkretyzowaną wizję dalszej rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenie miasta i gminy Uniejów, zwiększenia jego atrakcyjności?
KS
: Tak, pracujemy nad około siedemdziesięcioma projektami, które dotyczą modelu przestrzennego uzdrowiska, ale także modelu społecznego i gospodarczego. Przygotowywane są konkretne projekty dotyczące terenu całej gminy. Systematycznie aplikujemy o ich dofinansowanie ze środków UE.

TK: Czy badany był już profil statystycznego turysty odwiedzającego Uniejów? Skąd pochodzi? Jakie są jego zainteresowania, oczekiwania, preferencje?
KS
: Kilka lat temu, na początku funkcjonowania kompleksu termalno-basenowego "Termy Uniejów" przeprowadzane były pilotażowe i dość ogólne badania statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Uniejowie. Badane były podstawowe parametry, takie jak: kierunki skąd przyjeżdżają turyści do Uniejowa, w jakim towarzystwie, na jak długo oraz w jakim są wieku. Ponadto na przestrzeni kilku lat studenci różnych uczelni wyższych prowadzili badania ankietowe i wywiady z osobami odwiedzającymi Uniejów na potrzeby prac dyplomowych i naukowych.

MG: Szczególnie promowaną formą turystyki na terenie gminy jest turystyka uzdrowiskowa. Tymczasem nadal dominują tutaj krótkie bo jednodniowe pobyty. Czy podejmowane są działania mające na celu zachęcenie turystów do dłuższych, bardziej efektywnych pod względem zdrowotnym, wizyt?
KS: Zachęcanie turystów do zatrzymywania się na dłuższe pobyty w Uniejowie polega na poszerzaniu oferty turystyczno-rekreacyjnej oraz na stałej rozbudowie infrastruktury poprzez budowę kolejnych obiektów turystyczno-rekreacyjnych np. rozbudowę kompleksu termalno-basenowego "Termy Uniejów", budowę hali sportów zimowych (Hali Jodowej), budowę hoteli…oj dużo by trzeba wymienić.

TK: Od kilku lat Uniejów jest w województwie łódzkim niekwestionowanym liderem pod względem absorpcji środków unijnych. Jakie szanse na finansowanie z tego źródła mają projekty mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego?
KS: Możliwości w tym zakresie są naprawdę znaczne. Z aktualnych prac mogę wymienić kilka przykładowych. Jest podpisana umowa na wykonanie wizualizacji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu obejmującego rejon pomiędzy Kolegiatą pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i brzegiem rzeki Warty w Uniejowie. Mamy przygotowaną dokumentację na dostosowanie budynku starej plebanii w Uniejowie do pełnienia nowych funkcji. Jest również przygotowana dokumentacja na elementy rzeźbiarsko-architektoniczne szlaku krajobrazowego w Spycimierzu - Trasa Bożego Ciała. Wreszcie realizujemy remont Cerkiewki w Uniejowie w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

TK: Jest Pani członkiem Redakcji naukowego periodyku "Biuletyn Uniejowski" ukazującego się od 2012 roku. Skąd pomysł na takie właśnie wydawnictwo? Jaki jest profil tematyczny rocznika? Do kogo jest adresowane?
KS: Pomysł stworzenia naukowego czasopisma dotyczącego Ziemi Uniejowskiej zrodził się w 2011 roku przy okazji nawiązania współpracy między Gminą Uniejów a Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, którego jestem absolwentką, zaś ówcześnie na którym byłam doktorantką. Z własnego doświadczenia naukowego, realizując prace licencjacką, magisterską i doktorską na temat wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa i widząc ogromny potencjał gminy Uniejów oraz potrzebę prowadzenia badań naukowych na jej terenie, postanowiłam zwrócić się z pomysłem współpracy do ówczesnego Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Tadeusza Marszała. Profesor obecnie reprezentuje Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, a także jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym rocznika "Biuletyn Szadkowski", co sprawia, że zainteresowania naukowe i badawcze Profesora były zbieżne z koncepcją nawiązania współpracy z tak dynamicznie rozwijającą się gminą w województwie łódzkim. Profesor zaproponował, by jednym z filarów współpracy było publikowanie wydawnictwa naukowego o charakterze ciągłym (raz do roku) i interdyscyplinarnym, które dotyczyć będzie różnych zagadnień z obszaru Ziemi Uniejowskiej (miasto i gmina Uniejów oraz tereny sąsiednie). W koncepcji "Biuletynu Uniejowskiego" region uniejowski rozumiany jest nie tylko w wymiarze współczesnym - jako miasto i otaczająca je gmina, ale także z uwzględnieniem historycznej roli i zasięgu oddziaływania Uniejowa, gdy był on jednym z ważniejszych ośrodków miejskich w tej części Polski. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zarówno problematykę środowiska przyrodniczego i antropogenicznego, zagadnienia historyczne (dziedzictwo kulturowe), gospodarcze, demograficzne i społeczne, urbanistyczno-architektoniczne (zagospodarowanie przestrzenne), a także tematy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska. "Biuletyn Uniejowski" zawiera zarówno treści opisujące aktualną rzeczywistość i przeszłość Uniejowa, jak i takie które pozwolą na praktyczne wykorzystanie wniosków zawartych w publikowanych materiałach ułatwiając rozwiązywanie realnych problemów z zakresu rozwoju lokalnego oraz formułowanie wskazań na potrzeby polityki samorządowej. Publikacja czasopisma ma na celu propagowanie wiedzy o szeroko rozumianej tematyce uniejowskiej, a także stworzenie forum dla wymiany doświadczeń (tak w sferze prac badawczych jak i wdrażanych rozwiązań praktycznych), w której uczestniczą środowiska naukowe oraz przedstawiciele praktyki, zwłaszcza reprezentujący samorząd lokalny. Celem Zespołu i Rady Redakcyjnej jest aby "Biuletyn Uniejowski" stanowił źródło informacji, zbiór analiz wybranych problemów związanych z obszarem gminy Uniejów, jak również aby stanowił użyteczną pomoc w podejmowaniu racjonalnych decyzji przez władze samorządowe i instytucje działające na rzecz rozwoju lokalnego. Publikacja jest również cennym elementem strategii promocyjnej miasta i gminy Uniejów, przez co pomaga zwiększyć zainteresowanie tym obszarem wśród mieszkańców gminy i województwa łódzkiego oraz turystów. Wydanie "Biuletynu Uniejowskiego" zaspokaja potrzeby poznawcze i naukowe szerokiej grupy społeczności lokalnej, a przede wszystkim nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej, przez co umożliwia kompetentne przekazywanie wiedzy o regionie i służy pogłębianiu tożsamości lokalnej wśród społeczeństwa w tej części województwa łódzkiego. "Biuletyn Uniejowski" adresowany jest do środowiska akademickiego oraz praktyków zaangażowanych w realizację polityki społeczno-gospodarczej na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także do społeczności regionu uniejowskiego.

TK: Cechą charakterystyczną zabudowy wiejskiej na obszarze gminy Uniejów jest znaczna liczba zagród wzniesionych z miejscowego kamienia wapiennego, co jest ewenementem na skalę kraju, przynajmniej w jego północnej i środkowej części. Czy widzicie Państwo możliwość skutecznego przeciwdziałania zanikowi tego typu zabudowań?
KS: Tak, oczywiście, tradycyjne budownictwo wykorzystujące lokalny surowiec, jakimi są eksploatowane na terenie naszej gminy skały wapienne, jest dużym walorem i wartością wyróżniającą naszą gminę. W planowanych w najbliższej przyszłości działaniach rewitalizacji Uniejowa z pewnością weźmiemy pod uwagę to, aby odpowiednio zadbać o jakość i promocję budynków z naszego "białego kamienia".

MG: Dziękuję za rozmowę
KS: Również dziękuję za rozmowę w imieniu swoim i Pana Burmistrza Józefa Kaczmarka.

Wywiad przeprowadził Marcin Gorączko

 

 

Nasi Partnerzy

 

Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024


Ta strona internetowa używa pliki cookies w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych przez nasz serwis.
Zamknij